Spring hovednavigationen over

2012 - Advokaten 9 - Justitsministeriet nedsætter udvalg om skiftesagsbehandlingen

Publiceret: 23. november 2012

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Der har igennem nogen tid været forlydender om, at skiftesagsbehandlingen i større eller mindre omfang står over for en centralisering. Nu kommer udvalget, der kan få væsentlig betydning for både klienterne, advokaterne og selvfølgelig domstolene.

Af Kristian Dalsgaard, advokat og medlem af Advokatrådet

 Justitsministeriet har nedsat ’Udvalg om varetagelse af skiftsagsbehandling’, som allerede inden 1. september 2013 skal overveje, om “varetagelsen af skiftesagsbehandlingen fortsat bør ske ved samtlige byretter og Sø- og Handelsretten i samme omfang som i dag, eller om varetagelsen af hele eller dele af skifteområdet kan effektiviseres og optimeres ved at samle opgavevaretagelsen.”
Udvalget får landsretspræsident Bent Carlsen som formand og har ud over repræsentanter for domstolene også repræsentanter for både Advokatrådet og Danske Advokater, ligesom Finansministeriet både er medlem af udvalget og deltager i sekretariatsbetjeningen. Advokatrådet har indstillet, at undertegnede, der er medlem af Advokatrådet og valgt i 7. kreds, udpeges til udvalget. Herudover vil Advokatrådet sammensætte en følgegruppe bestående af bl.a. rådsmedlemmerne Hanne Bruun Jacobsen, Lars Rasmussen og Jørgen Merrild Bie. Følgegruppen har til formål at bistå Advokatrådets repræsentant i udvalgsarbejdet.
Udvalget vil efter kommissoriet have navnlig to værktøjer til at nå sit mål. Det ene er centralisering, så skiftebehandlingen samles på færre enheder, og det andet er digitalisering, så arbejdsprocesserne om muligt kan optimeres.
Som kommissoriet er formuleret, er det ikke en bunden opgave, at der skal gennemføres centralisering og digitalisering, men i lyset af de politiske aftaler, der ligger til grund for kommissoriet er det formentlig ikke for vidt at anføre, at der visse steder er en forventning om, at skifteretslandkortet vil se noget anderledes ud, når udvalgsarbejdet er afsluttet, og det efterfølgende lovgivningsarbejde er passeret igennem Folketinget. I hvert fald for nogle skiftesager, for kommissoriet udelukker således ikke, at der kan tænkes særlige løsninger for de tre hovedområder inden for skiftebehandlingen: dødsboskiftesagerne, ægtefælleskiftesagerne og insolvenssagerne. Forventeligt vil der være forskellige syn på behovet for, og det betimelige i at centralisere de tre sagstyper. Samtidig må arbejdet i Skiftesagsudvalget ses i sammenhæng med det arbejde, der samtidig iværksættes i de to udvalg, Justitsministeriet har nedsat om henholdsvis effektivisering af behandlingen af de civile sager og om arbejdstid og ansættelsesforhold i domstolene.
Med de nævnte udvalg er der lagt grunden til meget væsentlige og principielle drøftelser om domstolenes forhold. Advokatrådet følger arbejdet tæt og forventer, at udvalgene bliver en af de væsentligste opgaver for rådet i 2013. Advokatrådets fokus vil også i denne sag være at sikre, at sagsbehandlingen ikke blot er effektiv, men også kvalitativt fuldt betryggende, så effektiviseringstiltagene ikke sker på bekostning af grundighed i sagsbehandlingen, og at brugernes retssikkerhed ikke forringes.

Se kommissoriet for udvalget på www.advokatsamfundet.dk.