Spring hovednavigationen over

Tema: Internationalt og kollegialt: Vi skal være på forkant med den internationale udvikling

Publiceret: 7. marts 2023

Tekst: Isabel Fluxá Rosado
Foto: Jeppe Carlsen

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Det er alvor, når advokater siger, at uafhængigheden er under pres. Men det er blot en af de vigtige dagsordener, der her og nu arbejdes for i Advokatrådets internationale udvalg og i samarbejdet med CCBE.

Per Hemmer formand for Advokatrådets internationale udvalg

”Vi ser en tydelig tendens i de her år, hvor der rokkes ved uafhængigheden og tavshedspligten, og det skal vi gøre alt for at forhindre. Det er centrale elementer i beskyttelsen af borgerne, der bliver udvandet, når man pålægger advokater at give oplysninger om klienter. Det være sig på hvidvaskområdet, skatteområdet, konkurrenceretsområdet og på sigt formentlig også på miljø- og klimaområdet. Det påvirker advokaters uafhængighed, for der bliver etableret en forpligtelse, som rækker udover den, advokaten har til klienten. Det pres er i nogle lande mere udtalt end i andre, men det sker indirekte i alle lande, og vi ser det også i Danmark.” Det fortæller Per Hemmer, advokat og formand for Advokatrådets internationale udvalg.
For udvalget er det en af de vigtigste dagsordener i CCBE, sammenslutningen af europæiske advokatsamfund, i 2023.

Advokatens rolle skal være tydelig

Advokaten har altid været repræsentant for samfundet, men hvor det primært før har været for retssamfundet og for retssikkerheden, er det ifølge Per Hemmer ved at blive en anden rolle, man tildeler advokaten. Og den diskussion fylder i Europa i blandt andet kommissionens arbejde og i andre internationale fora.

”På et tidspunkt må man sætte spørgsmålstegn ved, om der er kommet en klient mere til, nemlig statsmagten. Målet for os er at finde en rimelig balance imellem de forpligtelser, der med rimelighed kan stilles til advokater i forhold til at agere i offentlighedens interesse uden at gå på kompromis med uafhængigheden. Det er en meget delikat balance. Nogle har kaldt det advokatens rolle som etisk gatekeeper. Vi har i mange år anset det for givet, at den uafhængighed er urørlig og upåvirkelig, men det, vi kan se, er at der bliver rokket ved den, og derfor er det vigtigt, at vi følger den internationale dagsorden.”

Ud over at følge arbejdet i CCBE tager Per Hemmer drøftelserne tilbage til Advokatrådet, hvor rådet kommer ind i overvejelserne om, hvordan vi skal agere
”Der kan vi i internationalt udvalg bidrage med erfaringer og input fra de andre lande til rådets drøftelser,” siger Per Hemmer.

For ham understreger uafhængighedsdagsordenen ude i verden også, at det er vigtigt, at advokatens rolle i samfundet bliver tydeliggjort, så enhver borger, der ikke har været i nærkontakt med en advokat, kan relatere til det.

”Vi skal blive bedre til at forklare betydningen af advokaters uafhængighed i retssamfundet.
Det bedste billede, jeg ser, er stadig, at advokaten ikke skal have ’andre klienter end klienten’. Klienten skal kunne regne med advokatens fortrolighed. Advokaten skal ikke være underlagt indflydelse eller afhængighed af statsmagten, og det er jo også derfor, at uafhængige advokatsamfund overalt i Europa har betydning. At der ikke kan sidde nogen i et ministerie og diktere begrænsninger på advokatens adfærd,” siger Per Hemmer.

Skub fra dansk og nordisk side

Uafhængigheden er blot et af CCBE’s fokusområder, der berører advokater, og som Per Hemmer ser med stor alvor på. Et emne, han sammen med advokat Morten Lau Smith, der også er medlem af udvalget, har skubbet på. De sidder sammen i European Lawyers Comitee, og det var efter Konkurrencerådets forslag om at lempe reglerne for advokater i Danmark, og dermed risiko for at sætte uafhængigheden over styr, at de tog det op på europæisk niveau.
”Det er en meget central komité, hvor vi har gjort meget ud af at få løftet en dagsorden om, at vi skal blive bedre til at forklare advokatens rolle, og at uafhængigheden er vigtig. Det har taget et par runder om mødebordet. Både at få forklaret, hvad vi vil med det, og få de andre lande med på den, men nu er vi på samme linje,” fortæller Per Hemmer.

Han oplever også et styrket samarbejde med de andre nordiske lande, når der skal opnås enighed i CCBE. Udover fælles synspunkter i forhold til retssikkerhed, menneskerettigheder og netop uafhængighed, så er de også enige om eksempelvis bæredygtighed og digital udvikling.
”Det gør, at vores stemme bliver bedre hørt i CCBE, fordi der er mere vægt bagved. Det er ikke nødvendigvis alt, vi er enige om, men der er mange områder, hvor vi har den samme grundholdning.”

 

”Vi skal blive bedre til at forklare betydningen af advokaters uafhængighed i retssamfundet. Det bedste billede, jeg ser, er stadig, at advokaten ikke skal have ’andre klienter end klienten’.

Per Hemmer

Formand for Advokatrådets internationale udvalg

Retssikkerhed er den røde tråd

Det er små to år siden, at Per Hemmer blev medlem af Advokatrådet og formand for rådets internationale udvalg. Med posten følger en række møder med CCBE om vigtige emner for advokater i hele Europa, der også angår de danske advokater. Dem arbejder CCBE for, at EU-Kommissionen skal interessere sig for og samarbejde om.
”I internationalt udvalg er vores opgave at følge udviklingen, der er i europæisk regi, og selvfølgelig også forsøge at påvirke den i det omfang, det er relevant. Derudover skal vi formidle viden og information til Advokatrådet og eksekvere på de dagsordener, som har betydning for danske advokater,” forklarer Per Hemmer.
”Retssikkerhed og menneskerettigheder er den røde tråd i alt, hvad CCBE-samarbejdet handler om, og for nylig blev advokat Jonas Christoffersen valgt til at repræsentere danske advokater i Human Rights-komitéen,” siger Per Hemmer.
En vigtig opgave i den sammenhæng er, at udvalget hvert år bidrager til EU-Kommissionens årlige Rule-of-law-rapport med oplysninger om, hvor det halter med retssikkerheden i Danmark.
”Vi har netop indsendt information til rapporten for 2023, hvor vi sætter lys på de uacceptabelt lange ventetider ved domstolene og også pointerer, at der er mangel på advokater i landområderne i Danmark, og at det er væsentlige retssikkerhedsmæssige problemer,” forklarer han.
Nogle af komitéernes temaer fylder mere i dansk regi end andre. Derfor har internationalt udvalg lagt vægt på en række strategisk udvalgte områder, som har afgørende betydning for danske advokater.
Det har været en god oplevelse at se, hvordan vi har fået etableret et virkelig godt samarbejde og skabt et integreret team – også med de eksterne danske komitémedlemmer. Vi kommer fra hele landet og fra helt forskellige advokatfirmaer og virksomheder. Det er meget stærkt, at vi med vores forskellige baggrund samarbejder om den internationale dagsorden på en måde, som efter min mening er vellykket,” siger Per Hemmer.

Udsyn til verden er nødvendigt

I takt med, at europæisk lovgivning i stigende grad påvirker dansk lovgivning, og dermed danske advokaters arbejde, er et internationalt udsyn en nødvendighed for advokater i Danmark. Alligevel ser Per Hemmer tegn på, at interessen for CCBE-arbejdet stadig er begrænset i den travle advokats hverdag.
”Danske advokater er nødt til at interessere sig for det internationale arbejde. Det er jo ikke til at komme udenom, uanset om man synes om det eller ikke.”
Han er dog fortrøstningsfuld, når han ser på fremtiden.
”I min egen generation, da jeg læste jura, var der mange, der forklarede, at de havde valgt jurastudiet, for der var de sikre på, at de ikke skulle læse noget på engelsk. Det er heldigvis helt anderledes og virker jo fuldstændig uhørt i dag, hvor vi alle sammen er påvirket af globalisering. Jeg ser ret positivt på det internationale engagement fremadrettet, fordi de unge advokater har langt mere fokus på den internationale dagsorden. Det sker allerede på jurauddannelsen, hvor de fleste tager et semester udenlands. Det var helt ukendt i min generation.”
Per Hemmer har selv langvarig international erfaring, og han valgte som ung advokat at læse en LL.M. i USA. Han har for nylig afsluttet et semester i Washington DC, hvor han har studeret foreign policy på Maxwell School of International Relations.
”Tilsvarende er der jo en hel del erfarne advokater, der er mere internationalt orienteret i dag, og det vil være med til at løfte den internationale dagsorden også i Advokatrådets regi. Det er meget opløftende, at vi har fået flere unge folk med i internationalt udvalg sammen med yngre kræfter i nogle af komitéerne. Så det ser jeg meget positivt på.”
Hvis ikke advokater er engagerede i den internationale udvikling, vil konsekvensen være til at mærke.
”Vi vil jo komme bagud i forhold til udviklingen. Nu føler jeg faktisk, at vi er på forkant. Udvalgets medlemmer er øjne og ører ude i CCBE-regi. Vi er velorienterede, og derfor er Advokatrådet velorienteret om, hvad der foregår på den internationale dagsorden. Det gør også, at vi er forberedte, når der er nye initiativer i gang, og gennem CCBE kan vi være med til at påvirke dagsordener og løse advokaters udfordringer.”

Om Per Hemmer

Formand for internationalt udvalg og medlem af Advokatrådet. Advokat (H) og partner i Bech-Bruun med speciale i energiret og klima.

CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe)

• Er sammenslutningen af europæiske advokatsamfund og repræsenterer mere end 1 mio. advokater fra 45 forskellige lande, hvoraf 31 er fuldgyldige medlemmer, og resten er associerede.
• Er advokaternes stemme ift. EU-institutionerne og en generel vogter af retssikkerhed i medlemslandene.
• Arbejder for at beskytte og fremme demokratiske grundprincipper og retssikkerhed.
• Danmark er repræsenteret af 15 advokater i 18 ud af de i alt 27 nuværende CCBE-komitéer og udvalg, både af medlemmer fra internationalt udvalg og af eksterne danske advokater, som har den enkelte komités tema som speciale.
• For hver gang, der er en ledig post for en dansk repræsentant i CCBE, bliver det slået op hos Advokatsamfundet.

Medlemmer af internationalt udvalg

Advokat Per Hemmer (formand)
Advokat Liv Dyrhauge-Klargaard
Advokat Anne Birgitte Gammeljord
Advokat Sonny Gaarslev
Advokat Jørgen Bek Weiss Hansen
Advokat Randi Bach Poulsen
Advokat Morten Lau Smith
Advokat Bolette Wildt