Spring hovednavigationen over
Tilbage

Sådan lever du op til reglerne om opdrags- og prisoplysninger i forbrugersager

Som advokat skal du altid huske at give klienter i forbrugersager skriftlige opdrags- og prisoplysninger for at leve op til god advokatskik. Gratis bistand til en god ven eller et familiemedlem er ingen undtagelse.

Hvem, hvad, hvordan og hvornår? Det er ikke altid lige nemt for advokater at leve op til reglerne om at give forbrugere tilstrækkelige opdrags- og prisoplysninger på skrift, hvilket er et krav ifølge de advokatetiske regler. Mangelfulde oplysninger og oplysninger, der kommer for sent eller måske aldrig, er en problematik, som Advokatrådet løbende støder på i forbindelse med tilsynsbesøg, og et tilbagevendende tema i klagesager hos Advokatnævnet.

”Det er afgørende for tilliden til den enkelte advokat og til advokatstanden som helhed, at der helt fra starten af er klarhed over, hvad opdraget går ud på, og hvilken pris advokaten tager for at påtage sig arbejdet. Selv når du som advokat hjælper familiemedlemmer og venner gratis eller yder juridisk rådgivning om private forhold til erhvervsklienter, er det vigtigt at have formalia fuldstændig på plads. Der skal gives opdrags- og prisoplysninger hver gang, din klient er forbruger,” siger Karen Wung-Sung, formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg.

Hvis du som advokat ikke vil opkræve salær, når du for eksempel hjælper din datter, en ven eller en kollega med en bolighandel, skal du skriftligt beskrive de vigtigste elementer i opgaven og meddele, at advokatbistanden er gratis, ligesom øvrige omkostninger i forbindelse med bolighandlen såsom afgifter og gebyrer skal oplistes.

Karen Wung-Sung, medlem af Advokatrådet

Der er ikke andet for end at fortælle klienten, at det er påkrævet for at leve op til reglerne.

Karen Wung-Sung

Formand for regel- og tilsynsudvalget

Det har siden 2005 været en pligt for advokater at give skriftlige opdrags- og prisoplysninger til forbrugerklienter. Egentlig skal oplysningerne ifølge forbrugeraftaleloven allerede gives, inden en aftale indgås, men det er ikke afspejlet i de advokatetiske regler. Heraf følger det, at det skal ske i forbindelse med, at aftalen om bistand indgås. Det betyder i praksis, at opdrags- og prisoplysning skal foreligge uden ugrundet ophold, efter at advokaten har påtaget sig sagen.

”Måske kan det i nogle situationer virke upassende eller unaturligt at skulle give opdrags- og prisoplysninger, for eksempel fordi det er meget tidligt i dialogen med klienten, hvor du ønsker at opbygge en tillidsfuld relation. Men der er ikke andet for end at fortælle klienten, at det er påkrævet for at leve op til reglerne. Som advokat kan det også være en fordel, at forventningerne til advokathonorarets størrelse og opgavens omfang bliver afstemt helt fra starten af, så der ikke opstår misforståelser eller uenigheder efterfølgende,” siger Karen Wung-Sung.

Desuden står du som advokat bedre, hvis du har givet oplysningerne korrekt i tilfælde af, at klienten skulle klage over salærets størrelse. Normalt ligger bevisbyrden hos klienten i en sådan klagesag, men hvis der er givet mangelfulde opdrags- og prisoplysninger, er praksis i Advokatnævnet, at bevisbyrden lægges over på advokaten i stedet.

Der kan være enkelte situationer, hvor det er vanskeligt at overholde opdrags- og prisoplysningskravene, for eksempel i straffesager, hvor den beskikkede forsvarer ikke altid har tilstrækkelige oplysninger til at kunne leve op til kravene. I sådanne situationer skal advokaten give klienten oplysningerne så snart, det overhovedet er muligt.

Læs mere om opdrags- og prisoplysninger i artiklen ’En klar og entydig opdrags- og prisoplysning’ fra Advokaten her.

Tjekliste - her er hovedpunkterne:

  • Hvis du som advokat har sagt ja til at påtage dig en opgave for en forbruger, skal du ifølge de advokatetiske regler, artikel 30, sende opdrags- og prisoplysninger. Det skal du gøre i forbindelse med, at du har tilkendegivet at ville påtage dig opgaven, og aftalen indgås.
  • De vigtigste elementer i opdraget skal beskrives. Det afhænger af den konkrete sag, hvor omfattende opdragsbeskrivelsen skal være.
  • Opdrags- og prisoplysninger skal afgives skriftligt og direkte til klienten for eksempel via e-mail eller brev.
  • At give klienten en standardtekst inklusive advokatens faste priser er utilstrækkeligt, da opdrags- og prisoplysningerne skal tilpasses den konkrete sag.
  • Hvis det fulde overblik over opgaven mangler, skal der sendes en foreløbig opdrags- og prisoplysning.
  • Hvis der sker ændringer i opdraget, skal opdrags- og prisoplysninger suppleres med et tillæg til den første opdrags- og prisoplysning.
  • Når der er givet et foreløbigt overslag, er det vigtigt at følge op snarest muligt, hvis det oprindelige prisoverslag viser sig ikke at holde stik.
  • Priserne skal opgøres inklusive moms, og det er derfor ikke tilstrækkeligt kun at oplyse en pris eksklusive moms. Hvis prisen udgør 2.500 kroner i alt, kan du derfor skrive "2.500 kroner inkl. moms" eller "2.000 kroner ekskl. moms eller i alt 2.500 kroner", så klienten kan se det samlede beløb uden at tage lommeregneren frem.
  • De forventede udlæg i forbindelse med sagen skal oplyses, for eksempel tinglysningsafgift eller afgift til notar.