Spring hovednavigationen over

Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd, og kan nedsætte eller godkende salær, ikende en advokat en bøde eller ultimativt frakende en advokat retten til at drive advokatvirksomhed.

Advokatnævnet har forskellige muligheder i forskellige typer af sager.

I salærsager vurderes i henhold til retsplejelovens § 126, stk. 2, om en advokats salær er rimeligt. Advokatnævnet kan godkende eller nedsætte salæret samt lade det bortfalde.
Hvis Advokatnævnet i sin kendelse nedsætter salæret, skal Advokaten betale dit for meget betalte salær tilbage senest fire uger efter afgørelsen, medmindre advokaten vælger at anlægge retssag mod dig. I så fald er det retten, der afgør, om advokaten har krav på salæret. Hvis advokaten ikke betaler salæret tilbage eller udtager stævning, kan Advokatrådet hjælpe dig med at få salæret tilbage.

I adfærdssager (også kaldet disciplinærsager) vurderer nævnet, om advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Reglen om god advokatskik findes i retsplejelovens § 126. Hvis Advokatnævnet mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan Advokatnævnet give advokaten en sanktion. Sanktionen kan være en irettesættelse eller en bøde. En eventuel bøde tilfalder statskassen.

Herudover kan Advokatnævnet frakende en advokat retten til at drive advokatvirksomhed (læs nærmere om betingelserne nedenfor). Advokaten kan få prøvet en sanktion og en frakendelse ved domstolene.
Afhængigt af sanktionen, der pålægges, kan der ske offentliggørelse med navns nævnelse af afgørelser i adfærdsklager. Offentliggørelse sker her på hjemmesiden under afsnittet Afgørelser mod navngivne advokater 

Særligt om frakendelsessager

Advokatnævnet frakender i praksis kun en advokat retten til at drive advokatvirksomhed, hvis Advokatrådet har nedlagt påstand herom.
Når Advokatrådet nedlægger frakendelsespåstand, sker det ofte i sager, som Advokatrådet selv har rejst for nævnet. Advokatrådet kan dog som led i sit tilsyn med advokaterne også indtræde i verserende adfærdssager, hvis Advokatrådet mener, at betingelserne for frakendelse er til stede.

Advokatnævnet kan frakende en advokat beskikkelsen for en begrænset periode eller indtil videre. Advokatnævnet kan også frakende midlertidigt og betinget.
Advokatnævnets afgørelse om frakendelse skal offentliggøres med navns nævnelse. Offentliggørelse sker her på hjemmesiden på siden Afgørelser mod navngivne advokater

Advokatnævnets frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed kan til enhver tid ophæves af Advokatnævnet.