Spring hovednavigationen over

2020 - Advokaten 3 Retssikkerhedsbarometret

Publiceret: 3. september 2020

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Hvordan står det til med retssikkerheden i 2020?  Advokaten har bedt to advokater vurdere hver sit retsområde.


Tekst: Hanne Hauerslev

 

ARTUR BUGSGANG
Advokat i DLA Piper, medlem af Advokatrådets skatteudvalg

Giv borgeren mulighed for personlig kontakt

Hvordan vurderer du retssikkerheden på skatteområdet?
Et grundlæggende problem – og måske også et vilkår – er, at skattelovgivningen er blevet så kompleks, og samtidig er borgernes og virksomhedernes kontakt med skattemyndighederne blevet begrænset, da henvendelser til skattemyndighederne jo i vidt omfang foregår digitalt. Det siger næsten sig selv, at den kombination gør skattesystemet vanskeligt at forstå og fjernt og uigennemsigtigt for den almindelige borger og virksomhed.

Selvfølgelig har man mulighed for telefonisk kontakt. Men måske ved borgeren ikke altid, hvad det rigtige spørgsmål er, fordi reglerne kan være så vanskelige at forstå.

Situationen er også, at man igennem mange år har skåret voldsomt ned for kontrollen i takt med, at man har ønsket at digitalisere og skære ned på antallet af medarbejdere. Det er bare ikke hver gang, at digitaliseringen er lykkedes, og så har man sparet kontrollen og medarbejderne væk, før det nye system var på plads. Jeg ser en tendens til, at manglende kontrol i stedet følges af et ønske om at skrue op for straffen for at afholde borgerne fra at begå fejl. På den måde skubber man mere ansvar over på borgerne og virksomhederne. Da skattereglerne jo samtidig er komplicerede, kan det slå ret så hårdt, hvis der begås fejl. Den balance, der på denne måde opstår mellem myndighedernes og borgernes ansvar, er efter min opfattelse retssikkerhedsmæssigt skæv.

Hvilke udfordringer er de største?
Et stort retssikkerhedsmæssigt problem er den manglende inddrivelse af blandt andet skattegæld. Det går ud over retsfølelsen hos de borgere, der betaler deres skat af den enkle grund, at samfundet bygger på, at alle bidrager til fælleskassen.

På den anden side er der borgere, der ikke betaler skatten, fordi de har en tvist med skattemyndighederne om, hvorvidt deres skatteansættelse er korrekt. Når du har en sag mod skattemyndighederne, kan der gå rigtig lang tid, før du får en afklaring. For den gruppe, der går med en mulig skattegæld over hovedet, er der også et retssikkerhedsmæssigt problem.

Hvad skal der til for at ændre situationen?
For den almindelige borger kunne det måske være en idé at oprette en skatteborgerservice, hvor det er muligt at komme i direkte kontakt med skattemyndighederne med henblik på en (uformel) drøftelse af og vejledning om forhold, man måske ikke forstår. Jeg tror, det kan gøre en stor forskel for mange mennesker, hvis de kan få mulighed for at sidde over for en medarbejder, der kan forstå, forklare og hjælpe til med, at skatten kan blive rigtig.

Kortere sagsbehandlingstider for borgere og virksomheder med en skattesag står også højt på ønskelisten over, hvad der kan løfte retssikkerheden på området. En skattesag kan sagtens løbe i årevis, fra klagen er indgivet, til sagen er afgjort ved domstolene. Man skal ikke undervurdere, hvad det betyder at leve med en uafklaret skattesag, der på mange måder vil være en stor belastning.

Jeg tror især, at en forøgelse af den generelle kontrol vil være forebyggende og være med til at forøge regelefterlevelsen væsentligt. En øget kontrol vil mindske antallet af fejl, og fejl kan blive fundet og løst tidligere. Det vil helt sikkert også mindske antallet af konfliktsager.

 

 

METTE ØSTERGÅRD
Advokat i HK. Medlem af Advokatrådets procesretsudvalg

Køen til retssalen er for lang

Hvordan vurderer du retssikkerheden på procesretsområdet?
Desværre er berammelsestiderne for retssager ofte meget lange, hvilket både får en retssikkerhedsmæssig slagside og betydning for borgernes retsfølelse. Jo længere tid, der går, fra tvisten er opstået, til sagen skal i retten, des dårligere husker både parterne i sagen og vidnerne situationen. Derfor kan man heller ikke udelukke, at tiden har en betydning for, hvordan en sag falder ud. Detaljer kan nemlig få betydning i de rene bevissager.

For eksempel fik en af mine kolleger i juni berammet en helt enkel sag til februar 2022. Sagen er på ingen måde kompliceret, og det er ærgerligt, at vores medlem og også den tidligere arbejdsgiver skal vente et år og otte måneder på, at sagen kan komme i retten. Jeg skal understrege, at det i denne specifikke sag ikke alene har noget at gøre med coronakrisen.

En ting er, at vores medlemmer undrer sig. På et tidspunkt var der en, der simpelthen troede, at jeg havde skrevet forkert årstal til hende. Noget andet er, at det er meget belastende at have en sag hængende over hovedet igennem længere tid. Man skal huske på, at det påvirker de mennesker, som skal skubbe sagen foran sig i månedsvis, og som måske har svært ved at komme videre med livet, før der er en afgørelse.

Den lange berammelsestid giver også en risiko for, at nogle dropper at køre sager alene af den grund, at de ikke orker at vente så længe. Det vil måske især gælde virksomheder, som hellere vil lukke en sag for at komme videre.

Hvilke udfordringer er de største?
Udfordringerne er selvsagt størst i de retter, som har de længste berammelsestider. Det er ikke blevet bedre under coronakrisen, hvor retterne har været lukkede, men heldigvis er der nu iværksat tiltag, som skal hjælpe tingene i den rigtige retning.

Hertil kommer, at det er betænkeligt, at berammelsestiden er så forskellig ved retterne rundt om i landet. Nogle har meget kortere berammelsestider end eksemplet ovenfor. Det betyder jo i praksis, at retssikkerheden er større i nogle områder end i andre, selvom den bør være ens for alle. Selvfølgelig er der mulighed for, at parterne kan vælge at føre retssag i en anden kreds, hvis de er enige om det – men vi har ikke rigtig tradition for denne løsning, og jeg tror, at de færreste tænker på det som en løsning.

Hvad skal der til for at ændre situationen?
Selvom jeg tror, at alle gør, hvad de kan for at få så mange sager igennem som overhovedet muligt, er der et stort behov for forskellige andre tiltag. Det kunne være at beramme sager ved andre retter inden for en rimelig geografisk afstand. Der er næppe en enkel løsning på problemet, og en god idé kunne være at få lavet en analyse, som afdækker problemerne for at finde frem til de bedste løsninger. Det er værd at huske på, at der er en stor kompleksitet på området, og at der også kan være eksterne aktører involveret i en retssag, som kan være med til at trække en sag ud.