Spring hovednavigationen over

2009 - Advokaten 2 - Den færøske advokatlovgivning ajourføres

Publiceret: 7. november 2011

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Færøske advokater underkastes nu samme krav til den professionelle standard som danske advokater. Reguleringen giver mulighed for færøsk selvstændighed.

Af Rasmus Møller Madsen, afdelingschef, Advokatsamfundet

Justitsministeriet har sendt et udkast til en ændring af blandt andet advokatreguleringen i den færøske retsplejelov i høring.
Forslaget indebærer, at de ændringer, der blev resultatet af Advokatudvalgets arbejde, nu også sættes i kraft på Færøerne, som dermed også bliver omfattet af reglerne om obligatorisk efteruddannelse, advokateksamen, liberaliseringen i adgangen til at opnå advokatbeskikkelse, de nye ejerskabsregler, det enstrengede klagesystem, de skærpede regler om kollegial samtale og kollegialt tilsyn osv.
Den hidtidige regulering af advokatvirksomhed på Færøerne har haltet noget bag efter udviklingen i Danmark. Det skyldes, at udøvelse af advokatvirksomhed på Færøerne er reguleret af den færøske retsplejelov, som i lighed med den danske retsplejelov indeholder kapitler om udøvelse af advokatvirksomhed, og om organiseringen af tilsynet med advokater. Så når der er blevet foretaget ændringer i den danske retsplejelovs advokatregulering, er der ikke samtidig foretaget tilsvarende rettelser i den færøske retsplejelov.
Det rådes der nu bod på, og det hilses velkommen både af Advokatrådet, der har presset på for at få regelgrundlaget bragt i orden, og af de færøske advokater, der ikke har lagt skjul på, at de ønsker sikkerhed for, at advokattitlen på Færøerne omfattes af samme krav og dermed indgyder samme tillid, som i Danmark.
Når lovforslaget er vedtaget, vil der skulle udarbejdes samme følgelovgivning, som allerede er gennemført i Danmark i form af en række bekendtgørelser om advokatselskaber, obligatorisk efteruddannelse, advokatnævnets kompetence osv. Der er dog overvejende tale om helt lovtekniske forhold, der vil kunne løses på baggrund af de eksisterende bekendtgørelser.

Fremtiden for færøsk advokatregulering
Færøerne har tilkendegivet, at man om muligt vil overtage advokatområdet, så det fremover ikke som i dag skal varetages af de danske myndigheder men være et rent færøsk anliggende. Selve kompetencefastlæggelsen og fremgangsmåden ved en overtagelse er reguleret i hjemmestyreordningen mellem Danmark og Færøerne, men hvis Færøerne trækker administrationen hjem, indebærer det som udgangspunkt, at Advokatsamfundets nuværende kompetence efter den færøske retsplejelov til på samme vis som i Danmark at være tilsyns- og disciplinærorgan, varetage uddannelsesmæssige opgaver og virke til gavn for retssamfundet, må revurderes, idet udgangspunktet så vil være, at disse opgaver tillige skal overgå til et færøsk organ.
Da de opgaver, Advokatsamfundet varetager, imidlertid af en række principielle grunde ikke kan varetages af offentlige organer, vil det betyde, at der vil skulle oprettes et advokatsamfund eller tilsvarende organ på Færøerne, hvis værnet om advokaters uafhængighed skal opretholdes. Det er imidlertid ressourcemæssigt uhyre omfattende i lyset af, at der for tiden kun er godt og vel 30 advokater på Færøerne.
Lovforslaget indeholder derfor en bestemmelse, hvorefter justitsministeren efter anmodning fra de færøske myndigheder og efter forhandling med Advokatrådet kan tillade, at Advokatsamfundet varetager de opgaver på Færøerne, som det i medfør af den danske retsplejelovs bestemmelser er
pålagt Advokatsamfundet at varetage i Danmark. Der skabes herved bl.a. mulighed for, at Advokatsamfundet kan varetage samme opgaver som efter den danske retsplejelov.
Advokatrådet har været i tæt dialog med de færøske advokater om den fremtidige regulering og har desuden drøftet muligheden for den nævnte tilslutningsmodel med de færøske myndigheder. Rådet har i disse drøftelser tilkendegivet, at rådet er villigt til at varetage de samme opgaver på Færøerne, hvis man måtte ønske dette, forudsat at det sker på et regelgrundlag, der svarer til det danske, og forudsat at de færøske advokater i enhver henseende ligestilles med de danske advokater i forhold til Advokatsamfundet.

Udkast til lovforslag er sendt i høring den 12. februar 2009 og kan findes på www.hoeringsportalen.dk.
Lovens ikrafttrædelsesdato er foreløbig sat til 1. januar 2010, men med en række overgangsbestemmelser. Bestemmelsen om håndteringen af et færøsk ønske om at overtage advokatreguleringen træder i kraft efter justitsministerens nærmere bestemmelse.