Advokatfuldmægtig

Print Print

Kravet om 3 års fuldmægtigtid
For at blive advokat skal du beskæftige dig mindst tre år med praktisk juridisk virksomhed, jf. retsplejelovens § 119. Kravet om erfaring fra en praktisk juridisk virksomhed betyder, at du skal have deltaget i almindelig advokatvirksomhed og have kendskab til behandling af retssager.

Du kan opnå den praktiske erfaring som autoriseret advokatfuldmægtig hos en advokat, der driver advokatvirksomhed, eller i en juridisk stilling ved domstolene, anklagemyndigheden eller politiet. Andre juridiske stillinger kan også helt eller delvist medregnes (se nedenfor).

Hvad tæller med i fuldmægtigtiden?
Tiden som autoriseret advokatfuldmægtig under en advokat i en advokatvirksomhed tæller med fuldt ud, jf. retsplejelovens § 119, stk. 3.

Har du været ansat i en anden juridisk stilling, kan din ansættelsesperiode på baggrund af en konkret vurdering medregnes i den treårige periode, jf. retsplejelovens § 119, stk. 4. Vurderingen foretages af Justitsministeriet. Tiden kan medregnes fuldt ud, hvis ansættelsen kan ligestilles helt med en ansættelse som autoriseret advokatfuldmægtig på et advokatkontor og hvis du har opnået kendskab til retssagsbehandling.

Har du været ansat i en advokatvirksomhed i udlandet, kan din udenlandske ansættelse også blive medregnet i fuldmægtigtiden. Er advokatvirksomheden danskejet eller behandler den primært EU-retlige sager, kan ansættelsestiden medregnes fuldt ud. Det er en betingelse, at der har været en tilstrækkelig personlig kontakt mellem dig og den advokat, der har ansvaret for din uddannelse. Det er også en forudsætning, at du har deltaget i behandlingen af retssager, herunder retssager i Danmark.

Betingelser for autorisation som advokatfuldmægtig
For at blive autoriseret som advokatfuldmægtig skal du have bestået en dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen. Der gælder særlige regler for personer med en juridisk kandidateksamen fra et andet EU-land eller borgere fra et ikke-EU-land (se menuen til venstre).

Du kan ikke blive autoriseret som advokatfuldmægtig, hvis du…

1.       er dømt for et kvalificeret strafbart forhold,
2.       har udvist kvalificeret strafværdig adfærd i en tidligere stilling, eller
3.       har en gæld på 50.000 kr. eller mere til det offentlige, jf. retsplejelovens § 135, stk. 2, jf. § 121. 

Anmodning om autorisation
Anmodning om autorisation skal sendes til præsidenten for byretten i den retskreds, hvor principalen har kontor, jf. retsplejelovens § 135, stk. 2.

Du skal vedlægge: 

1.       en advokatfuldmagt, 
2.       bevis for, at du har bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, 
3.       en samtykkeerklæring til indhentelse af oplysninger fra kriminalregisteret og 
4.       en fordringsattest med oplysning om, hvorvidt den pågældende har betydelig forfalden gæld til det offentlige, jf. retsplejelovens § 135, stk. 2, jf. § 121, stk. 3. Attesten skal rekvireres fra Gældsstyrelsen via tlf.nr. 70 15 73 04 eller www.skat.dk

Advokatfuldmægtigens ret til at møde for retten
En autoriseret advokatfuldmægtig kan møde for sin principal i alle byretssager og i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Advokatfuldmægtigen kan også møde for sin principal ved enhver ret uden for mundtlig forhandling, jf. retsplejelovens § 136.

Regler og vedtægter for Advokatsamfundet

Læs gældende regler her

Danmarks Domstole

Vil du vide mere om det danske retssystem, domstolene og din retskreds?