Spring hovednavigationen over

2019 - Advokaten 3 Leder - Mediation giver mulighed for parternes indflydelse

Publiceret: 2. april 2019

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Mediation fortjener en chance.

Af Peter Fogh, formand for Advokatrådet

”Vi fik ikke, hvad vi kom efter. Men vi fik en aftale, som vi var glade for”. Sådan siger Poul Lauritsen fra Zacho-Lind i temaet her i bladet om det mediationsforløb, som virksomheden var igennem i forbindelse med en konflikt med Kalundborg Forsyning, mens den anden part i sagen, Laura Hurni Jensen fra Kalundborg Forsyning, konstaterer, at mediation ikke handler om at få ret eller uret, men om at komme hurtigt videre.

Det siger efter min opfattelse rigtig meget om, at mediation virkelig kan gøre en forskel i forhold til andre muligheder for konfliktløsning. Når parterne går glade og tilfredse fra en vellykket mediation, handler det givetvis om, at de selv har haft stor indflydelse på den aftale, der er indgået. Og netop de glade parter gør, at der på trods af konflikten er basis for et fremtidigt samarbejde, hvilket har stor værdi både for parterne og for samfundet som sådan. For ingen tvivl om, at de år, en retssag kan tage, meget nemt kan skabe frustrationer i en virksomhed.

Det er også baggrunden for, at mediation vinder mere og mere frem som konfliktløsningsmetode, bliver en del af et formaliseret regelsæt og gjort til et obligatorisk værktøj, som eksempelvis i forbrugerklager og i AB18.

Et udvalg nedsat af Voldgiftsinstituttet er gået videre og har i en redegørelse fra november 2018 anbefalet, at der bør vedtages en lov om mediation i kommercielle tvister, som regulerer anvendelsesområde, mediatorens kvalifikationer og gennemførelsen af mediationen.

Man kunne fristes til at spørge sig selv, om både dommere og advokater fremover bliver overflødige, fordi klienterne sammen med en mediator – som ikke nødvendigvis er advokat – kan løse konflikterne uden indblanding fra advokater? Men Finn Lænkholm, formand for Danske Mediatoradvokater, understreger i temaet her i bladet, at parterne under en mediation fortsat har brug for en advokat til juridisk rådgivning, strategisk input og bistand til forhandlingerne.

Fra Advokatrådets side har vi i mange år støttet mediation blandt andet ved etablering af Mediationsinstituttet i sin tid. Også internt i Advokatsamfundet har vi gjort os positive erfaringer. Således startede Advokatnævnet i 2015 et pilotprojekt med mægling og mediation i klagesager for at få en hurtigere og smidigere sagsbehandling til gavn for brugerne og for at nedbringe sagsbehandlingstiden i klagesagerne. Pilotprojektet har været en stor succes, som blandt andet skyldes, at medlemmer af kredsbestyrelserne pro bono har stillet sig til rådighed og fungeret som mæglere og mediatorer. Advokatrådet har af samme grund besluttet at gøre ordningen permanent.

Jeg håber, at vi som advokatstand kan være med til at fremme mediation - både over for omverdenen og over for vores klienter.