Spring hovednavigationen over

2015 - Advokaten 8 Forvaltningens skøn til serviceeftersyn

Publiceret: 27. oktober 2015

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

TEMA: RETSSIKKERHED I FORVALTNINGEN

Forvaltningens skøn til serviceeftersyn
Hver dag træffer forvaltninger i hele landet afgørelser, som har stor betydning for borgerne. Det handler om alt fra retten til hjemmehjælp eller førtidspension til den støtte, borgeren søger til et barn med handicap.
Afgørelserne beror ofte på skøn, som Ankestyrelsen i en tredjedel af sagerne ændrer, men som i begrænset omfang bliver prøvet af domstolene.
Advokaten har bedt tre eksperter give hver sit bud på problematikken, og fortsætter debatten 19. november ved et debatarrangement i Advokaternes Hus. Tilmeld dig konferencen på hjemmesiden Advokatsamfundet.dk.

 

Dommerne, skønnet og klogskabsspørgsmålet
Dommerne er hverken læger, ingeniører, socialrådgivere, landmålere eller biologer – der skal en solid advokatindsats til, for at dommerne kan bide spids på klogskabsspørgsmålet, skriver Jens Peter Christensen. Advokaten har bedt højesteretsdommeren forholde sig til, om domstolene vægrer sig ved at efterprøve forvaltningens skøn.

Er domstolene for systemvenlige?
Det er kun en lille del af den samlede mængde af forvaltningspraksis, som ender ved domstolene, skriver professor Michael Gøtze. Hvis der overhovedet bliver en retssag, ender det ofte med, at myndigheden frifindes, fordi domstolene vælger at give lang snor og gå udenom at prøve forvaltningsskønnet. Tankegangen bag den faste formel i domspræmisser om, at “der ikke er grundlag for at tilsidesætte det af sagsøgte udøvede skøn”, kan dog diskuteres. Er det et egnet filter at se realiteterne igennem eller er det for systemvenlig en tilgang? Hvis aktivt grænsesøgende myndigheder på forhånd ved, at domstolene vil vige uden om det skønsmæssige, er der ikke meget retssikkerhed at hente hos domstolene for borgeren.  

Hjælper det at klage?
Det er en væsentlig forudsætning for socialt arbejde, at befolkningen har tillid til de sociale myndigheder. Ankesystemet må derfor være opbygget, så det medvirker til at fremme denne tillid, skriver lektor John Klausen. En hovedbetingelse for, at ankesystemet kan få denne virkning, er, at befolkningen opfatter systemet som retsbeskyttende, og at der faktisk skabes retsbeskyttelse. Der kan være tvivl om begge dele.

Læs også Advokatrådets rapport ‘Retssikkerhed i forvaltningen’ og læs temaet om domstolenes manglende domstolsprøvelse af forvaltningernes skøn i Advokaten 1/2015 på Advokatsamfundet.dk.