Spring hovednavigationen over

2013 - Advokaten 4 - Udvalg om behandling af civile sager ved domstolene

Publiceret: 14. maj 2013

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Mere effektiv behandling

Status på Justitsministeriets udvalg om bedre og mere effektiv sagsbehandling af civile sager ved domstolene. 

Af Pernille Backhausen, advokat og formand for Advokatrådets Procesretsudvalg

Et bedre, mere effektivt og velfungerende domstolssystem.
Det var målsætningen, da Justitsministeriet i efteråret nedsatte et udvalg, som skal komme med forslag og tiltag, der kan udvikle det danske domstolssystem. Udvalget skal også overveje, om der er dele af domstolsreformen, der ikke har haft den ønskede virkning – det gælder for eksempel sagsbehandlingstiderne. 
Advokatrådet er repræsenteret i udvalget og har desuden nedsat en bredt sammensat følgegruppe, der bistår med sparring og input til udvalgsdrøftelserne.
I forhold til november, hvor jeg her i Advokaten informerede om det udvalgsarbejde, som lå forud, er vi nu godt halvvejs i drøftelserne og forventer at afslutte arbejdet i august.
Nogle af de ændringer, der fulgte med domstolsreformen fra 2007, var blandt andet færre og styrkede byretter, øget fokus på forberedelsen, anvendelse af elektronisk sagsbehandling samtidig med, at byretterne blev første instans i alle civile sager. Det skulle skabe en mere effektiv sagsbehandling af de civile sager. Men domstolsreformen har ikke overalt fungeret som ønsket og forudsat. Blandt andet er sagsbehandlingstiden nogle steder blevet længere – om end dette på det seneste entydigt er blevet bedre.

Intet kompromis med to-instansprincip
I udvalget har vi derfor drøftet, hvordan behandling af de civile sager kan gøres mere effektiv. Tanken er overordnet at forbedre Retsplejeloven områdevis – og således vurderer udvalget blandt andet området for sagsomkostninger samt området for anke og kære.
Der har været særligt fokus på sagsbehandlingstider, der ikke mindst i Højesteret er meget lange, uden at gå på kompromis med det danske to-instansprincip.  Desuden har det været debatteret, hvad Sø- og Handelsrettens fremtidige område skal være, herunder hvordan man beskytter den sagkyndighed og procesform, der er her. Samtidig skal der tages stilling til den fri appelret til Højesteret, som eksisterer i dag.
Udvalget ser også på, hvordan alle parter i en sag kan være med til at effektivisere sagsbehandlingen. I Advokatrådet har holdningen været, at to velforberedte advokater og en ditto dommer i høj grad er det, der skal til, for at skabe en effektiv proces. Men hvilke sanktioner skal der eventuelt være, hvis en advokat ikke giver sin sag fornøden fokus eller måske trækker den i langdrag? I dag er der ikke mulighed for at handle på det, men udvalget ser på, om der skal være mulighed for, at det kan få konsekvenser for sagsomkostningerne, hvis eksempelvis manglende afdækning af forlig medfører unødige rets skridt. Endvidere har der været tilsvarende debat om, hvordan vi kan sikre, at dommerne møder velforberedte, og ikke mindst får fokus på deres procesledende rolle i forberedelsen.
Endelig ser udvalget på, hvordan vi kan sikre os, at de sager, der kan løses uden domstolsbehandling, også bliver det. Der er ingen tvivl om, at parternes forlig inden retssagen og brugen af mediation kan udnyttes aktivt som en integreret del af tvistløsningen med en afsmittende effekt på det pres, der er på domstolene i dag. Her ser udvalget blandt andet på erfaringer fra Norge.
Et konsulentfirma vil bistå udvalget med at vurdere effektivitetsspørgsmålet set med en udefrakommendes vinkel.
Advokatrådet være fortsat være aktiv i udvalgsarbejdet ligesom Procesretsudvalget vil fortsætte sit samarbejde med domstolenes repræsentanter for at sikre, at også de allerede eksisterende regler i det daglige samarbejde udmøntes og anvendes på den mest hensigtsmæssige måde både af domstolene og af advokaterne – til fælles bedste. 

De sidder med i udvalget
Udvalget er sammensat af repræsentanter fra Justitsministeriet, Finansministeriet, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Advokatrådet og Danske Advokater. Formand for udvalget er Landsretspræsident Bjarne Christensen.  Formand for Advokatrådets Procesretsudvalg, Pernille Backhausen, repræsenterer Advokatrådet i udvalget. Udvalget skal afslutte sit arbejde senest 1. september 2013.

Se kommissoriet for udvalget på www.advokatsamfundet.dk