Spring hovednavigationen over

2017 - Advokaten 10 På tværs af retskulturerne

Publiceret: 18. december 2017

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon


En aftale om at bidrage til nye guidelines for brugen af varetægtsfængsling. Det er et af de helt konkrete resultater af, at to medlemmer af Advokatrådets Strafferetsudvalg rejste til Jordan for at udveksle viden om retskulturer.

Tekst: Kirsten Weiss

Foto: Jonas Pryner Andersen

Forundring over at forsvareren får sagsakter udleveret af politiet. Overraskelse over at advokat og klient kan tale uforstyrret sammen – oven i købet uden at blive aflyttet. Og en stor interesse for at lytte til andre advokaters erfaringer med et retssystem, der på mange punkter adskiller sig væsentligt fra det, man selv er uddannet og opdraget i.

Sådan kan man – i meget kort form – opsummere de møder, som advokat Asger Bagge-Jørgensen og advokat Peter Kragh fra Advokatrådets strafferetsudvalg havde med advokater i Jordan i efteråret 2017.

Begge advokater lagde egne arbejdsdage til besøget, hvor de sammen med seniorrådgiver Elna Søndergaard fra organisationen DIGNITY, var inviteret til at få et indblik i det jordanske retssystem – og ikke mindst at formidle forsvarerens rolle i forbindelse med en straffesag i Danmark.

- At advokaten kan være en strukturel gevinst i en sag og for et systems generelle funktionalitet var måske lidt nyt for vores værter. Vi fornemmede også, at mistilliden til advokaten kan være stor i Jordan – her var man i alt fald meget overraskede over at høre om advokatens rolle og opgave i Danmark, forklarer Peter Kragh.

Sammen med Asger Bagge-Jørgensen gennemførte han et rollespil med en typisk dansk sag, hvor en tyv tages af politiet og sammen med sin advokat skal tage stilling til og rådgives om det videre forløb med afhøringer og fremstilling i dommervagten. Det foregik på en workshop med deltagelse af anklagemyndigheden i den jordanske hovedstad Amman, repræsentanter fra det jordanske advokatsamfund, dommere og embedsmænd fra det jordanske justitsministerium.

- Det blev meget konkret på den måde, og vi oplevede, at der var rigtig stor interesse for den praktiske fremgangsmåde og den gensidige professionelle respekt mellem alle aktører – for eksempel at vi i princippet er ligestillede i retssalen. I en jordansk retssal foregår sagen noget anderledes. Forsvareren står op under hele sagen med sine papirer, mens klienten sidder bag tremmer – også selv om den pågældende bare er varetægtsfængslet. Det virkede ret stærkt på os, siger Asger Bagge-Jørgensen.


Kom med ydmyghed

På turen besøgte de tre retsbygninger, som på mange måder fungerer helt anderledes end i Danmark. For eksempel bærer alle aktører et farvet bånd på ærmet, som markerer, om den pågældende er dommer, advokat eller anklager.

- Der var et utroligt leben i den store retsbygning, som vi besøgte i Amman. Det var nærmest som på en travl banegård og meget anderledes end det, vi er vant til, indskyder Peter Kragh.

Både han og Asger Bagge-Jørgensen er opmærksomme på, at det er så nemt at fremhæve sin egen kulturs fortræffeligheder og kritisere og finde fejl hos andre.

- Det flytter bare ikke så meget, når man skal i dialog. Derfor holdt vi et stærkt fokus på det praktiske retsliv, på forsvarerens konkrete opgave og relation til såvel klient som politi og domstole, siger Asger Bagge-Jørgensen og tilføjer, at man i Jordan eksempelvis i nogle situationer varetægtsfængsler offeret præventivt. Det kan for eksempel være en kvinde, der har anmeldt sin eksmand for vold.

- Men selv om vi med vores danske retskultur i bagagen kan reagere kraftigt på noget, der kan fremstå som for eksempel vilkårlige varetægtsfængslinger, er det naturligvis vigtigt at lytte og forstå et retssystem i den kontekst, som det opererer i, siger Peter Kragh, der oplevede det som positivt, at der er interesse for at dele viden på tværs af kulturer.

- Det er et helt grundlæggende fælles ønske om at forholde sig til frihedsberøvelser, som alle kan blive enige om bør ske i så begrænset omfang som muligt og i øvrigt under rimelige forhold, tilføjer Asger Bagge-Jørgensen.

De to advokater var enige om, at de kunne bidrage på baggrund af de erfaringer, som de gør sig til daglig i det danske retssystem

- Som advokater har vi praktisk erfaring med at håndtere problemstillinger i straffesager. Menneskerettigheder bliver ofte diskuteret af jurister på et abstrakt og principielt plan, men det er aktørerne i retssystemet, herunder forsvarsadvokater, som sag for sag har et ansvar for at sikre, at de rettigheder implementeres og overholdes, lyder det fra dem begge.


Få advokaten tidligere på banen

Også afhøringsmetoder var til diskussion – herunder at det danske system bygger på grundlæggende tillid, som både er kulturelt betinget, men også opbygget over mange år.

- På forsvarersiden i Danmark ser vi selvjustits som en væsentlig del af systemet, og det fortalte vi de jordanske advokater. Vi skal – ligesom de øvrige aktører – opføre os korrekt og ordentligt, siger Asger Bagge-Jørgensen, der ligesom Peter Kragh pointerer, at de af de jordanske fagfæller blev mødt med en enorm gæstfrihed og budt velkommen som del af den internationale ‘advokatfamilie’.

Et af de helt konkrete resultater af deres besøg i Jordan er en aftale om at udarbejde guidelines for brugen af varetægtsfængsling og advokatens rolle i processen.

- For eksempel forsøger man at få advokaten tidligere på banen i en sag og i det hele taget skabe en bevidsthed om, at en forsvarer er til gavn for, at sagerne i sidste ende får et rigtigt resultat. Hvis bare ét menneske en dag får gavn af, at vi har forsøgt at beskrive de principper, vi mener hører med til at være en retsstat, så er det det hele værd. Det er ikke for at sige, at det danske system er ufejlbarligt, men retssikkerheden i Danmark er høj i forhold til mange andre lande. I øjeblikket diskuterer vi jo eksempelvis, om det er retssikkerhedsmæssigt bekymrende, at man ikke har en advokat med i en bødesag. Man får et godt blik på sit eget system ved at komme ud og se det fra en anden kultur, siger Peter Kragh, der peger på, at der bestemt også er ting, vi i Danmark kan lade os inspirere af.

Det gælder for eksempel afhøringer i retten, som i Danmark foregår ved lydoptagelser, dommer eller protokollør, der skriver tiltaltes eller vidners forklaringer ned.

- I Jordan er der en skærm i retslokalet, som vidner, tiltalte og tilhørere kan se, så alle kan følge med i, hvad der protokolleres. Og man kan rette indvendinger mod noget, der ikke er refereret korrekt. Det var vi ret imponerede over – og på den måde er inspirationen gået begge veje, siger Peter Kragh.


Der skal drikkes mange kopper stærk sort kaffe

Man bliver sjældent dummere af at bevæge sig ud over sin egen verden, mener lektor Birgit Feldtmann, der er medlem af Advokatrådets strafferetsudvalg og tilknyttet DIGNITY, som arbejder med at forbedre retsforholdene i Jordan.

- I Jordan har man tidligere nærmest pr. automatik varetægtsfængslet ved mistanke om, at der er begået en strafbar handling. Forsvareren har en meget lille plads i retssystemet, og der er ikke på samme måde som herhjemme en klar forståelse af forsvarerens rolle. Systemet er – sammenlignet med vores danske – meget autoritært og bygger på andre traditioner. Der er allerede sket nogle skridt i den rette retning, men varetægtsfængsling sker stadig i meget stort omfang, og der er behov for at forbedre forholdene for varetægtsfængslede i Jordan.

Sådan lyder det fra lektor Birgit Feldtmann fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet, der udover at være medlem af Advokatrådets strafferetsudvalg også er tilknyttet menneskerettighedsinstituttet DIGNITY, som med base i Danmark arbejder over hele verden med at bekæmpe tortur.

Birgit Feldtmann arbejder som frivillig technical expert for DIGNITY og har siden 2014 været involveret i organisationens projekt i Jordan, som med støtte fra blandt andet Udenrigsministeriet i Danmark, arbejder for at støtte de demokratiske kræfter og forbedre retsforholdene i Jordan, hvor blandt andet tortur i politiets varetægt er en af de problemstillinger, der arbejdes med.

At arbejde i Jordan er, som Birgit Feldtmann understreger, ikke ukompliceret. Landet ligger i en uroplaget zone i Mellemøsten, med Vestbredden, Syrien og Irak som naboer, og landet har store lejre med flygtninge fra for eksempel den syriske borgerkrig.  Men der er, som hun formulerer det, “også en vis vilje i Jordan til at forandre tingene.”


Nye retningslinjer

Birgit Feldtmann har blandt andet deltaget i træningskurser i Jordan, hvor de forskellige aktører i retsvæsnet bliver undervist i de internationale rammer for frihedsberøvelse, og har holdt oplæg for det jordanske advokatsamfund. DIGNITYs samarbejde med relevante aktører i Jordan omfatter også udvikling af retningslinjer for anklageres håndtering af tortursager og træning af dommere og anklagere, så flere sager kan efterforskes. Partnerorganisation er det jordanske justitsministerium, og hidtil har man nået en del resultater, herunder at sætte torturforebyggelse på dagsordenen samt en ændring af retsplejeloven, så anklagere ikke er forpligtede til at varetægtsfængsle for mindre alvorlige lovovertrædelser.

- En vigtig brik i et retfærdigt retssystem er forsvareren. Det kan synes indlysende for os i Danmark, men er det ikke nødvendigvis i et land med et autoritært system og andre retstraditioner.  Der er en mangel på forståelse for hinandens roller, herunder forsvarerens, men også bevægelse, for en del jordanske jurister ønsker forandring og har forståelse for, at forsvareren kan spille en vigtig rolle, når sagen skal belyses, siger Birgit Feldtmann.


Klogere på eget system

For eksempel kan det, som hun pointerer, være indlysende for os i Danmark, at varetægtsfængsling ikke er eller må benyttes som en straf, mens nogle af deltagerne på hendes kurser i Jordan giver udtryk for, at man netop benytter varetægtsfængsling i vidt omfang, fordi “dem, vi sætter ind, jo har gjort noget.”

- Det er en anden tradition, og vi ved også, at der kan forekomme tortur i Jordan. Samtidig har man et parallelt system, hvor der ved siden af det strafferetlige system kører et lukket politisystem med en politidomstol, samt andre særdomstole. Man er nødt til at forstå den kompleksitet, hvis man vil forandre – og ikke optræde belærende. Du skal opbygge tillid og drikke mange kopper stærk sort kaffe! Når isen er brudt, møder du engagerede og interesserede mennesker og bliver også udfordret på egne forestillinger. Man bliver sjældent dummere af at bevæge sig ud over sin egen verden, siger Birgit Feldtmann, der i april 2018 igen tager til Jordan for at arbejde med nye guidelines for varetægtsfængsling og træning.


Faktaboks:

 DIGNITY-projekt skal forbedre advokatens rolle i Jordan

I Jordan arbejder DIGNITY med det nationale anti-torturprogram kaldet Karama. Programmet bygger på medansvar, hvor statsinstitutioner, semi-statsinstitutioner og civilsamfundsorganisationer arbejder sammen for at nå det fælles mål: at eliminere brugen af ​​tortur og andre former for mishandling.

Som et resultat af Karama-programmet er der nu etableret et samarbejde mellem den danske anklagemyndighed, DIGNITY, det jordanske justitsministerium og den jordanske anklagemyndighed. Samarbejdet skal skabe dialog om varetægtsfængsling og lovændringer med henblik på at forbedre retsstatsprincippet i Jordan. Samarbejdet omfatter desuden udarbejdelsen af retningslinjer for varetægtsfængsling, reducering af samme samt håndteringen af tortursager og efterfølgende træning af dommere og anklagere.

Fremtidigt samarbejde forventes med Advokatsamfundet og det jordanske advokatsamfund i et forsøg på at forbedre advokatens rolle under varetægtsfængsling. Træningen, som Peter Kragh og Asger Bagge-Jørgensen deltog i for at dele og udveksle erfaringer fra det danske retssystem, var det første skridt imod at opbygge dette samarbejde i den nye fase af Karama-programmet.

Læs mere på https://dignityinstitute.dk/