Spring hovednavigationen over

Advokatsamfundet i internationale advokatsammenslutninger

Advokater og Advokatsamfundets virksomhed påvirkes i stigende grad af international regulering. Herunder er der beskrevet en række af de internationale organisationer, som har særlig betydning for advokathvervet.

Advokatrådet er medlem af en række forskellige organisationer. Visse deltages der løbende aktivt i og visse følges på ad hoc-basis. Langt størstedelen af arbejdsindsatsen ligger i CCBE-samarbejdet.

CCBE – sammenslutningen af advokatråd i Europa

CCBE (the Council of Bars and Law Societies of Europe) blev stiftet i 1960 med henblik på at repræsentere europæiske advokaters interesser i EU. Organisationen har hjemsted og kontor i Bruxelles, Belgien.

Præsidentskabet

CCBE tegnes af en præsident og tre vicepræsidenter. Advokat Anne Birgitte Gammeljord var præsident for CCBE i 2009.

Den danske delegation

Den danske delegation består aktuelt af rådsmedlem Liv Dyrhauge-Klargaard (Head of Delegation), advokatrådsformand Peter Fogh, generalsekretær Andrew Hjuler Crichton og chefkonsulent Ida Søholm (information officer).

Formål

CCBEs fokuserer på regulering af advokatprofessionen, beskyttelse af retssikkerhed, menneskerettigheder og demokratiske grundprincipper. CCBE repræsenterer mere end en million europæiske advokater og er de nationale advokatsamfunds bindeled til EU-institutionerne, herunder deres mulighed for at udøve indflydelse på EU-lovgivningen. CCBE forsvarer retssikkerhed og demokratiske grundprincippers overholdelse i medlemslandene.

Aktiviteter

Der afholdes omkring fem møder årligt og derudover halvårlige generalforsamlinger. Derudover er der nedsat en lang række arbejdsgrupper og temagrupper. Advokatrådet deltager aktivt i følgende grupper:
• AML
• EU Lawyers
• Tax Committee
• European Private Law
• Company Law
• CSR Criminal Law
• Deontology
• Family and Succession
• International Legal Services
• IT Law
• Training
• Towards a Model Code of Conduct
• Future of the Legal Profession
• Brexit

CCBE arrangerer med jævne mellemrum konferencer, seminarer og lignende. CCBEs sekretariat sørger også for vidensindsamling og vidensdeling via spørgeskemaundersøgelser til delegationerne, udgivelse af nyhedsbreve og pressemeddelelser, høringssvar vedrørende ny EU-lovgivning, analyser, statistik og rapporter. CCBEs fagkomitéer udgiver løbende forskellige guidelines til brug for advokater.

CCBE identitetskort

Advokatsamfundet kan udstede et CCBE identitetskort til danske advokater. Kortet identificerer kortindehaveren på CCBE’s officielle sprog som beskikkelseshavende advokat i en EU-stat og letter adgangen til domstole og advokatorganisationer i andre europæiske lande. Kortet anerkendes også af Den Europæiske Domstol og Retten i Første Instans.

Ansøgning om et CCBE identitetskort indsendes til Advokatsamfundets sekretariat og der skal vedhæftes et pasfoto. For spørgsmål vedrørende udstedelse, kontakt venligst Birgit Thode.

Yderligere information

Du kan få yderligere information om CCBE på organisationens hjemmeside www.ccbe.eu eller ved at henvende dig til Advokatsamfundets Sekretariat.

IBA og IBAHRI – International Bar Association og International Bar Association’s Human Rights Institute

IBA blev stiftet i 1947. Organisationens medlemmer tæller mere end 30.000 individuelle advokater og mere end 195 nationale advokatråd fra alle dele af verden. IBA’s menneskerettighedsinstitut IBAHRI blev stiftet i 1995.

Den danske delegation

Advokatrådets kontakt til IBA og IBAHRI varetages til dels af de samme personer, som er delegerede til CCBE. Det vil sige Advokatrådets formand Peter Fogh (President - IBA Council Member), og generalsekretær Andrew Hjuler Crichton (BIC Permanent Liaison Officer).

Formål

IBA’s hovedformål er at fremme udveksling af informationer mellem advokatsammenslutninger verden over, at støtte domstolenes og advokaternes uafhængighed samt at støtte advokaters menneskerettigheder gennem organisationens menneskerettighedsinstitut.

Aktiviteter

Hovedaktiviteterne fordeler sig mellem service for de enkelte medlemmer gennem organisationens afdelinger og komitéer, støtte til de nationale advokatsammenslutningers aktiviteter, herunder udvikling af advokatsammenslutninger, samt menneskerettighedsarbejde i organisationens institut.

IBA arrangerer jævnligt større konferencer, og IBAHRI gennemfører projekter rundt om i verden til støtte og genopbygning af retssamfund.

IBA Rådet mødes to gange om året, hvoraf den ene gang er i forbindelse med IBA’s årlige konference i september/oktober måned. Den årlige konference strækker sig over flere dage og byder ofte på ganske interessante aktiviteter.
Derudover er der nedsat en række stående komitéer, som varetager arbejdet inden for forskellige områder af fælles interesser for advokatstanden.

Yderligere information om IBA og IBAHRI

Yderligere information om IBA og IBAHRI kan findes på www.ibanet.org 

ELI – European Law Institute

ELI er en uafhængig non-profit organisation, hvis formål er at forbedre kvaliteten af europæisk lovgivning. Organisationen er stiftet for at iværksætte, udføre og facilitere undersøgelser, komme med anbefalinger og give praktisk vejledning.

Læs mere på organisationens hjemmeside

AEA – European Association of Lawyers

Organisationens formål er at skabe et fællesskab mellem europæiske advokater og lette advokaternes mulighed for at praktisere i Europa.

Læs mere på organisationens hjemmeside

AIJA – International Association of Young Lawyers

AIJA er en global organisation for advokater og virksomhedsjurister under 45 år.

Læs mere på organisationens hjemmeside 

EYBA – European Young Bar Association

EYBA repræsenterer Europas unge advokater.

Læs mere på organisationens hjemmeside

UIA – Union Internationales des Avocats

UIA er en international advokatsammenslutning dannet i 1927 af fransktalende advokater i Europa med henblik på at skabe internationale kontakter. I dag kan alle advokater blive medlem og de 200 medlemsorganisationer repræsenterer mere end to mio. advokater. Medlemmerne kommer fra flere end 110 forskellige nationer.

Læs mere på organisationens hjemmeside