Spring hovednavigationen over

2012 - Advokaten 9 - Mere effektiv behandling

Publiceret: 23. november 2012

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Justitsministeriet har nedsat et udvalg om bedre og mere effektiv sagsbehandling af civile sager ved domstolene.

Af advokat Pernille Backhausen, formand for Advokatrådets Procesretsudvalg

Færre og styrkede byretter. En ændret instansordning. Øget fokus på forberedelsen. Anvendelse af elektronisk sagsbehandling. Og etablering af en småsagsproces.
Det var nogle af de ændringer, der fulgte med domstolsreformen fra 2007, der også betød, at byretterne blev første instans i alle civile sager.
Det skulle skabe en mere effektiv sagsbehandling af de civile sager. Men domstolsreformen har ikke overalt fungeret som ønsket og forudsat. Blandt andet er sagsbehandlingstiden nogle steder blevet længere.
Justitsministeriet har nu nedsat et udvalg, som skal komme med forslag og tiltag, der kan bidrage til et bedre og mere velfungerende domstolssystem. Udvalget skal også overveje, om der er dele af domstolsreformen, der ikke har haft den ønskede virkning – det gælder for eksempel sagsbehandlingstiderne.  
Advokatrådet er repræsenteret i udvalget og nedsætter en følgegruppe, der skal bistå med sparring og input til udvalgsdrøftelserne. Følgegruppen vil bestå af advokater fra alle dele af landet. 

På Advokatrådets ønskeseddel
Advokatrådet har længe haft fokus på effekterne af domstolsreformen, og evaluering af reformen var et af tre emner på den ’ønskeseddel’, Advokatrådet sendte til det nye Folketing i september 2011.
De seneste otte måneder har en arbejdsgruppe under Advokatrådets Procesretsudvalg set nærmere på de konkrete problemer, som advokaterne i dag møder i forbindelse med behandlingen af civile sager ved domstolene.  Procesretsudvalgets arbejdsgruppe har fundet det særlig vigtigt at identificere de områder, hvor advokaterne selv kan være med til at bidrage til en smidigere og mere effektiv sagsgang. Der arbejdes med en Best Practise Guide, ligesom der er arbejdet med input til en kommende generel vejledning for behandlingen af civile sager ved byretterne.
Fokus har endvidere været på generelt at højne kommunikationen mellem domstolene og advokaterne.  Det har mere konkret udmøntet sig i en yderst konstruktiv, løbende dialog med blandt andet Dommerforeningens bestyrelse og repræsentanter fra Advokatrådet. Repræsentanter fra Advokatrådet og de lokale kredsbestyrelser har deltaget på de regionsmøder, som Dommerforeningen i foråret holdt rundt omkring i landet.   
Bedre kommunikation og dialog advokater og domstole imellem er også baggrunden for, at der her i efteråret er etableret et kontaktudvalg ved Københavns Byret. Det første, indledende møde blev afholdt i slutningen af september 2012 med solid opbakning fra dommerside og fra Københavns Advokatforening samt Advokatsamfundets 1. kreds. 
Planen er, at der fremover skal afholdes to til tre møder om året. Rundt omkring i det øvrige land er der flere steder allerede etableret mindre – ofte ganske uformelle – kontaktfora med de lokale retter, og det har vist sig at være en effektiv metode til at holde en tæt dialog i lokalområderne.
Etableringen af et udvalg om behandlingen af civile sager ved domstolene flugter således på alle måder med Advokatrådets ’ønskeseddel’ til Folketinget og med de mange initiativer, der er blevet iværksat i den senere tid.  Advokatrådet vil være aktiv i udvalgsarbejdet, og Procesretsudvalget vil fortsætte sit samarbejde med domstolenes repræsentanter for at sikre, at også de eksisterende regler i det daglige samarbejde udmøntes på den mest hensigtsmæssige måde både af domstolene og af advokaterne.   

De sidder med i udvalget
Udvalget er sammensat af repræsentanter fra Justitsministeriet, Finansministeriet, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Advokatrådet og Danske Advokater. Formand for udvalget bliver Landsretspræsident Bjarne Christensen.  Formand for Advokatrådets Procesretsudvalg, Pernille Backhausen, repræsenterer Advokatrådet i udvalget.  Udvalget skal afslutte sit arbejde senest 1. september 2013.

Se kommissoriet for udvalget på www.advokatsamfundet.dk