Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatrådet bakker op om nyt lovforslag om digitale krænkelser

Justitsministeren fremsatte onsdag et lovforslag med en skærpet lovgivning mod digitale krænkelser og en ny grooming-paragraf. Advokatrådets næstformand, Charlotte Krarup, kalder lovforslaget nødvendigt.

Med et nyt lovforslag vil justitsminister Peter Hummelgaard (S) styrke indsatsen mod digitale overgreb og kriminalisere grooming, hvor krænkere opbygger en relation til en mindreårig med henblik på at begå et seksuelt overgreb.

”Det er nødvendigt, at vores love følger med tiden og den digitale udvikling, så alle nye typer af forbrydelser er omfattet. Som bistandsadvokat har jeg selv været vidne til en stor stigning i antallet af sager, hvor særligt unge både piger og drenge bliver udsat for digitale krænkelser, og det er vigtigt, at vi får lovgivet mod digitale krænkelser, herunder også grooming,” siger Charlotte Krarup, næstformand i Advokatrådet.

Hun var medlem af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet, som undersøgte behovet for en ændring af straffeloven på det digitale område. Resultat af arbejdsgruppens arbejde, som blandt andre Dommerforeningen og Børns Vilkår også har været involveret i, er en rapport, der danner grundlag for lovarbejdet. 

Lovforslaget, som vil betyde ændringer i straffeloven såvel som retsplejeloven, indeholder en ny, særskilt paragraf i straffeloven om grooming - § 231. Paragraffen forbyder grooming, som ifølge lovforslaget skal straffes med bøde eller op til to års fængsel. Formålet med den foreslåede groomingbestemmelse er blandt andet at ramme tilfælde, hvor der ikke kan føres bevis for forsøg på et konkret seksuelt overgreb.

”Jeg er glad for, at vores arbejde i arbejdsgruppen om digitale krænkelser sætter et grundigt aftryk på lovgivningen. Et flertal i arbejdsgruppen, inklusive mig selv, foreslog netop en indførelse af en ny grooming-bestemmelse,” siger Charlotte Krarup.

Advokatrådets næstformand, Charlotte Krarup

Der er ingen tvivl om, at det fremadrettet også kræver særlig opmærksomhed fra alle professionelle aktører at ramme den rette balance.

Charlotte Krarup

Næstformand i Advokatrådet

Advokatrådet afgav i efteråret et høringssvar, hvor rådet i det store hele tilslutter sig de overvejelser, der ligger bag forslaget om en selvstændig grooming-paragraf. Rådet påpegede dog også i sit høringssvar, at der kan være retssikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med den foreslåede paragraf i forhold til at skelne mellem kontakt, der er strafværdigt eller tilladeligt.

”Den drøftelse havde vi også i arbejdsgruppen, og der er ingen tvivl om, at det fremadrettet også kræver særlig opmærksomhed fra alle professionelle aktører at ramme den rette balance," siger Charlotte Krarup.

Advokatrådet er generelt også positiv over for de øvrige dele af lovforslaget, som blandt andet lægger op til at udvide straffelovens bestemmelse omkring andet seksuelt forhold end samleje. Udvidelsen vil betyde en skærpelse af straffen for eksempelvis sextortion, hvor en person afpresser et offer til for eksempel at udføre seksuelle handlinger på sig selv ved at true med offentliggørelse af nøgenbilleder eller lignende. Strafferammen for den type af kriminalitet går i dag op til to års fængsel, mens lovforslaget vil medføre en strafferamme på op til otte års fængsel.

Lovforslaget kan findes i sin fulde længde her og forventes at blive førstebehandlet i Folketinget 28. februar.

Læs mere om grooming i artiklen ’De svære beviser’ fra magasinet Advokaten.

Hvad er grooming?

  • Grooming er en adfærd, hvor krænkere udnytter børn og unges tillid ved at opbygge en nær relation til offeret med henblik på at begå seksuelle overgreb eller at lokke dem til at fremsende billeder af seksuel karakter. Groomingen kan foregå både online samt offline og er karakteriseret ved, at der over en rum tid foregår en manipulationsproces.
  • Der er mange tilfælde af grooming på internettet, hvor krænkeren har nemmere ved at virke troværdig og lyve om sin identitet. Det kan personen, der groomer, for eksempel gøre ved at oprette falske profiler på sociale medier eller andre onlinetjenester.
  • I det fremsatte lovforslag er der indført en ny § 231 om grooming, som lyder: ”For grooming straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år den, som systematisk eller ved manipulation og under udnyttelse af en på alder og erfaring beroende overlegenhed opbygger en relation til en person under 18 år med forsæt til at udsætte den pågældende for en seksualforbrydelse.”