Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatsamfundet vil se nærmere på Datarådets afgørelser om advokaters videregivelse og brug af oplysninger

I to nye afgørelser fra Datarådet i klager over en advokats videregivelse og en advokats efterfølgende brug af personoplysninger, er der for første gang taget stilling til, hvordan samspillet mellem de advokatetiske regler og databeskyttelsesreglerne skal fortolkes.

Datatilsynet offentliggjorde den 5. januar 2023 to afgørelser truffet af Datarådet om to advokaters behandling af personoplysninger – en advokat der havde videregivet oplysninger, og en advokat der efterfølgende havde anvendt dem.

"Afgørelserne er interessante, fordi det er første gang, der tages stilling til lovligheden af advokaters videregivelse og efterfølgende brug af personoplysninger og forholdet mellem de advokatetiske regler og databeskyttelsesreglerne. På grund af sagernes karakter er afgørelserne også truffet af Datarådet, og vi vil nu i Advokatsamfundet overveje, hvilken betydning afgørelserne kan have for advokaters virke fremadrettet," siger chefkonsulent og GDPR-ansvarlig, Tim Løvschal, fra Advokatsamfundet.

I klagen over advokatens videregivelse af oplysninger afviste Datarådet, at databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) kunne anvendes som behandlingsgrundlag. Datarådet mente endvidere ikke, at advokatens videregivelse af oplysningerne var i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), idet hensynet til klager vejede tungere end både hensynet til den videregivende advokats klient og til den modtagende advokats klient. På den baggrund udtalte Datarådet kritik af advokaten, der havde videregivet oplysningerne.

For så vidt angik advokaten, der brugte de videregivne oplysninger, fandt Datarådet, at advokatens behandling af oplysningerne kunne ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen). Her faldt afvejningen således ud til fordel for advokaten og dennes varetagelse af klientens interesser og ikke ud til fordel for klager. Ved afvejningen lagde Datarådet vægt på, at advokatens behandling var sket i egenskab af advokat for klienten og måtte anses for sket som led i en berettiget varetagelse af klientens interesse i at forsvare sig i en injuriesag, som klager havde anlagt mod advokatens klient.
Den modtagende advokat kunne således lovligt bruge personoplysninger, som den videregivende advokat ikke lovligt måtte videregive.

Udtalelse fra Advokatsamfundet
I forbindelse med sagsbehandlingen havde Datatilsynet indhentet udtalelse fra Advokatsamfundet.
I forhold til advokatens videregivelse af oplysninger oplyste Advokatsamfundet følgende:

• Hvis en klient beder sin advokat om at videregive oplysninger, der udelukkende vedrører klienten, løftes advokatens tavshedspligt, og advokaten er efter de advokatetiske regler forpligtet til at videregive oplysningerne.

• Hvis en klient instruerer sin advokat om at videregive oplysninger, der ikke udelukkende vedrører klienten, er advokaten i medfør af god advokatskik forpligtet til at følge klientens anmodning så langt, det er nødvendigt til berettiget varetagelse af klientens interesser. I den sammenhæng er det en konkret vurdering, om en videregivelse er berettiget, og om klientens interesser er tungerevejende end et rimeligt hensyn til modparten.

I forhold til advokaten, der havde modtaget oplysningerne og efterfølgende anvendt dem, oplyste Advokatsamfundet, at det vil være i strid med god advokatskik, hvis en advokat ikke anvender oplysninger, som denne har modtaget, hvis oplysningerne vil være til gavn for klientens sag, dog under forudsætning af at brugen sker som led i en berettiget varetagelse af klientens interesser.

"I afgørelserne er der lavet konkrete afvejninger af modsatrettede hensyn og interesser. Det fremgår af begge afgørelser, at Advokatsamfundets udtalelse om de advokatetiske regler har indgået i afvejningen, men det bør undersøges nærmere, om der kan udledes noget mere principielt om samspillet mellem regelsættene. Det vil vi nu gøre og melde nærmere ud om til advokatstanden, så advokaterne ved, hvordan de skal forholde sig, når de videregiver og bruger personoplysninger, som de har modtaget fra f.eks. en anden advokat," siger Tim Løvschal.

Advokater kan læse nærmere om behandling af personoplysninger i Advokatsamfundets vejledning "Advokatens behandling af personoplysninger" 

Afgørelserne fra Datarådet kan læses i deres helhed på Datatilsynets hjemmeside