Indberetning af efteruddannelse

Print Print


Klik her for at indberette efteruddannelse efter periodeudløb.

Bemærk: Det er først muligt at indberette efteruddannelse efter periodeudløb.

Særligt i forhold til indberetning for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2019
Ved udgangen af 2019 udløber mange advokaters efteruddannelsesperiode. Advokatsamfundet sender umiddelbart efter udløbet af perioden en mail med instruktioner og log-in oplysninger. Fristen for indberetningen bliver den 31. marts 2020.

Hvem skal indberette?
Det er den enkelte advokat eller advokatfuldmægtige, som personligt indberetter efteruddannelse efter udløbet af den treårige efteruddannelsesperiode.

Hvornår skal der indberettes?
Indberetningen skal være foretaget senest tre måneder efter udløbet af den konkrete efteruddannelsesperiode.

Du kan læse mere om efteruddannelsesperioden under vores side Regler og vejledning

Hvor meget skal der indberettes?
En advokat eller advokatfuldmægtig skal gennemføre mindst 54 lektioner af hver 45 minutters varighed inden for den individuelle treårige efteruddannelsesperiode.

Hvordan indberetter man?
Indberetningen sker elektronisk via Advokatsamfundets hjemmeside med anvendelse af NemID. 

Advokatsamfundet sender i begyndelsen af hver måned en e-mail til alle de advokater og advokatfuldmægtige, som har haft periodeudløb ved udløbet af den foregående måned. Advokatsamfundets e-mail indeholder nærmere instruktioner og log-in oplysninger til brug for indberetningen. Advokatfuldmægtige modtager selv besked om, at der skal foretages indberetning af efteruddannelse og foretager selv indberetningen. Det er dog formelt fuldmægtigens principal, der er ansvarlig for gennemførelsen af efteruddannelse og for indberetningen.

Efter log-in vil det på siden ”Indberetning” fremgå, hvor mange lektioner der blev indberettet og eventuelt overført ved seneste indberetning. Endvidere vil der være en række felter til udfyldelse. Her anføres det antal lektioner, som man ønsker at indberette for hver kategori (forfatter, undervisning, kursusdeltagelse mv.), ligesom det angives, hvis der kan foretages reduktion på grund af lovligt forfald (ved barsel eller sygdom). Til sidst anføres det samlede antal lektioner (dvs. både eventuelt overførte og ny-optjente), som man ønsker at indberette. Lektioner kan, hvor det er relevant, indberettes i halve, dvs. med én decimal (gælder dog ikke i forhold til reduktion).

Indberetningen bliver først sendt til Advokatsamfundet, når man klikker på ”Indsend” og på den følgende side underskriver med NemID. Der kan forinden indtastes to mailadresser (f.eks. advokatens egen og HR-afdelingens), som modtager en automatisk genereret kvittering.

Kan overskydende lektioner overføres?
En advokat eller advokatfuldmægtig, som har gennemført flere end 54 lektioner inden for en treårig periode, har mulighed for at vælge at overføre de overskydende lektioner til den efterfølgende efteruddannelsesperiode.

Når der i forbindelse med indberetningen angives et samlet antal lektioner, som er større end 54, vil registreringssystemet automatisk spørge, om man ønsker at overføre lektioner til næste periode.

Muligheden for at overføre lektioner er en praktisk foranstaltning. De overførte lektioner anses ikke som indberettede, og man er derfor ikke bundet heraf ved efterfølgende indberetninger. Det er endvidere ikke en betingelse for at kunne gøre brug af sine overskydende lektioner i den efterfølgende periode, at disse er blevet registreret som overskydende lektioner i forbindelse med indberetningen for den forudgående periode. Lektionerne går altså ikke tabt, blot fordi man ikke har fået registreret dem som overførte.

Har en advokat eksempelvis gennemført 60 lektioners efteruddannelse for den forudgående periode, vil vedkommende i den efterfølgende periode kunne gøre brug af de overskydende 6 lektioner, uanset om advokaten i forbindelse med indberetningen har angivet at ville overføre dem eller ej.  

Der vil maksimalt kunne overføres 54 lektioners efteruddannelse.  For forfatter- og undervisningsvirksomhed kan der maksimalt overføres henholdsvis 18 og 27 lektioner. Der vil ikke kunne ske overførelse af overskydende rådgivningstimer i advokatvagter eller på retshjælpskontorer.

Hvordan indberetter jeg de overførte lektioner fra sidste periode?
Når efteruddannelsesperioden er udløbet, vil de overførte lektioner fra sidste periodeudløb fremgå på indberetningssiden ud for den netop udløbne efteruddannelsesperiode.

Såfremt du fortsat er i besiddelse af dokumentation for de overførte lektioner, og du ønsker at medregne dem nu, skal du lægge antallet af de (tidligere) overførte lektioner sammen med det antal lektioner du har gennemført i den netop udløbne efteruddannelsesperiode.

Du skal således indberette ét samlet tal; evt. fordelt i de forskellige rubrikker (Dispensation, Reduktion, Forfatter, Advokatvagt, Undervisning og Kursus).

Er det samlede antal lektioner der kan indberettes for perioden (atter) mere end 54 lektioner, bliver du spurgt, om du ønsker at overføre de overskydende lektioner til den næste periode, hvilket der svares JA til. Herefter kan indberetningen indsendes til Advokatsamfundet.

Skal der indsendes dokumentation?
Der skal ikke i forbindelse med indberetning af efteruddannelse indsendes dokumentation for den efteruddannelse, der indberettes.

Derimod påhviler det den enkelte advokat eller advokatfuldmægtige at opbevare dokumentation for efteruddannelse, herunder for eventuelt overførte lektioner samt grundlag for reduktion af efteruddannelseskravet. Advokatsamfundet vil i forbindelse med et eventuelt tilsynsbesøg gennemgå dokumentationen og tjekke, at efteruddannelsen opfylder de indholdsmæssige og formelle krav.

Dokumentationen for én efteruddannelsesperiode bør gemmes til udløbet af den efterfølgende efteruddannelsesperiode – dvs. i tre år efter udløbet af en periode. Har man benyttet muligheden for at overføre overskydende lektioner, vil det dog kunne blive relevant at gemme dokumentationen i op til 9 år (og eventuelt længere, hvis der har været deponeret i perioden).

Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at man selv har rådighed over dokumentationen for gennemført efteruddannelse. Særligt skal man være opmærksom på, at man i forbindelse med jobskifte o.lign. får dokumentationen med sig, så man ikke senere hen får vanskeligheder med at kunne dokumentere den gennemførte efteruddannelse.

Har du spørgsmål vedrørende efteruddannelse?
Find svar på dine spørgsmål om efteruddannelse på vores side Regler og vejledning

Hvis ikke du finder svar, kan du kontakte Advokatrådets sekretariat:

efteruddannelse@advokatsamfundet.dk 


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/Efteruddannelse/Indberetning.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.