Spring hovednavigationen over

2017 - Advokaten 6 Leder En grundig høring sikrer borgernes retssikkerhed

Publiceret: 17. august 2017

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

 

En høringsfrist på fire hverdage. Det var, hvad Justitsministeriet valgte at give høringsparterne, da der i juni i år skulle gennemføres en ændring af straffeloven for at skærpe straffen for såkaldt ‘utryghedsskabende tiggeri’. Advokatrådet var blandt de organisationer, som blev bedt om at vurdere lovændringen. Det rejser spørgsmålet, om det overhovedet er muligt at forholde sig kvalificeret til lovgivningsinitiativer på fire dage?
Det korte og helt klare svar er nej! Advokatrådet understregede i sin tilbagemelding til Justitsministeriet, at en så kort frist reelt gør høringsprocessen illusorisk. Det gælder ikke mindst, når lovforslaget – som i dette tilfælde – allerede var fremsat for Folketinget inden høringen.
Advokatsamfundet modtager i omegnen af 200 lovudkast i høring hvert år og prioriterer de høringssager, som rejser spørgsmål om borgernes retssikkerhed. Men ofte er det desværre under snævre tidsmæssige rammer, der skal leveres et høringssvar, og det er ikke tilfredsstillende.
Formelt set er der respekt for, at kvalitet i det lovforberedende arbejde tager tid. Det gav tidligere justitsminister, Morten Bødskov, meget klart udtryk for i et svar i 2013 til min forgænger, Søren Jenstrup, efter at Advokatrådet havde undersøgt høringsfrister ti år tilbage og på den baggrund havde henvendt sig til justitsministeren. Undersøgelsen viste nemlig, at høringsfristerne var blevet uacceptabelt korte. I sit svar skrev ministeren blandt andet: “Jeg vil gerne indledningsvis fastslå, at jeg deler Advokatrådets ønske om generelt at sikre organisationer og andre relevante høringsparter tilstrækkelig tid til at afgive fyldestgørende svar på høringer.”
Folketingets Udvalg for Forretningsordenen har tidligere tilkendegivet, at en høringsfrist bør være på minimum fire uger, og i forlængelse af dialogen med Advokatrådet i 2013 instruerede Justitsministeriet de øvrige ministerier i, at hvis høringsfristen er kortere end de nævnte fire uger, skal der være en begrundelse herfor i lovforslagets bemærkninger.
Men hvordan går det så med at overholde disse regler? Som man kan læse i dette nummer af Advokaten, viser Advokatsamfundets høringsundersøgelse over høringsfrister i folketingsåret 2016 til 2017, at der er rigelig plads til forbedring. Ud af de 209 undersøgte lovforslag havde mere end en fjerdedel en høringsfrist på under fire uger.
Ændringen af straffeloven om utryghedsskabende tiggeri er et ærgerligt eksempel på den manglende respekt af det lovforberedende arbejde og de regler, som netop skal sikre kvaliteten i lovgivningen. Reelt er processen et udtryk for, at man fra politisk hold ikke har en reel interesse i at få bemærkninger fra eksterne eksperter og interessenter.
Det er en glidebane. For hvis man kan behandle dette lovforslag som en hastesag, som fraviger de normale demokratiske principper, så kan i princippet alle lovforslag behandles på den måde til skade for lovkvaliteten og dermed retssikkerheden. Det er grunden til, at vi fortsat vil følge høringsfristerne tæt og arbejde for en høj lovkvalitet.