Spring hovednavigationen over

2009 - Advokaten 1 - Danske Advokater afviser forslag om tørklædeforbud

Publiceret: 7. november 2011

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

Medlemsundersøgelser er kommet for at blive.

Af administrerende direktør Frank Jensen, Danske Advokater

Forslaget om at indføre et tørklædeforbud er blevet grundigt behandlet i Danske Advokater. Temaet har været genstand for debat i repræsentantskabet, og bestyrelsen har forud for afgivelsen af høringssvaret indgående drøftet forslaget. Da bestyrelsen behandlede emnet, indgik et foreløbigt resultat af Danske Advokaters medlemsundersøgelse som et element i den samlede vurdering af spørgsmålet.
Danske Advokater er som bl.a. tilkendegivet i brancheforeningens høringssvar af 8. december 2008 imod regeringens forslag om at indføre et generelt forbud mod, at dommere bærer religiøse symboler.
Det er der mange grunde til.
For det første er Danske Advokater – som helt central bruger af domstolene – ikke bekendt med et eneste eksempel på, at der ved danske domstole på noget som helst tidspunkt har været problemer med dommeres påklædning eller fremtræden i øvrigt.
For det andet har domstolene en selvstændig og uafhængig position som den tredje statsmagt. Vi føler os trygge ved, at domstolene og Domstolsstyrelsen inden for den eksisterende lovgivning kan finde ud af at sikre, at danske dommere lever op til de generelle krav om uafhængighed, upartiskhed, værdighed og neutralitet. Samtidig har vi tiltro til, at den langvarige uddannelse, potentielle dommere underkastes, før de udnævnes, på fuldt ud betryggende vis sikrer, at kun de bedst egnede og mest velkvalificerede kandidater bliver valgt.
For det tredje mener vi, at det er dommernes kommunikation med en retssags parter, vidner, advokater og tilhørere samt argumentationen i de domme og kendelser, dommeren afsiger, der er afgørende for, om han eller hun fremstår uafhængig og upartisk. Det bør ikke i sig selv skabe tvivl om en dommers uafhængighed og upartiskhed, at han eller hun bærer et tørklæde, et kors eller en kalot.
For det fjerde kan det ikke udelukkes, at det foreslåede generelle forbud mod religiøse symboler mv. vil sende et forkert signal, der vil kunne bidrage til en øget polarisering i det danske samfund.
Religiøse symboler har ganske vist spillet en stadig stigende rolle i den offentlige debat her i landet de senere år, men Danske Advokater finder ikke, at denne debat i sig selv skulle kunne begrunde det foreslåede generelle forbud.
Derfor har Danske Advokater opfordret regeringen til ikke at fremsætte forslaget.
Medlemsundersøgelsen er en nyskabelse i den danske advokatverden. Det er første gang, danske advokater som en gruppe er blevet spurgt om deres holdninger til aktuelle emner.
Denne gang bad vi om holdninger på tre områder: Takstmæssige salærer, tørklædelovgivningen og domstolsreformen. Spørgsmålene vedrørende tørklædeforbuddet og domstolsreformen er alene udsendt på vegne af Danske Advokater.
At dømme efter reaktionen blandt respondenterne er denne slags enqueter kommet for at blive. Hele 31,7 pct. af advokaterne fra vores medlemsvirksomheder tog sig tid til at svare på spørgsmålene. Det er en usædvanlig høj svarprocent i den type af undersøgelser. Derfor vil Danske Advokater også fremover tage pulsen på branchens holdninger til aktuelle emner.
Men vi vil naturligvis fra gang til gang nøje overveje hvilke temaer, det giver mest mening at bede medlemmerne forholde sig til. Langt de fleste vil vedrøre erhvervsmæssige og faglige forhold, men fra tid til anden vil der dukke temaer op, der skiller sig lidt ud. Tørklædelovgivningen er så speciel, at vi – også fordi timingen passede – fandt det relevant at teste medlemmernes holdning til den. Og resultatet af målingen er – som tidligere nævnt – indgået i bestyrelsens samlede vurdering af sagen.