Spring hovednavigationen over

Retssikkerheds-analysen 2023

En årlig undersøgelse af retssikkerhedsfølelsen i Danmark

Danmark er et retssamfund. Det betyder, at borgere og virksomheder har rettigheder, som lovgivere og myndigheder skal respektere. Denne retssikkerhed er en del af fundamentet i vores demokrati og en forudsætning for et velfungerende samfund.

Advokatsamfundet arbejder for kontinuerligt at højne retssikkerheden og fremme et velfungerende retssamfund i Danmark. Lighed for loven og lige og rimelige muligheder for at udøve og forsvare ens rettigheder er afgørende principper i vores samfund.

I det lys og som led i vores arbejde for at højne retssikkerheden præsenterer vi derfor Retssikkerhedsanalysen 2023.

Retssikkerhedsanalysen 2023 er gennemført med støtte fra Dreyers Fond. Den kortlægger borgernes, virksomhedernes og advokaternes generelle oplevelse og vurdering af retssikkerheden samt, hvordan de tre grupper har oplevet retssikkerhedens udvikling inden for se seneste år.  I årets Retssikkerhedsanalyse lægger vi et betydeligt fokus på sagsbehandlingstider og lukkethed i retssystemet samt overvågning. Tre aspekter, der særligt i disse år fylder i den offentlige samtale om retssikkerhed.

Rigtig god læselyst.

Advokatsamfundet

Oplevelsen af retssikkerheden i Danmark

Konsensus blandt borgere og advokater: ikke alle danskere oplever samme niveau af retssikkerhed

Retssikkerhed rummer som begreb mange aspekter. Borgerne forbinder især retssikkerhed med grundlæggende rettigheder som uskyldsformodningen og lighed for loven.

Langt de fleste borgere vurderer, at der i Danmark er et meget højt eller højt niveau af retssikkerhed. Det svarer 75 procent. Dog oplever borgerne også, at nogle grupper har en ringere grad af retssikkerhed end andre. En oplevelse den danske advokatbestand deler. Desuden har borgerne lav tillid til myndigheder, når det gælder beskyttelse af retssikkerhed og myndighedernes evne til at overholde lovgivningen.

Også blandt virksomhederne vurderer flertallet, at retssikkerheden har et højt eller meget højt niveau (59 procent for at være nøjagtigt).

Advokaterne vurderer både borgernes og virksomhedernes retssikkerhed lavere end de to grupper selv gør.

Uskyldsformodning og lighed for loven er centralt for danskernes retssikkerhedsforståelse

Borgernes anser retssikkerheden i Danmark for høj

Andel på tværs af alder og køn, der anser borgere i Danmark, har en høj retssikkerhed

Enighed blandt borgere og advokater: Socialt udsatte og ressourcesvage borgere oplever ikke samme retssikkerhed som andre borgere

1 ud 4 danskere har lav tillid til, at kommuner overholder lovgivning i deres arbejde

Et flertal af virksomheder i Danmark mener, at retssikkerheden er høj, men en bekymrende andel af virksomheder er uenige

Oplevelsen af retssikkerheden i Danmark

Virksomhederne og borgerne oplever samme niveau af retssikkerhed, som for tre år siden, mens advokaterne vurderer den er faldende

Cirka halvdelen af borgerne oplever, at deres retssikkerhed er uændret i forhold til situationen for tre år siden og henholdsvis 14 procent og 18 procent mener, at retssikkerheden er forbedret og forringet. Blandt virksomhederne vurderer 57 procent, at deres retssikkerhed er uændret sammenlignet med for tre år siden, mens 13 procent vurderer den bedre og 17 procent mener, den der forringet. Advokaterne ser dog mere kritisk på udviklingen af de to gruppers retssikkerhed, og hele 61 procent af advokaterne mener, at befolkningens retssikkerhed er værre i dag end for tre år siden. Samtidig mener 43 procent af advokaterne, at virksomhedernes retssikkerhed er forringet.

Ifølge borgerne er det særligt hastelovgivning, fejl i sagsbehandlingen samt længere sagsbehandlingstider ved både domstole og myndigheder der har udfordret retssikkerheden i de seneste år. Fra virksomhedernes perspektiv er det lange sagsbehandlingstider ved myndighederne, øget kompleksitet i lovgivningen og de lange berammelses, vente- og sagsbehandlingstider ved domstolene, der udfordrer retssikkerheden. Et generelt billede af udfordringer for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed, som advokaterne kan nikke genkendende til.

Borgere og virksomheder oplever ikke skred i retssikkerheden – advokater gør

Ventetider, hastelovgivning og sagsbehandlingsfejl udfordrer borgernes retssikkerhed

Det, mener borgerne, har forringet deres retssikkerhed over de seneste 3 år.

 1. Mere og mere lovgivning bliver hastet igennem af politikerne på bekostning af kvaliteten: 66 procent
 2. Der bliver begået flere fejl i sagsbehandlingen hos myndighederne: 63 procent
 3. Sagsbehandlingstiderne ved domstolene er blevet længere: 63 procent
 4. Sagsbehandlingstiderne ved offentlige myndigheder er blevet længere: 62 procent
 5. Svagt stillede i samfundet får i stigende grad dårligere behandling i retssystemet end mere ressourcestærke borgere:47 procent
 6. Lovgivning er blevet mere kompleks, hvilket gør det sværere for borgerne at kende deres rettigheder: 46 procent
 7. Myndighederne har i stigende grad mulighed for at overvåge og tilgå data om borgernes fysiske og online adfærd: 36 procent
 8. Den øgede digitalisering af samfundet stiller ikke-digitale borgere dårligere: 35 procent
 9. Det er blevet sværere for borgere at vinde retssager mod myndigheder: 34 procent
 10. Der er kommet større lukkethed i retssager, hvilket gør det sværere for offentligheden at få indsigt i f.eks. anklageskrifter: 33 procent

Ventetider og kompleks lovgivning forringer virksomheders retssikkerhed

Det, mener virksomhederne, har forringet deres retssikkerhed over de seneste 3 år.

 1. Lange sagsbehandlingstider hos offentlige myndigheder: 70 procent
 2. Lovgivning der bliver mere og mere kompleks: 69 procent
 3. De lange berammelses, vente- og sagsbehandlingstider ved domstolene: 64 procent
 4. Større krav til compliance på områder som datahåndtering, ESG og cybersikkerhed: 57 procent
 5. Omkostningerne ved at føre sag mod myndighederne: 51 procent
 6. Fejl i myndighedernes sagsbehandling: 37 procent
 7. Folketingets brug af hastelovgivning: 35 procent

Advokater enige med borgere og virksomheder: Ventetider, hastelovgivning og kompleks lovgivning svækker borgere og virksomheders grundlæggende rettigheder

 

Det, mener advokaterne, har forringet borgernes retssikkerhed

 1. De lange sagsbehandlingstider ved domstolene: 81 procent
 2. De lange sagsbehandlingstider ved myndighederne: 75 procent
 3. Folketingets brug af hastelovgivning: 63 procent
 4. Lovgivning, der bliver mere kompleks: 49 procent
 5. Fejl i sagsbehandlingen ved myndighederne: 42 procent
 6. Øget digitalisering af den offentlige sektor: 33 procent
 7. Færre borgere der får tilkendt fri proces: 25 procent
 8. Større lukkethed i straffesager: 24 procent
 9. Myndighedernes adgang til logning af data om borgerne: 23 procent
 10. Myndighedernes stigende grad af overvågning af borgere: 18 procent
 11. Retslig diskrimination og forskelsbehandling af udsatte borgere: 16procent

 

Det, mener advokaterne, har forringet virksomhedernes retssikkerhed

 1. De lange sagsbehandlingstider ved domstolene: 71 procent
 2. De lange sagsbehandlingstider ved myndighederne: 65 procent
 3. Folketingets brug af hastelovgivning: 53 procent
 4. Lovning der bliver mere og mere kompleks: 52 procent
 5. Omkostningerne ved at føre sager mod myndighederne: 51 procent
 6. Indførelse af EU-direktiver inden for compliance: 39 procent
 7. Fejl i sagsbehandling ved myndighederne: 34 procent

Tilbage til toppen

Sagsbehandlingstider i retssystemet

Danskerne er kritiske overfor for lange sagsbehandlingstider – og flere virksomheder opgiver at føre sager af samme årsag.

De lange sagsbehandlingstider bekymrer borgerne og virksomhederne. Knapt ni ud ti danskere mener, at sagsbehandlingstiderne ved de danske domstole er for lange, og mere end halvdelen mener, det udgør et decideret problem for borgerne. Det bevirker, at danskerne ikke har tiltro til, at man som borger i Danmark kan få afgjort en sag ved domstolene uden at skulle vente for længe. Kun 11 procent af borgerne har tillid til at man kan det.

64 procent af de danske virksomheder mener, at sagsbehandlingstiderne ved domstolene udfordrer deres retssikkerhed, og det, at det tager for lang tid at få afsluttet en sag, er en af hovedårsagerne til, at mere end hver femte danske virksomhed har opgivet at føre en sag ved domstolene. At opgive sager fører ofte til, at der aldrig findes en løsning på konflikten, og fører ifølge virksomhederne til økonomiske tab.

De lange ventetider ved domstolene svækker tilliden til retssystemet

Hver femte virksomhed har opgivet at føre en sag ved en domstol – mere end hver fjerde pga. lange ventetider

Konsekvenser for virksomheden af at konflikten ikke blev løst ved en domstol

Lukkethed i retssystemet

Spørgsmål om dørlukning i grundlovsforhør og retssager deler danskerne

Befolkningen er delt, når det kommer til dørlukning i det danske retssystem. Halvdelen af danskerne mener, at domstolene skal have vide beføjelser til at lukke dørene under grundlovsforhør og straffesager, hvis de finder det nødvendigt. Omvendt mener mere end hver tredje, at det kun skal kunne lade sig gøre i sjældne tilfælde.

Også graden af tiltro til, hvorfor beslutninger træffes om dørlukning i dag, deler danskerne. Halvdelen af danskerne har tillid til, at dørene lukkes af legitime årsager, mens 27 procent kun i nogen grad har tillid til det. 12 procent af danskerne har ikke har tillid til, at dørene til retssalene lukkes af legitime årsager.  Samtidig mener en femtedel, det er et problem for retssikkerheden, hvis hyppigheden, hvorved sager føres for lukkede døre, stiger, da det blandt andet kan føre til online rygtedannelse og at offentligheden ikke får indsigt i, hvilket grundlag borgerne dømmes på samt om retssagerne forløber rimeligt.

Flertal af danskerne er ikke bekymret for lukkede døre i retssystem

Én ud af fem mener, det er et problem for retssikkerheden, hvis flere og flere sager og grundlovsforhør i Danmark føres for lukkede døre

Overvågning af borgere

Danskerne er positive over for myndighedernes brug af videoovervågning, men betænkelige ved logning af borgernes telefon- og internetaktivitet

Danskerne bakker overordnet op om myndighedernes brug af overvågning. Knapt halvdelen er for brug af overvågning, og kun 24 procent er imod. En fjerdedel forholder sig neutral.

Borgernes syn på overvågning varierer dog efter, hvorvidt der er tale om overvågning af offentlige steder i form af videoovervågning, eller om overvågning vedrører den enkelte borgeres telefon- og internetaktivitet, såkaldt datalogning. Således mener mere end to tredjedele af danskerne, at det er rimeligt, at offentlige steder videoovervåges af myndighederne. Særligt den ældre del af befolkningen bakker om op videoovervågning af offentlige steder. Blandt de 18-34-årige er væsentligt færre tilhængere.

Til gengæld mener halvdelen af danskerne, at myndighedernes adgang til datalogning om den enkelte borgere er så stort et indgreb i privatlivets fred, at det kun skal kunne lade sig gøre ved konkret og begrundet mistanke om kriminel adfærd. Også her forholder de unge sig mere kritiske end de ældre, og næsten seks ud af ti blandt de 18-34-årige mener, at myndighedernes adgang til datalogning kun skal kunne lade sig gøre ved konkret og begrundet mistanke om kriminel adfærd.

Danskerne bakker generelt op om øget overvågning

47 procent af danskerne er grundlæggende for myndighedernes overvågning af borgernes adfærd, mens 24 procent er imod.

Danskerne bakker op om overvågning på offentlige steder, men er kritiske over for datalogning

Unge er mest kritiske overfor overvågning på offentlige og datalogning

Udfordringer danskerne ser ved, at myndighedernes potentielt kan tilgå datalogning af danskernes mobiltelefon - og onlineadfærd

 1. Det er et indgreb i privatlivets fred: 74 procent
 2. Det er en glidebane til yderligere kontrol: 56 procent
 3. Stoler ikke på myndighederne kan sikre data mod angreb fra IT-kriminelle: 46 procent
 4. Skaber mistillid til myndighederne: 37 procent
 5. Det har ikke den ønskede effekt på kriminelle: 26 procent

Tilbage til toppen

Bag om Retssikkerhedsanalysen

Resultaterne i Retssikkerhedsanalysen 2023 bygger på tre omfattende spørgeskemaundersøgelser blandt danske borgere, virksomheder og advokater, gennemført af Radius for Advokatsamfundet, der har fået støtte fra Dreyers Fond til at gennemføre undersøgelserne.

Befolkningsundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen i befolkningen er besvaret af 2000 repræsentativt udvalgte danskere i aldersgruppen 18-75 år. Besvarelserne er indsamlet gennem Norstats online panel i perioden 14. august til 5. september 2023. Besvarelserne er vejet på dimensionerne køn, alder, geografi og uddannelse på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, så resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.

Virksomhedsundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen blandt danske virksomheder er besvaret af 404 virksomheder med mindst 10 ansatte. Skal besvarelser er gennemført som CATI-interview. Besvarelserne er indsamlet gennem Voxmeter i perioden 23. august til 11. september 2023. Stikprøven af virksomheder er sammensat, så den er repræsentativ for virksomhedsstørrelse og brancher i Danmark. Besvarelserne er efterfølgende vægtet dimensionerne virksomhedsstørrelse og branche, således at resultaterne er repræsentative for den samlede masse af danske virksomheder med 10+ medarbejdere.

Advokat-undersøgelsen

Undersøgelsen blandt advokaterne er besvaret af 1001 advokater i Danmark. Besvarelserne er indsamlet via Advokatsamfundet, der har rundsendt spørgeskemaet til alle advokater i Danmark. Besvarelserne er indsamle i perioden 17. til 29. august 2023.

 

Hvis du vil se alle resultaterne klik her.