Spring hovednavigationen over
Tilbage

Nyt procesreglement for advokater der møder ved Retten i Luxembourg

Den 1. april er opdaterede procedureregler for advokater, der møder ved Retten i Luxembourg, trådt i kraft. Advokatrådets internationale udvalg har været tæt på forløbet gennem CCBE's PD Lux-komité.

Processen med at opdatere Rettens Procesreglement har været noget tid undervejs. Formålet med opdateringen har været at sikre, at reglerne er tidssvarende og understøtter effektive processer. For de danske advokater, der møder for Retten, er det væsentligt at være opmærksom på det opdaterede Procesreglement og de tilhørende Gennemførelsesbestemmelser.

Advokat Sonny Gaarslev er medlem af Advokatrådets internationale udvalg og har fulgt forløbet tæt i mere end et år som Udvalgets repræsentant i CCBE’s PD Lux-komité (Permanent Delegation to the Court of Justice and the General Court and the EFTA Court).

Det er første gang, at en dansk repræsentant er med i denne komité. Det lykkedes for nylig også at få en dansk repræsentant med i CCBE's PD Stras-komité (Permanent Delegation to the European Court of Human Rights), hvor internationalt udvalg har udpeget advokat Jonas Christoffersen som repræsentant.

Om arbejdet med regelændringerne i PD Lux-komitéen siger Sonny Gaarslev:

”I komitéen har vi givet input på en række punkter i høringsprocessen og generelt fulgt diskussionerne tæt undervejs i forløbet. Der er meget forskellige holdninger hos de organisationer, institutioner og instanser, der bliver hørt i sådan en proces, men i komitéen har vi gennemgående været meget enige og haft nogle gode og konstruktive drøftelser.”

Overblik over ændringerne

Om ændringerne siger Sonny Gaarslev:

”Nogle af ændringerne er alene et udtryk for en formalisering af praksis, mens andre er mere egentlige opdateringer. Som et par væsentligste eksempler på elementer i opdateringen kan nævnes reguleringen af såkaldte "pilotsager" (Procesreglernes artikel 71a) og muligheden for under visse omstændigheder at gennemføre mundtlige høringer (forhandlinger) pr. video (Procesreglernes Artikel 107a og Gennemførelsesbestemmelsernes afsnit V.Ca)."

Et godt overblik over ændringerne fås i den officielle pressemeddelelse om revisionen af de to regelsæt.

Andre projekter i PD Lux-regi

Sonny Gaarslev fortæller desuden om et andet projekt, som PD Lux-komitéen har været involveret i. Nemlig at EU-Domstolen i 2022 kørte en seks måneders forsøgsordning om at video-streame Grand Chamber-høringer:

”Advokater kan ofte have en interesse i at overvære høringer i andre sager, end dem man selv er involveret i. Derfor lavede man det her forsøg, hvor man streamede Grand Chamber-høringer i en forsøgsperiode. Det er noget, som man i komitéen havde støttet op omkring og presset på for at få testet af.”

Et andet emne, der fylder meget i PD Lux-øjemed for tiden, er en stadigt pågående overvejelse om at lade visse præjudicielle forelæggelser, forventeligt blandt andet momssager og passagerrettighedssager, køre ved Retten i stedet for EU-Domstolen. Denne proces kører i kulissen og lader til at skride stille og roligt frem. Også denne følger PD Lux ganske tæt.

De opdaterede regler

Ændringerne er trådt i kraft 1. april 2023, og der er offentliggjort konsoliderede udgaver af både Procesreglementet og Gennemførelsesbestemmelserne.