Spring hovednavigationen over
Tilbage

Opslag: Indstilling af medlem til granskningskommissionen

Advokatrådet er af Folketinget blevet anmodet om at indstille et medlem til en granskningskommission vedrørende minksagen.

Advokatrådet er af Folketinget blevet anmodet om at indstille et medlem til en granskningskommission.

Justitsministeriet har den 24. februar 2021 fremsat lovforslag L 172, som er et forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner og retsplejeloven.

Lovforslaget indebærer, at der indsættes nyt kapitel 1 a om granskningskommissioner. Efter det foreslåede § 1 a, stk. 1, kan Folketinget nedsætte en granskningskommission til at gennemføre en undersøgelse af afgrænset karakter af nærmere bestemte forhold af almenvigtig betydning. Det følger af det foreslåede stk. 2, at en granskningskommission skal bestå af mindst tre medlemmer, der udpeges af Folketinget, og at formanden skal være en dommer.

Såfremt lovforslaget vedtages, forventes det, at Folketingets Udvalg for Forretningsordnen vil træffe formel beslutning om at nedsætte en granskningskommission om sagen om aflivning af mink, og at dette arbejde forventes påbegyndt senest i april 2021. Arbejdet forventes afsluttet inden for et år fra nedsættelsen.

Arbejdet som medlem af granskningskommission om sagen om aflivning af mink er aflønnet, og følger justitsministeriets praksis for undersøgelseskommissioner.

Som led i udvælgelsen vil der blive indhentet oplysninger om eventuelle tidligere disciplinære sanktioner i Advokatnævnet.

Advokatrådet opfordrer alle advokater uanset køn, alder, etnicitet, religion, seksuel orientering eller handicap til at søge om at komme i betragtning.

Interesserede advokater bedes senest torsdag den 25. marts 2021, kl. 12 indsende en kort ansøgning vedlagt CV til hfe@advokatsamfundet.dk