Spring hovednavigationen over

2007 - Advokaten 1 - Mediationsinstitut vil løse konflikter hurtigt og billigt

Publiceret: 22. april 2011

LinkedIn ikon Link ikon Prink ikon

I starten af februar åbner det helt nye Mediationsinstituttet, der vil tilbyde hurtig og smidig løsning af konflikter for erhvervsliv og private. Instituttet er en selvejende institution, hvor særligt uddannede advokater tilbyder mediation.

Af advokat og mediator Claus Kaare Pedersen, formand for Mediationsinstituttet og medlem af Advokatrådet

Advokatrådet traf i efteråret 2006 beslutning om at støtte oprettelsen af Den selvejende institution “Mediationsinstituttet (The Danish Mediation Institute)”. De sidste formaliteter faldt på plads i december, således at Mediationsinstituttet kunne påbegynde sin virksomhed i starten af det nye år. Mediationsinstituttets formål er at sikre erhvervslivet og private hurtige og smidige løsninger af konflikter, så de løses på det lavest mulige konfliktniveau, på kortest mulig tid og ved anvendelse af færrest mulige ressourcer.

For alle advokater, der beskæftiger sig med behandling af retlige tvister, er der tale om et vigtigt skridt med henblik på at kunne betjene klienterne bedst muligt. Og for klienterne selv er det naturligvis af meget stor betydning, at der nu er skabt en nem, hurtig og billig adgang til at få igangsat en mediationsprocedure.

Hvad tilbyder Mediationsinstituttet?
Mediationsinstituttet formidler mediation i alle slags sager, men er i særlig grad oprettet med henblik på konflikter i erhvervslivet, f.eks. tvister i kontraktsforhold. For at opnå en løbende tilpasning til brugernes ønsker nedsættes et brugerpanel, blandt andet med deltagelse af Dansk Industri og PostDanmark.

Udenlandske undersøgelser om erhvervslivets brug af mediation viser, at de drivende motivationsfaktorer er, at der i mediation fremfor traditionel tvisteløsning spares tid og penge, samt at der opnås en mere tilfredsstillende proces, der tillader parterne selv at finde løsninger på tvisten.

I Mediationsinstituttet er disse behov tilgodeset på forskellig måde.

Effektivitet
For det første sender Mediationsinstituttet forslag til tidspunkt for mediationen til parterne senest otte dage efter, at alle parter har tilsluttet sig begæringen om mediation. Hvis dette sammenlignes med traditionel tvisteløsning, indebærer det altså, at hele perioden fra indgivelse af stævning eller klageskrift og indtil sagen berammes til domsforhandling er reduceret til otte dage. Når vi tænker på, at den skriftlige forberedelse i retssager og voldgiftssager ofte tager mange måneder, og i et ikke ubetydeligt antal tilfælde flere år, er der tale om en tidsbesparelse, der vil noget.

For det andet skal mediationen være afsluttet inden for to måneder, efter at sagen er sendt til mediator, medmindre parterne aftaler noget andet. Berammelsestider på halve og hele år, som vi kender det fra retssager og voldgiftssager, er altså en saga blot.

Vi tror på, at begge dele vil være attraktive parametre, når erhvervslivet skal vælge, hvordan en tvist bør løses.

På toppen af dette tilbyder Mediationsinstituttet en særlig hastebehandling, hvis parterne ønsker det. I så tilfælde gennemføres mediationsmødet inden for 48 timer efter, at alle parter har tilsluttet sig begæringen til Mediationsinstituttet.

Kvalitet
For Mediationsinstituttet er det af afgørende betydning, at de mediationer, der formidles af instituttet, gennemføres på et højt fagligt niveau. Dette tilgodeses på forskellig måde.

Der kan således kun udpeges mediatorer, der er optaget på en særlig mediatorliste. På listen kan kun optages mediator advokater, der har gennemført en egentlig uddannelse i mediation, som mindst er på samme niveau som Advokatsamfundets mediatoruddannelse – både kvantitativt og kvalitativt. Parterne kan frit fra listen vælge en mediator, der så udpeges af instituttet. Hvis parterne ikke selv har truffet noget valg, vælges mediator af instituttet.

Mediatorerne  på listen forpligter sig til at overholde de regler og retningslinier, der opstilles af Mediationsinstituttet, herunder etiske regler om habilitet, hurtighed og fortrolighed, samt til løbende at gennemføre efteruddannelse inden for mediation.

Omkostninger
Der er et utvivlsomt behov for på forhånd at kende størrelsen af de omkostninger der påløber, og gennemsigtighed er derfor også i denne sammenhæng et nøgleord.

Omkostningerne til Mediationsinstituttet, inkl. honorar til mediator, omfatter et grundbeløb, der fastsættes efter den tid, der er medgået til mediationen. I sager om økonomiske værdier indgår der i honoraret tillige et tillægsbeløb, der fastsættes efter størrelsen af den økonomiske værdi, sagen har. Det samlede honorar omfatter sædvanlig forberedelsestid. Mediationsinstituttet kan forhøje honoraret, hvis der er brugt forberedelsestid ud over det sædvanlige, og under forudsætning af, at parterne på forhånd har accepteret, at forberedelsestiden vil overstige, hvad der er sædvanligt. 

Er der udpeget mere end én mediator forhøjes det samlede honorar med 50 procent for hver yderligere mediator. Det samme gælder, hvis der er gennemført hastebehandling.

Grundbeløbet for mediation af erhvervskonflikter er 28.000 kr. ekskl. moms for hver hele dag (otte timer inkl. pauser) og 18.000 kr. ekskl. moms for en halv dag. Grundbeløbet er mindst 18.000 kr. ekskl. moms.

Grundbeløbet for mediationer uden for erhvervslivet er 15.500 kr. ekskl. moms for hver hele dag (syv timer inkl. pauser), 9.500 kr. ekskl. moms for en halv dag og 2.300 kr. ekskl. moms pr. time. Grundbeløbet er mindst 5.000 kr. ekskl. moms.

Der beregnes et tillægsbeløb på 0,5 – 1 promille af værdien over 1.000.000 kr.

Nødvendige eller aftalte udlæg, f.eks. lokaleleje og fortæring i forbindelse med mediationen betales efter regning.

Mediationsinstituttet tilbyder pro bono mediation (uden betaling), såfremt en af parterne efter instituttets skøn opfylder de økonomiske betingelser herfor, og såfremt sagen efter instituttets opfattelse egner sig hertil.

Hvordan gør man?
Begæring om mediation sendes til Mediationsinstituttet af parterne i fællesskab eller af en af parterne. I sidstnævnte tilfælde kontakter instituttet selv den eller de andre parter med henblik på deres samtykke.

Begæringen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger:

·  Parternes, deres kontaktpersoners og deres eventuelle partsadvokaters navne, adresser, telefon- og telefaxnumre samt e-mail adresser,

·  konfliktens karakter,

·  parternes eventuelle aftale om mediation,

·  tilkendegivelse om hvorvidt begæringen kan fremsendes til mediator.

Den nævnte aftale om mediation kan være en aftale i den konkrete konflikt, men vil hyppigst være en mediationsklausul fra parternes kontrakt. En sådan klausul kan eksempelvis være udformet således:

“Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”.”

Partsadvokaterne
I tvister i erhvervsforhold spiller partsadvokaterne en vigtig rolle i flere henseender. For det første når mediator skønner det hensigtsmæssigt at foretage realitetstjek af parternes standpunkter. Det er nemlig ikke mediators opgave at vurdere styrken i parternes standpunkter.

For det andet i den kreative proces, hvor løsningsforslag fremføres og udvikles. Som regel vil dialogen i de indledende faser blive ført direkte mellem parterne og mediator, og netop rollen som iagttager, som partsadvokaterne her spiller, fører ofte i praksis til, at det er parternes advokater, der først forløser den idé, der senere løser sagen.

For det tredje er det primært partsadvokaterne, der udarbejder aftalen om den løsning, parterne er nået frem til.

Nærmere oplysninger
Nærmere oplysninger kan findes på instituttets hjemmeside www.mediationsinstituttet.com eller ved telefonisk henvendelse til instituttets direktør: Advokat og mediator Lars Økjær Jørgensen, telefon 36 94 44 59.

Adressen er:
Mediationsinstituttet
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
E-mail: kontakt@mediationsinstituttet.com.