Spring hovednavigationen over

2009 - Advokaten 3 - Nyt program – sprængfyldt af retssikkerhed

Publiceret: 23. januar 2012

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

 Advokatrådet har netop offentliggjort et nyt retssikkerhedsprogram. Her følger baggrunden for det omfattende program.

Af Henrik Rothe, generalsekretær, Advokatsamfundet

Efter nyvalget til Advokatrådet – herunder genvalg af mange rådsmedlemmer og rådsformand – i 2007 samledes rådet i september til et strategiseminar, hvor retningslinierne for rådsarbejdet i de kommende to år skulle lægges. Baggrunden var de netop gennemførte ændringer af retsplejeloven, som betød, at Advokatrådet inden for rammerne af sit pligtmæssige virke fik tilført nye opgaver, samtidig med at opgaver med at fremme advokaternes kommercielle interesser ikke længere kunne varetages, hvilket blandt andet indebar, at Advokaternes Serviceselskab måtte afhændes.

Der var derfor meget på programmet på dette seminar, herunder hvorledes rådet kunne leve op til politikernes krav om effektiviseret tilsyn, rationalisering af klagesagsbehandlingen, modernisering og omlægning af advokatuddannelsen, men også hvorledes Advokatrådet kunne leve op til lovens forudsætning om, at Advokatrådet fortsat skulle virke til gavn for det danske retssamfund.

Drøftelserne på strategiseminaret mundede blandt andet ud i, at rådet vedtog, at tiden var inde til, nok en gang at udgive et samlet retssikkerhedsprogram, som sætter fokus på de retssikkerhedsmæssige problemer, som er af størst betydning i samtiden.

Input fra eksperter
Efter strategiseminaret blev det videre arbejde med retssikkerhedsprogrammet overladt til Advokatrådets Lovudvalg, som er sammensat af medlemmer af Advokatrådet. Lovudvalgets drøftelser af processen resulterede i, at udvalget inviterede til en konference med tilhørende workshops i februar 2008, hvor en række aktører deltog – juridisk konsulent Kim Haggren, DI – retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard, SKAT – rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen – ministerråd Jens Færkel, Udenrigsministeriet – formand Camilla Hersom, Forbrugerrådet – lektor Jonas Christoffersen, Københavns Universitet – kontorchef Morten Engberg, Folketingets Ombudsmand – policychef Hanne Pilegaard, Amnesty International – formand, dommer Jørgen Lougart, Den Danske Dommerforening – journalist Rene Simmel, Ekstra Bladet og rådsformand, advokat Sys Rovsing.

Alle kom de med oplæg til en dag, som mundede ud i en række workshops, hvor paneldeltagerne og en række andre indbudte gæster drøftede, hvilke retssikkerhedsmæssige problemer der i særlig grad trængte til belysning. Udbyttet af dagen var en række værdifulde forslag og tanker, som kunne anvendes i det videre arbejde, og som med denne dag blev bredt forankret.

På dette grundlag arbejdede Advokatrådets Lovudvalg videre med problemstillingerne i samarbejde med sekretariatet og påbegyndte udformningen af et nyt retssikkerhedsprogram. I denne proces blev sekretariat og udvalg bistået af forhenværende landsdommer Holger Kallehauge og lektor på Syddansk Universitet Thomas Elholm, som begge kom med værdifulde input til arbejdet i lovudvalget.

Omdrejningspunkt
Det produkt, der nu fremlægges som et retssikkerhedsprogram, har været igennem adskillige møder og redaktionsfaser, hvor formuleringer og udsagn er blevet diskuteret og finpoleret, til de stod med netop den styrke, som bør være karakteristisk for et retssikkerhedsprogram, som gerne skal være et centralt omdrejningspunkt for den retspolitiske debat i de kommende år.

Processen med at arbejde med retssikkerhedsprogrammet sluttede med, at Advokatrådet på sit februarmøde 2009 godkendte den endelige version af retssikkerhedsprogrammet, som nu fremlægges for offentligheden til inspiration for en forhåbentlig frugtbar debat om retssikkerhedsmæssige problemstillinger, som er centrale for den videre udvikling af vores retsstat.

Retssikkerhedsprogrammet er netop blevet præsenteret på en konference den 16. april 2009, hvor justitsminister Brian Mikkelsen, rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen, Dommerforeningens formand, dommer Jørgen Lougart og præsident for sammenslutningen af europæiske advokatråd CCBE, advokat Anne Birgitte Gammeljord har kommenteret programmet, og hvor den prisopgave, der udskrives samtidig med retssikkerhedsprogrammets offentliggørelse, blev præsenteret af forhenværende højesteretsdommer Niels Pontoppidan, som er formand for den af rådet nedsatte priskomite.

Læs mere
Både retssikkerhedsprogrammet, en pjece med programmets højdepunkter og nærmere information om prisopgaven kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.