Spring hovednavigationen over

2010 - Advokaten 2 - Nemmere adgang til skattemappen

Publiceret: 20. februar 2012

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Advokater, der virker som bobestyrere, får fremover digital adgang til en række oplysninger fra SKAT.

Af Vibeke Samuelsen, advokat, Moltke-Leth Advokater

Fra 25. januar 2010 har skifteretter og bobestyrere kunnet få direkte adgang til afdøde personers skattemapper.
Adgangen til skattemapperne fås ved, at skifteretten i forbindelse med boets udlevering til bobestyrerbehandling autoriserer den pågældende bobestyrer til at kunne se afdødes og en eventuel efterlevende ægtefælles skattemappe.
Det er alene bobestyrere, der kan autoriseres til denne adgang til SKATs systemer.
Selve autorisationen sker ved, at bobestyrer til skifteretten oplyser sin virksomheds CVR nr. og det RID nr., der er knyttet til bobestyrerens digitale signatur.
At bobestyrer skal oplyse sit CVR nr. og ikke CPR nr., som f.eks. anvendes i forbindelse med det nye digitale tinglysningssystem, indebærer, at det kun er professionelle bobestyrere (typisk advokater), der vil kunne autoriseres til systemet.
Adgangen til afdødes skattemappe betyder blandt andet, at såvel skifteretten som bobestyrer nu hurtigere kan danne sig et overblik over afdødes økonomiske forhold.

Sparer tid
Indtil nu har skifteretten ved modtagelsen af dødsanmeldelsen rekvireret kontroloplysninger R-75 for afdøde hos SKAT. Skifteretten har herefter afventet modtagelsen af disse oplysninger, før der kunne tages stilling til boets behandlingsform, og sikkerhedsstillelsen kunne fastsættes i bobestyrerboerne.
Denne ekspeditionstid sparer man nu, således at boerne hurtigere kan blive udleveret og den egentlige bobehandling påbegyndes. Dette vil uden tvivl medføre en omkostningsbesparelse for boerne, da aktiverne hurtigere kan realiseres, og boet tidligere kan frigøres for løbende ydelser i henhold til f.eks. lejekontrakter.
Hvis afdøde var erhvervsdrivende, åbner skifterettens direkte adgang til skattemappen endvidere mulighed for, at der hurtigere kan tages stilling til, om afdødes virksomhed skal videreføres eller afvikles.
For bobestyrerne vil den direkte adgang til afdødes skattemappe være en betydelig fordel.
I forbindelse med udleveringen af et bobestyrerbo har bobestyrerne hidtil fra skifteretten modtaget afdødes kontroloplysninger R-75 for året før dødsåret og har således derigennem fået kendskab til afdødes formue- og skatteforhold.
Med den nye digitale adgang til afdødes skattemappe kan bobestyrer imidlertid nu tillige få adgang til afdødes skatteoplysninger for tidligere år, således at det f.eks. hurtigere vil kunne konstateres, om der er sket større formueforskydninger i dødsåret eller årene før, som bør undersøges nærmere.
Herudover fremgår det også af afdødes skattemappe, hvornår og til hvilken pris afdøde har erhvervet fast ejendom, hvilket kan have betydning for beregningen af ejendomsavanceskat. Denne oplysning fremgår ikke af R-75 oplysningerne, men er tidligere blevet indhentet via “www.ois.dk”.

Plads til forbedring
Omvendt er R-75 kontroloplysningerne på nogle punkter mere specifikke end de oplysninger, der fremgår af de personlige oplysninger i afdødes skattemappe.
Det fremgår f.eks. ikke af afdødes skattemappe, hvordan investeringsbeviser skal behandles skatteteknisk, herunder om der er tabsfradrag, hvilket fremgår af R75-oplysningerne.
Disse oplysninger har hidtil lettet udarbejdelsen af selvangivelser i de skattepligtige dødsboer, men da de samme oplysninger kan hentes på de pågældende investeringsbevisers hjemmeside, betyder det ikke, at oplysningerne ikke er tilgængelige. De er blot mere tidskrævende at fremskaffe.
Det har været drøftet med SKAT, om bobestyrerne i forbindelse med adgangen til afdødes skattemappe ligeledes kan få adgang til afdødes R-75 oplysninger.
Dette har imidlertid ikke vist sig muligt, idet det efter det oplyste vil være i strid med persondataloven at give bobestyrere adgang til at trække disse oplysninger. Bobestyrerne må derfor fremover kontakte SKAT, såfremt man ønsker adgang til de oplysninger, der fremgår af R-75 oplysningerne, og som ikke allerede fremgår af skattemappen.
Indførelsen af adgangen til de afdødes skattemapper vil indebære en betydelig lettelse af dødsbobehandlingen for landets bobestyrere, der, uden først at skulle ulejlige en medarbejder hos SKAT og herefter skulle afvente at modtage de ønskede oplysninger, nu kan trække de relevante oplysninger om afdødes formue- og skatteforhold direkte og dermed få effektiviseret sagsbehandlingen.