Spring hovednavigationen over

Da man kun kan sidde som medlem af Advokatrådet i en periode på seks år, er det tid til, at tre ’rødder’ træder ud. Afgående næstformand Charlotte Krarup, formand for strafferetsudvalget, Karoline Normann, og formand for regel- og tilsynsudvalget, Karen Wung-Sung, fortæller her om, hvad der har gjort størst indtryk i deres rådsperiode, og hvor de ser de vigtigste fokusområder fremover.  

Charlotte Krarup, næstformand i Advokatrådet

Hvad har det kollegiale arbejde betydet for dig?

Jeg er helt fra min fuldmægtigtid opdraget til at deltage i kollegiale sammenhænge og har været aktiv i det kollegiale arbejde i mere end tyve år i forskellige sammenhænge. Det har haft en stor værdi for mig, både fagligt og i forhold til netværk, og arbejdet i Rådet har bidraget til en langt bedre forståelse for og indblik i både advokatreguleringen og de udfordringer, der løbende er for advokatstanden, og det har været spændende at bidrage til at arbejde med løsninger på samme.

Hvilket fokusområde eller hvilken sag i din rådsperiode har gjort størst indtryk?

Tolke-problematikken fyldte en del i starten af min rådsperiode. Af forskellige årsager mislykkedes projektet, og vi er desværre i min optik slået tilbage til start i den sag, men jeg håber, at det er noget, der kommer fokus på igen, og at der findes en løsning, så vi er sikret, at der er den kvalitet i tolkningen, der er nødvendig for retssikkerheden. Herudover har arbejdet omkring digitale krænkelser – herunder i deltagelsen i Justitsministeriets arbejdsgruppe – betydet en del for mig, og jeg er glad for de ændringer i Straffeloven, der blev en realitet på baggrund af rapporten.

Hvilke fokusområder ser du som vigtigst i fremtiden?

At der forsat er fokus på løbende at holde advokatreguleringen opdateret i forhold til den digitaliserede verden vi lever i, og i forhold til de ændringer af advokatens rolle og rådgivning det medfører, og at der fortsat er fokus på at være en aktuel og væsentlig stemme i den samfundsmæssige debat.

 

Karoline Normann, formand for strafferetsudvalget

Hvad har det kollegiale arbejde betydet for dig?

Kollegialt arbejde kan slet ikke vægtes for højt. Det har altid været naturligt for mig at udføre pro bono arbejde, og jeg har siden studietiden været aktiv med frivilligt arbejde, så min tid i Rådet faldt helt naturligt. Det har ikke bare været seks spændende år, men også et stort ansvar og privilegium at være en del af Rådets arbejde. Dels er det vigtigt for forståelsen af ens fag fra et bredere perspektiv, og dels betyder det rigtig meget for det konkrete arbejde med advokaters arbejdsvilkår mv., som er helt afgørende for synet på og udviklingen heraf. Jeg kan kun anbefale alle at arbejde med advokatfaget på andre måder end det mere retsanvendende advokatarbejde.

Hvilket fokusområde eller hvilken sag i din rådsperiode har gjort størst indtryk?

Som formand for strafferetsudvalget har der været en del emner, der har haft betydning, og i øjeblikket er det jo Rørdam-udvalget, der ser på bl.a. straffeprocessuelle ændringer. Der har dog løbende igennem årene været forskellige større eller mindre emner, herunder børn i straffesager, trusler mod advokater, samtykkelovgivningen, internationalt arbejde, advokatundersøgelser mv., men det er helt åbenlyst, at det store pres på domstolene og Kriminalforsorgen har skabt en række følgevirkninger for advokaternes arbejde.

Det emne, der dog vedvarende har fyldt en del gennem årene, har været spørgsmålet om sagsomkostninger i straffesager.  Vi har en helt forældet og urimelig ordning, der ikke matcher vores sammenlignelige europæiske landes ordninger. Retsudvalget inviterede bl.a. til et temamøde om det, og der blev før det seneste folketingsvalg nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de politiske partier.   

Hvilke fokusområder ser du som vigtigst i fremtiden?

Et vedvarende fokus på børn i retssystemet, fordi de desværre meget let kan falde ned mellem to stole, og derudover er advokaters uafhængighed og integritet, herunder ikke mindst omdømmet, et emne, der aldrig må overses.   

 

Karen Wung-Sung, formand for regel- og tilsynsudvalget

Hvad har det kollegiale arbejde betydet for dig?

Det kollegiale arbejde var nyt for mig, da jeg trådte ind i Rådet. Jeg har lært utroligt meget og har haft seks spændende år, hvor jeg har fået en meget større faglig forståelse for de udfordringer, advokatstanden mødes med.

Det føles meget privilegeret at være med til at tegne en retning og få lov til at arbejde og bidrage konstruktivt til løsninger.

Jeg kan varmt anbefale andre at prioritere det kollegiale arbejde.

Hvilket fokusområde eller hvilken sag i din rådsperiode har gjort størst indtryk?

Jeg har de seneste to år været formand for regel- og tilsynsudvalget.

Tilsynet er vokset kolossalt i løbet af de seks år, jeg har været i rådet, og er i perioden blevet omlagt til at være risikobaseret tilsyn, hvor hensigten er, at der primært skal sættes ind, hvor risikoen er. Samtidig har der været øget fokus på forebyggelse, ved gennem vejledning og oplysning at forsøge/mindske overtrædelse af de advokatetiske regler.

Hvilke fokusområder ser du som vigtigst i fremtiden?

Det er vigtigt at sikre fortsat fokus på tilsynet og de dertilhørende forpligtelser, og ikke mindst på forebyggelsen. Det har konkret betydning for vores omdømme. Hvis advokater gerne vil bevare deres særstatus, så er det vigtigt, at advokatstanden selv efterlever forpligtelserne og går forrest som rollemodeller. De få brodne kar der er i branchen, kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget.

Derudover er det vigtigt, både udadtil og indadtil at synliggøre hvad Advokatsamfundet er, og hvad dets opgaver består af.