Spring hovednavigationen over

 

Indskydergarantifondens ubegrænsede dækning af indestående på klientbankkonti ophører med udgangen af maj 2015, samtidig med at fonden ændres til en indskydergarantiformue under Finansiel Stabilitet.

Folketinget har den 26. marts 2015 vedtaget lovforslag L 105 som indebærer en ændring af blandt andet lov om finansiel stabilitet og lov om en garantifond for indskydere og investorer. Loven implementerer direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD), der ikke levner mulighed for at opretholde den danske ordning vedrørende særlig indskyderdækning for klientmidler. Ikrafttrædelsesdatoen er 1. juni 2015.
Lov om en garantifond for indskydere og investorer omdøbes til Lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Garantifonden omdannes til en Garantiformue, der skal administreres af Finansiel Stabilitet. Garantiformuen skal yde dækning til indskydere og investorer, som lider tab i forbindelse med et pengeinstituts konkurs eller rekonstruktionsbehandling.

Indskyderdækningen
Dækningen for almindelige indskydere vil uændret være på maksimalt 100.000 €, men de særligt beskyttede konti, som nu fremgår af indskydergarantifondlovens § 9, ændres i betydeligt omfang. I fremtiden er der kun en udvidet dækning på op til 10 mio. € for indskud som følge af transaktioner vedrørende fast ejendom (ikke erhvervsmæssigt udnyttet) i op til 12 måneder fra indskudsdatoen. Desuden er der en udvidet dækning på op til 150.000 € i seks måneder for dels indskud med lovmæssigt socialt formål knyttet til særlige livsbegivenheder, dels indskud hidrørende fra erstatning eller godtgørelse for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse.
Retten til dækning tilkommer den navnenoterede indskyder. For klientbankkonti gælder begrænsningen således ikke pr. advokat eller pr. særskilt klientbankkonto, men pr. klient eller anden berettiget. Har pågældende også andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der beror hos advokaten, gælder maksimumgrænsen det samlede indskud. På Advokatrådets foranledning fremgår det af forarbejderne, at en advokats klientbogholderi vil være tilstrækkeligt til at identificere, hvem der er den berettigede indskyder på en samleklientbankkonto.

Advokaters oplysningspligt
De nye regler om en Indskydergarantiformue kan efter Advokatsamfundets opfattelse gøre det påkrævet at informere klienterne om den ændrede retsstilling i forbindelse med, at et pengeinstitut bliver nødlidende. Fordi der er tale om en ændring af regler, der har været gældende siden 1987, kan nogle klienter have en forventning om, at deres indestående hos advokaten er dækket fuldt ud efter garantibestemmelserne. Denne forventning bør advokaten som den professionelle part sørge for at få afklaret, således at klienten på oplyst grundlag kan træffe en beslutning om, hvordan der skal forholdes med klientmidlerne.
De nye regler er ikke relevante i en lang række sager, hvor advokaten enten ikke har noget klienttilsvar, eller hvor tilsvaret er af en beskeden størrelse. Advokatens oplysningspligt må derfor kunne begrænses til de konkrete sager, hvor klientmidlerne er betydelige, og hvor for eksempel dækningen på 10 mio. € i bolighandler ikke giver tilstrækkelig sikkerhed.
De yderligere oplysninger bør gives samtidig med, at advokaten påtager sig opdraget – naturligt i sammenhæng med pris- og opdragsoplysninger.
Allerede i 1963 diskuterede Axel H. Pedersen i ‘Indledning til advokatgerningen II’, om advokaten skulle bære risikoen for klientmidlerne i tilfælde af den kontoførende banks konkurs. Axel H. Pedersen afviste, at risikoen skulle ligge hos advokaten, også i de tilfælde hvor klienten ikke har indflydelse på valg af bankforbindelse. Han lagde afgørende vægt på, at man som følge af myndighedernes indgående tilsyn med pengeinstitutterne måtte kunne nære tillid til alle offentligt godkendte banker.

Konkrete formuleringer til brug for oplysning om disse regler til både forbruger- og erhvervsklienten.

Eksempel på information til forbrugerklient – Beløb på advokatens klientbankkonto
En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen.
Reglerne er relevante for dig, fordi advokatkontoret i forbindelse med behandlingen af din sag vedrørende [f.eks. dødsbo/konkursbo/erstatningssag] i perioder kan have betydelige midler på klientbankkontoen.
Advokatfirmaet har X-bank som hovedbankforbindelse, og medmindre andet aftales, vil betroede midler vedrørende din sag blive indsat på klientbankkonto i X-bank.


Eksempel på information til erhvervsklient – Beløb på klientbankkonto
Opmærksomheden henledes på, at der fra 1. juni 2015 er indført nye regler om dækning af indskud i tilfælde af, at et pengeinstitut bliver nødlidende.
De tidligere regler om, at der var fuld dækning af indskud på advokaters klientbankkonti er ophævet, og der gælder således samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti, dvs. at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum på 100.000 € pr. indskyder. Se nærmere i kontorets almindelige forretningsbetingelser, som er tilgængelige på vores hjemmeside.