Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatsamfundet tilbyder hjælp til ukrainske advokater

Er du ukrainsk advokat, og har du brug for vejledning om, hvordan du kan udnytte dine faglige kompetencer i Danmark? Advokatsamfundet kan tilbyde hjælp med at understøtte netværk, viderebringe information om det danske retssystem og oplyse om, hvilke muligheder du har for at bruge dine faglige kompetencer her i landet.

Advokatsamfundet vil ligeledes løbende vurdere om der er behov for særlig hjælp eller særlige initiativer for at hjælpe ukrainske advokater, der er flygtet til Danmark. Har du som ukrainsk advokat i Danmark forslag eller ideer til særlige aktiviteter, som Advokatsamfundet kan støtte op om eller hjælpe med at gennemføre, er du ligeledes velkommen til at henvende dig.

Information om, hvordan du som udenlandsk advokat kan praktisere i Danmark, kan findes her: https://www.advokatsamfundet.dk/english/practising-in-denmark/.

Advokatsamfundet kan endvidere kontaktes på tlf. +45 33 96 97 98 eller e-mail: postkasse@advokatsamfundet.dk

Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund. Som aktiv advokat i Danmark har man pligt til at være medlem af Advokatsamfundet. Advokatsamfundet fører tilsyn med alle landets advokater og værner om advokaternes uafhængighed og integritet. Advokatsamfundet arbejder endvidere for advokaters faglige kompetencer og administrerer advokatuddannelsen, den skriftlige advokateksamen samt retssagsprøven.

 

The Danish Bar and Law Society offers assistance to Ukranian lawyers

Are you a Ukrainian lawyer and do you need guidance on how to use your professional qualifications in Denmark? The Danish Bar and Law Society (“the Society”) offers assistance on the following:

• Support regarding networking.
• Information about the Danish legal system.
• Information on how to use your professional qualifications in Denmark.

The Society will also regularly assess if there is a special need for help or for specific initiatives in order to assist Ukrainian lawyers who have fled to Denmark. If you as a Ukrainian lawyer has proposals or ideas for specific activities which the Society could support or assist in the organisation of, please do not hesitate to contact us.

You can find information on practising in Denmark on this site: https://www.advokatsamfundet.dk/english/practising-in-denmark/.
The Society can be contacted on phone: +45 33 96 97 98 or email: postkasse@advokatsamfundet.dk

The Society operates on a politically neutral basis to improve the rule of law for the benefit of citizens and enterprises and for a well-functioning society based on the rule of law. It is mandatory for all active lawyers in Denmark to be members of the Society. The Society supervises all lawyers in Denmark and safeguards the independence and integrity of lawyers. In addition, the Society works for the professional qualifications of lawyers and administers the mandatory basic training and exams for lawyers-to-be.

 

Асоціація адвокатів надає допомогу українським адвокатам

Ви український юрист, і вам потрібна рекомендація щодо використання своїх професійних компетенцій у Данії? Норвезька асоціація адвокатів може запропонувати допомогу підтримці мереж, передати інформацію про правову систему Данії та надати інформацію про можливості, які ви маєте для використання своєї професійної компетенції в цій країні. Асоціація адвокатів також постійно оцінюватиме, чи потрібна спеціальна допомога чи спеціальні ініціативи, щоб допомогти українським адвокатам, які хотіли би працювати у Данії. Якщо ви, як український юрист у Данії, маєте пропозиції чи ідеї щодо спеціальних заходів, які Асоціація адвокатів Данії може підтримати або допомогти у здійсненні, ви також можете зв’язатися з нами.
Інформацію про те, як ви, як іноземний юрист, можете практикувати в Данії, можна знайти тут: https://www.advokatsamfundet.dk/english/practising-in-denmark/.

Асоціацією адвокатів Данії також можна зв’язатися за тел. +45 33 96 97 98 або електронною поштою: postkasse@advokatsamfundet.dk

Асоціація адвокатів працює на політично нейтральній основі для правової безпеки громадян і компаній та для нормального функціонування правового суспільства. Як активний адвокат у Данії, ви зобов’язані бути членом Асоціації адвокатів Данії. Асоціація адвокатів наглядає за всіма адвокатами країни та захищає незалежність та чесність адвокатів. Асоціація адвокатів також займається професійною компетенцією адвокатів і керує юридичним дипломом, дипломом юриста та судовим іспитом.