Spring hovednavigationen over
Tilbage

Højesteret: Forsvarsadvokater kan ikke underlægges sikkerhedscirkulæret

Højesteret slog i en nylig kendelse fast, at forsvarsadvokater ikke kan underlægges sikkerhedscirkulæret, og de indskrænkninger det medfører for et frit og uafhængigt forsvar, da de behandlede ét ud af i alt tre processuelle spørgsmål om rammerne i sagen mod tidligere FE-chef Lars Findsen. Det er en vigtig principiel kendelse, mener Advokatrådet, der havde indgivet en støtteerklæring til forsvarsadvokaterne.

I sagen mod den tidligere FE-chef, Lars Findsen, har der været flere retlige tvister om selve rammerne for at føre sagen, og for, hvordan de to forsvarsadvokater kan forsvare deres klient. En af de ”ramme-sager” blev for nylig afgjort af Højesteret, og kendelsen er ifølge Advokatrådet vigtig for forsvarsadvokater.

I sagen har Advokatrådet indgivet en støtteerklæring til brug for forsvarsadvokaternes ansøgning om tredjeinstansbehandling til Højesteret. De to forsvarere har i sagen bestridt, at de skulle underlægges sikkerhedscirkulæret med de begrænsninger, der bl.a. medfølger i forhold til opbevaring og behandling af klassificeret information samt krav om sikkerhedsgodkendelse. De har gjort gældende, at anvendelsen af sikkerhedscirkulæret på alle sagens dokumenter er en ikke hjemlet indskrænkning i den sigtedes/tiltaltes ret til aktindsigt.

Og det har Højesteret givet forsvarerne medhold i og slået fast, at retten kan vælge at underlægge enkelte dokumenter sikkerhedscirkulæret, men: ”Det kan derimod ikke bestemmes, at forsvarerne skal overholde sikkerhedscirkulæret i sin helhed.”

Advokatrådets formand, Martin Lavesen siger til kendelsen:

”De her principper taler ind i kernen af retssikkerhed og retsgarantier for den sigtede/tiltalte person. Hvis ikke man kan tilrettelægge et frit og uafhængigt forsvar, så strider det imod selve kernen i advokaters arbejde og de retsgarantier, vi har vedtaget. Derfor er det vigtigt, at Højesteret nu klart og entydigt har slået fast, at advokater ikke generelt kan underlægges sikkerhedscirkulærets indskrænkninger.”

Martin Lavesen understreger samtidig, at han hverken kan eller vil blande sig i selve straffesagens indhold.

Advokatrådet udtrykte i en kronik i september 2022 bekymring over de samme problemstillinger på baggrund af betænkeligheder, som forsvarsadvokaterne henvendte sig med til Advokatrådet.

Et altovervejende udgangspunkt i dansk strafferetspleje er, at forsvareren skal have adgang til det materiale, som politiet har tilvejebragt til brug for den sag, sigtelsen angår, og skal have udleveret en kopi, i det omfang det kan ske uden ulempe. Hvis man fraviger det udgangspunkt, skal det ske efter et klart grundlag, være forbundet med en konkret vurdering og være proportionelt, hvilket forsvarsadvokaterne gav udtryk for ikke var tilfældet, og som Højesteret nu har givet dem medhold i.

Læs kendelsen fra Højesteret her:
https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2023/10/haandtering-og-opbevaring-af-sagens-dokumenter/