Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokater skal beskyttes bedre mod trusler

Trusler og chikane er blevet en del af hverdagen for alt for mange advokater. Det er helt uacceptabelt, og Advokatsamfundet presser derfor fornyet på for at få ændret lovgivningen, så advokater beskyttes bedre. Samtidig opfordrer Advokatsamfundet advokater, der bliver truet eller chikaneret, til at henvende sig både for at få vejledning og for at få mørketallet for trusler afdækket.

Ubehagelige opkald eller trusler, der tikker ind på mail eller i indbakken på Facebook eller Instagram, hører for nogle advokater med til hverdagen og det at være advokat. Men det er uacceptabelt, og nogle af de grelle eksempler, som Advokatsamfundet modtager, viser, at det også er særdeles grove trusler, blandt andet dødstrusler, der ikke kun er rettet mod advokaten selv, men også mod advokatens nærmeste familie.

Derfor ønsker Advokatsamfundet, at advokater skal beskyttes bedre gennem lovgivningen. Modsat de offentligt ansatte i en retssal – for eksempel dommere, anklager og retsbetjente med flere - gælder der ingen særlig strafferetlig beskyttelse af advokater, selvom de efter Advokatsamfundets opfattelse er mindst lige så udsatte.

I lyset af de beretninger, Advokatsamfundet på det seneste har modtaget, og de sager, der har været ude i offentligheden, sender Advokatsamfundet derfor nu en opfordring til, at Justitsministeriet og ministeren får kigget på reglerne. I december 2021 rettede Advokatsamfundet første gang officiel henvendelse til Justitsministeriet omkring problemstillingen, og siden hen har der været flere drøftelser. Det har dog ikke ført til den ønskede lovændring, og derfor har Advokatsamfundet så sent som i denne uge igen kontaktet ministeriet i håb om, at der snart sker noget.

”Vi ser trusler og chikane mod advokater som et stort og vedvarende problem. Det er en højaktuel problemstilling, og derfor mener vi, at ministeriet må på banen og tage stilling til vores forslag. Vi mener, at der rent lovgivningsmæssigt bør være en bedre beskyttelse af advokater på lige fod med for eksempel dommere og anklagere, og vi opfordrer Justitsministeriet til at få taget stilling snarligt,” siger Pernille Ekman, afdelingschef i Advokatsamfundet.

Konkret ønsker Advokatsamfundet, at advokater omfattes af straffelovens § 119. Den skærper straffen for vold og trusler begået mod personer, der handler i medfør af offentlig tjeneste eller hverv - det vil sige anklagere, dommere med flere – men ikke advokater.

”Ud over, at det er en strafskærpende omstændighed, når vold eller trusler begås overfor denne persongruppe, er det også vores indtryk – ud fra de henvendelser vi får fra advokater, som er blevet udsat for trusler eller chikane – at de ofte ikke får hurtig nok eller tilstrækkelig hjælp, når de henvender sig eller anmelder det til politiet. Flere advokater fortæller til os, at de oplever, at de ikke blive taget seriøst.  Det er bekymrende. Her tror vi også på, at det vil hjælpe, hvis advokater opnår samme beskyttelse,” siger Pernille Ekman.

Advokatsamfundet anser problemet for stigende, blandt andet fordi digitaliseringen giver mulighed for let at sende en besked på et socialt medie, og medierne har den seneste måned også beskrevet flere alvorlige eksempler på trusler blandt andet mod Mette Grith Stage, som er forsvarsadvokat i den aktuelle drabssag fra Aalborg.

Vores indtryk er faktisk, at påfaldende mange advokater oplever, at de skal have brede skuldre og bare affinde sig med truslerne og chikanen.

Pernille Ekman, afdelingschef i Advokatsamfundet

Advokater udfører en vigtig samfundsmæssig opgave i retssamfundet, og advokaten er ofte den, der har den tætte kontakt med klient, modpart og pårørende, som kan fremsætte truslen eller udøve chikanen. Advokaten står ofte alene uden nogen anden til at tage over - i modsætning til for eksempel dommeren og anklageren, der har kollegaer, der kan afløse eller aflaste.

”Det kan advokater ikke på samme måde. En af de eneste måder at komme ud af sagen på er ved at udtræde af sagen, og det vil ofte efterlade klienten – for eksempel moderen i en forældremyndighedssag – helt alene og sårbar. Og det mener vi er retssikkerhedsmæssigt bekymrende og uholdbart,” siger Pernille Ekman.

Udover henvendelsen til Justitsministeriet har Advokatsamfundet blandt andet sammen med Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Danske Familieretsadvokater haft drøftelser om problemet med Justitsministeriet og herunder om behovet for en bedre beskyttelse. Her er advokatens særlige rolle og funktion blevet fremhævet.

Advokatsamfundet gennemførte senest i 2020 en undersøgelse, der viste, at mere end hver tredje familie- og strafferetsadvokat har været udsat for trusler eller chikane inden for tre år. I praksis oplever Advokatsamfundet, at det i meget høj grad er familie- og strafferetsadvokater, der modtager trusler og chikane.

Siden 2019 har advokater gennem Advokatsamfundet haft mulighed for at få gratis og anonym krise- og psykologhjælp hos Falck Healthcare, hvis de har været udsat for trusler eller chikane, ligesom Advokatsamfundet tilbyder løbende vejledning og sparring. Kun få benytter sig af tilbuddet om krisehjælp, mens et ikke ubetydeligt antal advokater årligt henvender sig til Advokatsamfundet for at få rådgivning og hjælp. Advokatsamfundet vurderer dog, at der er et stort mørketal i forhold til trusler mod advokater. For bedre at kunne danne sig et overblik over problemets omfang opfordrer Advokatsamfundet advokater til at henvende sig, når de oplever trusler eller chikane, så mørketallet kan blive afdækket, og der kommer et mere retvisende billede af, hvor mange advokater der reelt udsættes for trusler eller chikane.

”Vores indtryk er faktisk, at påfaldende mange advokater oplever, at de skal have brede skuldre og bare affinde sig med truslerne og chikanen – at det på den ene eller anden måde ’hører med til jobbet’. Og at de selv må finde en måde at håndtere det på. Men det kan jo ikke være rigtigt. Sådan skal det ikke være, når man passer sit arbejde. Advokaten skal kunne fokusere på den vigtigste opgave for advokaten, nemlig at varetage sin klients sag og interesser på bedste vis, og skal ikke affinde sig med at blive truet eller chikaneret på grund af den opgave. Og derfor gør vi, hvad vi kan, fra Advokatsamfundets side for at støtte og hjælpe advokater, som oplever trusler og chikane. Og jeg kan kun opfordre til, at man rækker ud til os, hvis man får behov for hjælp eller bistand,” siger Pernille Ekman.

Læs om den seneste undersøgelse i artiklen ’Trusler’ her.

Find Advokatsamfundets vejledning på området her.

Advokatsamfundets tilbud til advokater

  • Hvis du som advokat er udsat for trusler eller chikane, kan du gennem Advokatsamfundet få gratis og anonym hjælp hos Falck Healthcare. Tilbuddet inkluderer akut krisehjælp over telefonen og et samtaleforløb. Falck Healthcare kan kontaktes hele døgnet på telefon: 7010 2012.
  • Hvis du har brug for telefonisk rådgivning og sparring fra Advokatsamfundet i forhold til, hvordan du skal håndtere situationen, kan du kontakte Advokatsamfundet på telefon: 3396 9798.
  • Selvom du som advokat vurderer, at du ikke har behov for vejledning eller psykologbistand, opfordres du til at henvende dig til Advokatsamfundet, så din oplevelse kan blive registreret i anonymiseret form, og Advokatsamfundet kan få et reelt billede af omfanget af trusler og chikane mod advokater.