Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokater: Retssikkerheden er forringet på fem år

En ny undersøgelse blandt advokater i Advokatsamfundet viser, at hver anden advokat mener, at det står værre til med retssikkerheden i Danmark i dag, end det gjorde for fem år siden.

Spørger man medlemmerne af Advokatsamfundet, går det den forkerte vej med retssikkerheden i Danmark. Ifølge en ny temperaturmåling blandt 267 advokater svarer 21 procent, at retssikkerheden generelt er overvejende dårlig, mens 50 procent mener, at retssikkerheden er dårligere i dag end for fem år siden.

Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet, er ikke overrasket over det negative syn, som flere advokater har på retssikkerheden. Som dem er han også bekymret for udviklingen:
”Det er da bekymrende, at halvdelen af de advokater, der svarer på undersøgelsen mener, at det står værre til nu end for fem år siden. De mange konkrete eksempler i svarene, viser også, at der er omfattende problemer med retssikkerheden. Flere af dem er afspejlet i rapporter, vi selv har foretaget her i Advokatsamfundet, f.eks. på handicapområdet, så der er ingen tvivl om, at der er en del at rette op på,” siger han.

Fejl i forvaltningen

Begrundelserne i rapporten handler blandt andet om lange og stigende ventetider for sagsbehandling og berammelse af retssager, og at borgere og virksomheder generelt er dårligt stillet i retssager hvor modparten er stat, myndigheder og forvaltning.
Om dette lyder det f.eks. fra en advokat i rapporten: ”Særligt muligheden for fri proces, og domstolenes manglende ønske om at efterprøve det administrative skøn, skader borgerens retssikkerhed.”
En anden siger: ”Småsagsprocessen fratager svagelige borgere muligheden for at lade sig repræsentere af advokat, da manglende mulighed for fri proces/retshjælpsdækning til andet end hovedforhandlingen.”
Og en tredje: ”Jeg er meget bekymret for, hvor vi er på vej hen.”

En del nævner, at der sker mange fejl i sager om tvangsanbringelser såvel som i sager om kommunal hjælp til mennesker med handicap. Flere peger også på familieretshuset, der har lange ventetider.Tre af svarene lyder blandt andet:

”Det fungerer forfærdeligt - der er ingen retssikkerhed.”

”Kvaliteten i sagsbehandlingen i kommuner og Familieretshuset er generelt ringe.”

”Retssikkerheden er overvejende god, men det er generelt noget rod at være offer.”

Andrew Hjuler Crichton mener, at der er flere gode grunde til at tage undersøgelsen alvorligt.
”Retssikkerheden er grundlæggende den enkelte borgers sikkerhed for, at man bliver behandlet efter reglerne. Undersøgelsen siger mig, at der er brug for at myndigheder, forvaltninger og politikere får et større fokus på retssikkerheden og beskyttelse af den enkelte borger og virksomhed,” siger han.

I rapporten beskriver flere advokater, at der generelt er ringere adgang for borgere til retshjælp og fri proces. Der er også kritik af kvaliteten af lovarbejdet med f.eks. meget korte høringsfrister.

Corona får varig betydning

I undersøgelsen er der spurgt ind til corona-restriktionerne i det seneste år med nød- og hastelovgivning og indgriben i borgernes
færden, og respondenterne er blevet bedt om at holde besvarelser om corona-lovgivning adskilt i svarene. 74 procent mener, at retssikkerheden har været mere udfordret i 2020 under corona end tidligere. På spørgsmålet om, hvorvidt advokaterne mener, at corona-restriktionerne får varig betydning for danskernes retssikkerhed svarer 53 procent ja.
En advokat skriver:
”De fleste problemer var der allerede før covid-19, nu bruges virussen bare som undskyldning. En anden siger: ”Det er i hvert fald blevet tydeligt, hvor skrøbeligt vores demokrati, og vores retssikkerhed er. Der skal ikke meget til, før det hele er til salg.”

Andrew Hjuler Crichton ser flere tegn på, at retssikkerheden bliver taget alvorligt, men mener samtidig at det er en situation, som man skal være opmærksom på i den kommende tid.:
”Jeg synes, vi ser flere indikationer på, at retssikkerhed faktisk er højt på den politiske dagsorden, måske netop som følge af corona, og jeg synes, der i mange lovprocesser bliver lyttet til, hvad Advokatsamfundet som retssikkerhedens vogtere har at sige. Men det er klart, at vi skal være meget opmærksomme på, hvordan vi beskytter og sikrer den enkelte borger, herunder at magtbalancen ligger rigtigt, når corona-situationen løsner op.”

Berlingske Tidende skriver i dag om undersøgelsen og har interview med flere advokater, der uddyber, hvor de ser problemer med retssikkerheden.

Selve undersøgelsen finder du her

 

Fakta om rapporten:

Retssikkerhedsbarometret

Undersøgelsen er gennemført medio januar til primo februar

Svarene er baseret på 267 respondenter

 

  • 21 procent mener at retssikkerheden er overvejende dårlig.
  • 72 procent mener, at retssikkerheden er overvejende god.

 

  • 50 procent mener at retssikkerheden er dårligere nu end for fem år siden.
  •   3 procent mener at retssikkerheden er bedre nu end for fem år siden.

 

Svar på udvalgte retsområder:

  • 27 procent mener, at retssikkerheden er dårligere indenfor familieret (baseret på 206 svar)
  • 43 procent mener, at retssikkerheden er dårligere indenfor forvaltningsret (baseret på 198 svar)
  • 22  procent mener, at retssikkerheden er dårligere indenfor erhvervsret (baseret på 194 svar)
  • 29 procent mener, at retssikkerheden er dårligere indenfor strafferet (baseret på 192 svar)
  • 36 procent mener, at retssikkerheden er dårligere indenfor skatteret (baseret på 191 svar)
  • 31 procent mener, at retssikkerheden er dårligere indenfor udlændingeret (baseret på 188 svar)

 

De fleste advokater, der deltager arbejder med familieret (18 procent), erhvervsret (42 procent) eller strafferet (10 procent).

Hent rapport