Spring hovednavigationen over
Tilbage

Nyt strukturudvalg skal sikre advokater til det kollegiale arbejde

Advokatrådet nedsætter et nyt strukturudvalg, som skal fremtidssikre fødekæden af advokater til Advokatrådet, rådets udvalg og til Advokatnævnet.

Et nyt strukturudvalg under Advokatrådet skal knække koden til, hvordan rekrutteringen af advokater til det fremtidige kollegiale arbejde sikres. Udvalget skal blandt andet se på den rolle, landets otte advokatkredse spiller. Kredsbestyrelserne er i dag valgfora for både Advokatrådet, rådets udvalg og Advokatnævnet, men kredsene spiller i dag ikke længere den samme rolle blandt advokater, som kredsene gjorde tidligere.

”Det er afgørende for vores legitimitet, at alle advokater kan se sig selv repræsenteret i Advokatrådet og dets udvalg. Vi må se i øjnene, at den kredsstruktur, vi har nu, ikke fungerer optimalt, så derfor ønsker vi at afsøge andre muligheder for, hvordan vi skal organisere os, så alle advokater kan se sig selv i organisationen,” siger Charlotte Krarup.

Strukturudvalget mødes i dag for første gang, og skal det næste år frem arbejde på anbefalinger, som afrapporteres til Advokatrådet i efteråret 2023. Det er ikke første gang, man ser på problemstillingen. Allerede i 2015 nedsatte Advokatrådet et vedtægtsudvalg, der kom med en række anbefalinger i 2017 om f.eks. indførelse af mulighed for digitalt valg og en række andre forhold, som siden er blevet gennemført ved ændring af Advokatsamfundets vedtægt. Derimod kom udvalget ikke med forslag, som ændrede grundlæggende på den hidtidige struktur i Advokatsamfundet, herunder i forhold til Advokatrådets størrelse og sammensætning samt i forhold til kredsbestyrelsernes organisation og rolle. Det skal det nye udvalg se nærmere på.

”Vi har nogle kredse, hvor medlemmerne gerne vil gøre en indsats, men de har ikke længere de samme formelle opgaver, og kredsene er ikke i samme grad det samlingspunkt for advokaterne, som de var tidligere. Advokaterne ser måske mere på deres specialisering og fagområde og i mindre grad på deres geografi. Derfor skal vi have set på strukturen og organiseringen, så det rammer bedre i forhold til den virkelighed vi er i nu, og så vi får mest muligt ud af de mennesker, som melder sig til at gøre en indsats – det har vi ikke været gode nok til hidtil,” siger Advokatrådets næstformand, Charlotte Krarup, der er formand for strukturudvalget, og gennem de seneste år også har oplevet, at det er blevet vanskeligere at rekruttere advokater til det kollegiale arbejde.

Udover denne faste opgave, har strukturudvalget mulighed for komme med andre anbefalinger, som udvalget mener vil styrke Advokatsamfundet i forhold til at opfylde dets formål. Hvis strukturudvalgets anbefalinger giver anledning til ændringer i gældende ret, herunder i retsplejeloven eller Advokatsamfundets vedtægt, skal udvalget formulere forslag til nye regler.

Arbejdsgruppen kommer desuden til at nedsætte en følgegruppe, hvor interessenter, herunder advokater, kan sidde mere formelt med og komme med forslag og bemærkninger til det arbejde, som gruppen ser på.

Se kommissorium for strukturudvalget 

Strukturudvalgets medlemmer:
Advokat Charlotte Krarup (formand), næstformand for Advokatrådet
Advokat Martin Lavesen, formand for Advokatrådet
Advokat Birgitte Sølvkær Olesen, medlem af Advokatrådet
Advokat Nikolaj Linneballe, medlem af Advokatrådet
Generalsekretær Andrew Hjuler Crichton, Advokatsamfundet
Advokat Jane Frederikke Land, kredsbestyrelsesformand 2. kreds (udpeget af kredsbestyrelserne)
Advokat Kristian Storgaard, næstformand i kredsbestyrelsen 6. kreds (udpeget af kredsbestyrelserne)
Advokat Henrik Høpner, Advokatnævnet (udpeget blandt Advokatnævnets advokatmedlemmer)
Advokat Carsten Hornecker (udpeget af Danske Virksomhedsjurister)
Advokat Jesper Rothe, formand for Danske Advokater (udpeget af Danske Advokater)
Professor Clement Salung Petersen (udpeget af Advokatrådet)

På grund af regeringsforhandlingerne har Justitsministeriet ikke udpeget et medlem endnu, men kommitteret Lennart Houmann deltager i udvalget som observatør for Justitsministeriet.

Sekretariat:
Fagdirektør Nicolai Pii, Advokatsamfundet
Chefkonsulent Elisabeth Gro Christensen, Advokatsamfundet