Spring hovednavigationen over

2013 - Advokaten 4 - Status på Skifteretsudvalget

Publiceret: 14. maj 2013

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Advokatrådet er repræsenteret i Justitsministeriets udvalg, hvor man nu afventer en konsulent-undersøgelse inden en betænkning om skifteretternes fremtid kan færdiggøres.

Af Kristian Dalsgaard, advokat og medlem af Advokatrådet

Advokatrådet sidder med om bordet ved de månedlige møder i Justitsministeriet, hvor udvalget skal færdiggøre sit kommissorium inden 1. september 2013.
Centralisering og digitalisering er to centrale temaer for det arbejde, som for øjeblikket foregår i Skifteretsudvalget.
Kommissoriet udelukker ikke, at der kan tænkes særlige løsninger for de tre hovedområder inden for skiftebehandlingen: dødsboskiftesagerne, ægtefælleskiftesagerne og insolvenssagerne. Hvordan udvalgets endelige stillingtagen hertil bliver, afhænger blandt andet af en konsulentrapport som Boston Consulting Group, efter en udbudsrunde, nu har igangsat, efter at udvalget har godkendt den analysemodel, der skal anvendes.
Når Boston Consulting Groups rapport ligger klar i juni, er der et bedre fundament for de principielle drøftelser om skifteretternes forhold. Skiftesagsbehandlingen er i dag præget af stor brugertilfredshed.
I de hidtidige drøftelser har der været flere modeller i spil, som er bragt i forslag som mulige modeller for at effektivisere skifteretterne.
Blandt andet har en øget digitalisering af sagsbehandlingen været drøftet, da det kan spare tid for de involverede parter i en skiftesag. Herunder har det været drøftet, om man digitalt kan oprette en skiftesag, således at berørte parter via nettet kan logge sig ind på sagen og foretage sagsbehandling og søge oplysninger på relevante sagsbehandlingstrin. Hvilke konsekvenser en sådan løsning vil få for borgerne, og hvilke økonomiske omkostninger der vil være forbundet med udvikling og implementering af systemet, skal undersøges grundigt, før der bør træffes beslutning om, hvorvidt det er den optimale løsning.
En hel eller delvis centralisering eller regionalisering af skifteretterne er også et tema for Skifteretsudvalgets arbejde, ligesom det har været drøftet, om der kunne være en mulighed for at centralisere udvalgte sagsområder. Udvalget er endnu ikke kommet til en afklaring på disse spørgsmål, og netop på det område er det nødvendigt, at der træffes beslutning på et solidt fundament, ud fra forskellige data, som er ved at blive færdiggjort af Domstolsstyrelsen og som konsulentundersøgelsen gerne skulle bidrage til.
Advokatrådet har fokus på at sikre, at sagsbehandlingen ikke blot er effektiv, men også kvalitativt fuldt betryggende, således at effektiviseringstiltag ikke sker på bekostning af grundighed i sagsbehandlingen. Det er centralt for Advokatrådet, at brugernes retssikkerhed ikke forringes som følge af ændringer i forhold til det regelsystem, som allerede er gældende.
Endelig har Domstolsstyrelsen nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, der skal vurdere, om der på sigt kan opnås effektivisering ved at ændre skifteformerne i dødsboskifterne. Udvalget afslutter sit arbejde 1. juni 2013, og delkonklusioner herfra vil også blive en del af det materiale, der danner grundlag for den samlede indstilling fra Skifteretsudvalget.

Kristian Dalsgaard
Advokat og partner i Smith Knudsen Advokatfirma, Holstebro. Medlem af Advokatrådet, næstformand for Organisationsudvalget.

Justitsministeriets udvalg
Justitsministeriet nedsatte i november 2012 et ‘Udvalg om varetagelse af skiftsagsbehandling’, som inden  1. september 2013 skal overveje, om “varetagelsen af skiftesagsbehandlingen fortsat bør ske ved samtlige byretter og Sø- og Handelsretten i samme omfang som i dag, eller om varetagelsen af hele eller dele af skifteområdet kan effektiviseres og optimeres ved at samle opgavevaretagelsen.”

Se kommissoriet for udvalget på www.advokatsamfundet.dk.

De er med i udvalget
Landsretspræsident Bent Carlsen er formand for Justitsministeriets Skifteretsudvalg, hvor Advokatrådet er repræsenteret sammen med domstolene, Danske Advokater og Finansministeriet.  

De er med i følgegruppen

Advokatrådet har samlet en følgegruppe, der støtter op om udvalgsarbejdet. Gruppen består dels af rådsmedlemmerne Hanne Bruun Jacobsen, Lars Rasmussen og Jørgen Merrild Bie. Hanne Bruun Jacobsen sidder desuden med i Domstolsstyrelsens hurtigtarbejdende udvalg, hvis delkonklusioner indgår i Skifteretsudvalgets beslutningsgrundlag. I følgegruppen sidder endvidere Anne Birgitte Gammeljord og Knud K. Damgaard, der begge har en baggrund i Advokatrådet og som besidder spidskompetencer inden for skifteretsområdet.