Spring hovednavigationen over

Advokatnævnet: Resumé vedrørende kendelse om advokaters uafhængighed og integritet

Klage over at advokater havde tilsidesat god advokatskik ved gennem et aftalekompleks med et revisionsfirma ikke at have bevaret deres uafhængighed og integritet.

Advokatnævnet har den 9. juni 2022 (plenum) afsagt kendelse om advokaters uafhængighed. Et flertal i Advokatnævnet finder, at de indklagede efter en konkret vurdering har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.

Advokatnævnet udtaler indledningsvist følgende:

”Advokatnævnet lægger som ubestridt til grund, at [indklagede selskab] er ejet af danske advokater, jf. betingelsen i retsplejelovens § 124.”

Et flertal på 11 medlemmer fandt, at der er sket en tilsidesættelse af god advokatskik, og udtaler i den forbindelse følgende:

”Et flertal på 11 medlemmer finder, at det på baggrund af de for Advokatnævnet foreliggende oplysninger, kan lægges til grund, at [indklagede selskab] indgår i et aftalekompleks med en række juridiske enheder i [R]-netværket], hvorunder der bl.a. indgår en sublicensaftale, som fastsætter vilkårene for [indklagede selskab]s anvendelse af [R]s navn og brand, en deltagelsesaftale, som forpligter [indklagede selskab] til at overholde R’s vilkår, herunder de til enhver tid gældende [R]-regulations, og en serviceaftale, som fastlægger rammerne for serviceydelser gennem [R]-netværket samt betalingen herfor. Det bemærkes, at der for nogle af aftalerne i aftalekomplekset er gensidighed, hvorved indgåelse af en aftale er en forudsætning for en anden. Endvidere lægges det til grund, at [indklagede selskab] i medfør af aftalekomplekset – og som oplyst af de indklagede – bl.a. har pligt til at dele oplysninger om navne på klienter og modparter, og at [indklagede selskab] i forbindelse med sagsoprettelse er underlagt [R] review.
Det følger af retsplejelovens § 126, stk. 1, at en advokat skal udvise en adfærd, der stemmer overens med god advokatskik. En advokat skal ved sin repræsentation af en klient og ved sin fremtræden iagttage fortrolighed samt bevare sin uafhængighed og integritet.
Disse medlemmer finder, at de indklagede efter en vurdering af det samlede aftalekompleks reelt har bragt sig i et sådant forhold til [R], at der er risiko for, at de indklagede på trods af det formelle ejerskab ikke lever op til kravene om fornøden uafhængighed og integritet.
Det kan ikke føre til andet resultat, at det, som anført af de indklagede, fremgår af aftalekomplekset, at den advokatregulatoriske regulering er præceptiv, herunder at
[indklagede selskab] ikke er forpligtet af bestemmelser i aftalerne, hvis en bestemmelse måtte stride mod de danske advokatetiske regler.
På denne baggrund finder disse medlemmer, at de indklagede har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. […].”

Et mindretal på 2 medlemmer fandt, at der ikke var sket en tilsidesættelse af god advokatskik, og udtaler i den forbindelse følgende:

”Et mindretal på 2 medlemmer finder, at [klager] ikke i tilstrækkeligt omfang har godtgjort, at det fremlagte aftalegrundlag mellem [indklagede selskab] og juridiske enheder i [R]-netværket, skulle indebære eller have indebåret, at de indklagede advokater og [indklagede selskab] ikke er eller har været uafhængige i forholdet over for deres klienter jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, hvorefter en advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik.”

Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertal, således at de indklagede havde tilsidesat god advokatskik.

Advokatnævnet pålagede herefter de indklagede hver en bøde på 10.000 kr.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene af de indklagede inden 4 uger.