Spring hovednavigationen over

Advokatnævnet behandler klagesager med forskellige personoplysninger. Personoplysninger i klagesager behandles som led i en retlig forpligtelse, og vi opfordrer til, at der kun sendes personoplysninger, der er nødvendige for behandling af sagen.

Advokatnævnet er oprettet i medfør af retsplejelovens § 144, og nævnet har til opgave at behandle adfærds- og salærklager over advokater.
Advokatnævnet behandler klagesager på baggrund af de modtagne oplysninger, for eksempel navn og adresse på klagesagens parter. Personoplysninger i klagesager og ved øvrige henvendelser bliver opbevaret elektronisk. Oplysningerne behandles som led i en retlig forpligtelse.

Vi opfordrer til, at du kun sender personoplysninger, der er nødvendige for behandlingen af sagen. Cpr-nummer bedes fjernet fra sagens bilag forud for fremsendelsen. Oplysningerne vedrørende bipersoner bedes tillige fjernet i videst muligt omfang. I det omfang Advokatnævnets kendelse af advokaten indbringes for domstolene, vil de personoplysninger, der indgår i Advokatnævnets sag, tillige kunne indgå i den efterfølgende retssag. Advokatnævnet opbevarer som udgangspunkt oplysningerne så længe, det er nødvendigt.

Du kan få indsigt i dine personoplysninger. Du kan anmode om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret, ligesom du kan anmode om begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling ved at rette henvendelse til Advokatnævnet.

Klage over Advokatnævnets behandling af personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk