Spring hovednavigationen over

Advokaten 1 2022 Retssikkerheden tager et nyt dyk

Publiceret: 3. marts 2022

Tekst: Isabel Fluxá Rosado

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

På trods af at Danmark har et af de højeste niveauer af retssikkerhed i verden, så mener hver femte blandt 573 advokater, at retssikkerheden generelt er dårlig, og mere end hver tredje mener, at retssikkerheden har det værre nu, end den havde for et år tilbage. Der er markante behov for forbedringer, siger Advokatrådets formand Martin Lavesen.

”Sammenlignet med retssikkerheden i mange andre lande, er retssikkerheden i Danmark god, men vi kan ikke læne os tilbage,” siger Advokatrådets formand Martin Lavesen.

Sådan lyder den korte konklusion efter at have læst Advokatsamfundets nye undersøgelse, som er afsluttet i januar 2022.

”Hvis Danmark skal holde sig i toppen af rangstigen på retssikkerhedsbarometret, så er der flere steder, man er nødt til at sætte ind. Det, synes jeg, fremgår ret tydeligt.”

I alt har 573 advokater og -fuldmægtige besvaret den anonyme undersøgelse, og det overordnede billede viser, at retssikkerheden er dykket endnu engang i det forgangne år. 43,3 procent af deltagerne mener, at det er gået den forkerte vej i 2021, og at retssikkerheden er blevet dårligere.

Ventetid og varetægt

Kun 2,8 procent svarer, at retssikkerheden generelt er bedre nu end for et år siden. Corona-lovgivning og restriktioner er en af de hyppige forklaringer i de uddybende besvarelser om advokaternes vurdering, men den dalende retssikkerhed finder ikke kun sin årsag her.

Et væsentligt problem, som har været en udfordring i flere år, og som mange peger på i undersøgelsen, er blevet værre, er, at ventetiderne ved domstolene er for lange ligesom berammelsestiden på de civile sager, og at det generelt er svært for borgere at få retshjælp og fri proces.

På børneområdet er særligt sagsbehandlingstider, men også kvaliteten af sagsbehandlingen ved familieretshusene, under kritik, ligesom sager om tvangsfjernelser af børn af flere advokater bliver betegnet som områder med alt for lav retssikkerhed.

På strafferetsområdet nævnes flere gange, at der bliver varetægtsfængslet for mange, at domme bliver afsagt uden tilstrækkelig bevisførelse, og at besøgsfaciliteterne i fængsler er for dårlige.

På forvaltningsområdet siger flere, at store mængder af afgørelser bliver truffet på et ukvalificeret grundlag. Dertil nævner en del for korte høringsfrister, forhastede lovgivningsprocesser af ringe kvalitet og manglende ressourcer hos domstolene som problemstillinger, der sætter retssikkerheden under pres.

” Jeg synes, der er flere bekymrende udmeldinger, og man skal huske, at det er menneskers liv, det rammer. Børn som voksne. Jeg er glad for, at der er så mange advokater, både her i rapporten og i den offentlige debat som påpeger, hvor der bør sættes ind, og som også bidrager med konstruktive løsninger, idet de har erfaring med og indsigt i eksempelvis sagsbehandling i kommuner og familieretshuse,” siger Martin Lavesen.

Mistillid til myndigheder

I undersøgelsen fremgår det, at borgere såvel som virksomheder ikke kan forvente tilstrækkelig retssikkerhed. Over halvdelen af de medvirkende advokater og -fuldmægtige i undersøgelsen arbejder med erhvervsret, og her rejses en hård kritik af virksomheders retssikkerhed særlig under corona-pandemien men eksempelvis også i domstolenes håndtering af skattesager:

 ”Skatteret er så kompliceret, at ingen dommer kan finde ud af at andet end at give myndighederne ret.”

En anden skriver:

”Retssikkerheden er helt sikkert bedre i Danmark end andre steder, men den er også under pres, og jeg oplever offentlige myndigheder, der ikke virker til at være meget optagede af at sikre virksomheders retssikkerhed.”

Og en tredje:

”Jeg sidder mestendels med konkurrenceret, hvor vi med den nye konkurrencelov og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forvaltning helt sikkert oplever stigende retssikkerhedsmæssige udfordringer.”

I Advokatrådet er man optaget af borgernes såvel som virksomhedernes retssikkerhed:

”Forrige år lykkedes det at få sat retssikkerheden for udsatte borgere på dagsordenen med rapporten om det alt for høje antal af omgørelser i Ankestyrelsen. Ligesom vi også er meget opmærksomme på børneområdet. Et område som tydeligvis stadig halter. Sidste år har vi været med til at sætte fokus på pandemi-lovgivningen. I år har vi et særligt fremstød på skatteområdet og virksomheders retssikkerhed. Der er flere områder at holde øje med,” siger Martin Lavesen.

Tal og kommentarer fra undersøgelsen

Af de i alt 573 advokater, der har deltaget i undersøgelsen, mener hver femte (20,3 procent) at retssikkerheden generelt er overvejende dårlig, mens 76,5 procent mener, at den er overvejende god. Det er nogenlunde samme fordeling som ved retssikkerhedsundersøgelsen sidste år.

Selvom flere mente, at retssikkerheden var særlig udfordret i 2020 på grund af corona, er 2021 ikke gået ram forbi. På spørgsmålet, ”Oplever du at retssikkerheden generelt set har været mere udfordret i 2021 end tidligere? svarer 56,8 procent ’Ja’, mens 32,3 procent svarer ’Nej’.

Undersøgelsen for 2020 viste, at hver anden advokat (50 procent) mente, at retssikkerheden er gået den forkerte vej indenfor de seneste fem år. Den nye undersøgelse vurderer kun udviklingen indenfor det seneste år.

Advokaternes vurdering af retssikkerhedens udvikling generelt i det seneste år:

Bedre: 2,8

Dårligere: 43,3

Citater fra den anonyme undersøgelse om udviklingen generelt:

”Sagsbehandlingstiden gør retssikkerheden illusorisk.”

”Retssikkerheden bliver pt. løbende forringet gennem ringe lovgivningskvalitet, lange sagsbehandlingstider og begrænset adgang for private til at få fornøden advokatbistand.”

”Jeg oplever, at der stadig er en grundlæggende tillid til vores demokratiske institutioner, herunder domstolene. Men jeg synes, det har rykket sig i den forkerte retning herover særlig de sidste fem år.”

”Der er absolut plads til forbedring.”

Særlige retsområder:

Familieret:

Bedre: 3,7 procent

Dårligere: 17,9 procent

”Der er alt for mange familier, som strander.”

Erhvervsret:

Bedre: 3,3 procent

Dårligere: 25,1 procent

”Småsagsprocessen er ødelæggende for små og mellemstore virksomheders krav.”

Strafferet:

Bedre: 2,3 procent

Dårligere: 27 procent

”Der varetægtsfængsles alt for mange.”

Udlændingeret:

Bedre: 5,6 procent

Dårligere: 21,2 procent

”Der er i mine øjne klare muligheder for forbedringer, særligt i forhold til retssikkerheden for udsatte grupper – særligt flygtninge og migranter.”

Skatteret:

Bedre: 0,7 procent

Dårligere: 23 procent

”Jeg mener særligt, dette område er under pres, da borgerne er ulig meget ringere stillet end myndigheden i en tvist i det eksisterende system. ”

Miljøret:

Bedre: 1,5 procent

Dårligere: 7,2 procent

”Lovreguleringen og lovforslag sendes i høring med meget kort frist og hurtigt ikrafttrædelse. Tilhørende bekendtgørelse og vejledninger udsendes flere måneder efter lovenes ikrafttræden.”

Socialret:

Bedre: 1,1 procent

Dårligere: 15,7 procent

”Der er alt for mange forkerte afgørelser fra kommunerne.”

”Jeg mener, at der indenfor spørgsmål om anbringelse af børn udenfor hjemmet er forhold, der retssikkerhedsmæssigt giver anledning til bekymring.”

Forvaltningsret:

Bedre: 0,9 procent

Dårligere: 25,4 procent

”Der er fortsat for mange ansatte i kommunerne, som ikke kan deres basale forvaltningsret.”

Se flere tal fra undersøgelsen her