Særligt for borgere fra andre EU-lande

Print Print

Sådan bliver du advokatfuldmægtig og advokat i Danmark


Vil du være advokatfuldmægtig i Danmark?

Det er som udgangspunkt en betingelse for at blive advokatfuldmægtig i Danmark, at du har en dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen.

Hvis du har en juridisk eksamen fra et andet EU-land, der på niveau svarer til en dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, kan Civilstyrelsen dog fastsætte en prøvetid på op til 3 år, hvor du skal være ansat hos en advokat, f.eks. som juridisk konsulent. Denne prøvetid skal sikre, at du får det fornødne kendskab til dansk procesret, og at du kan dansk på et sådant niveau, at du kan gennemføre en hovedforhandling på forsvarlig vis.

Efter prøvetiden skal din arbejdsgiver erklære, at du nu er egnet til at give møde i retten, og du vil derefter kunne ansættes som advokatfuldmægtig på samme vilkår som fuldmægtige med en dansk juridisk kandidateksamen. En del af prøvetiden vil kunne medregnes i de 3 års fuldmægtigtid.

Ansøgning om at blive advokatfuldmægtig i Danmark på baggrund af en juridisk eksamen fra et andet EU-land skal sendes til:

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Vil du være advokat i Danmark?

Hvis du allerede har ret til at praktisere som advokat i et andet EU-land, har du forskellige muligheder for også at praktisere i Danmark:

Registrering under hjemlandets titel

Du har som indehaver af advokattitlen i et andet EU-land mulighed for at etablere dig i Danmark under den titel, som du har ret til at bruge i dit hjemland, jf. artikel 2 i etableringsdirektivet (98/5/EF) og § 1 i bekendtgørelse nr. 276 af 14. april 2000 om EU-advokaters etablering her i landet. En sådan etablering indebærer ikke, at du opnår ret til at anvende den danske advokattitel.

Som såkaldt ”EU-advokat” skal du lade dig registrere i Advokatsamfundet, og du kan så møde for danske domstole, dog sådan, at du i sager, hvor der efter dansk ret er pligt til at møde med en advokat i retten, vil skulle møde sammen med en dansk advokat. Du vil som ”EU-advokat” kunne opnå møderet for landsretten mv. efter de almindelige regler herom, jf. § 4 i bekendtgørelsen om etablering.

Registrering under hjemlandets titel skal sendes til Advokatsamfundet.

En ”EU-advokat” vil senere kunne opnå dansk beskikkelse, se punkt 3.

Bliv dansk advokat efter prøvetid

Hvis du har ret til at praktisere i et EU-land, har du efter artikel 31 i anerkendelsesdirektivet (05/36/EF) mulighed for også at praktisere i et andet EU-land på samme vilkår som dem, der gælder for landet egne statsborgere. Det kræves, at du har en eksamen, der i det førstnævnte EU-land er foreskrevet som betingelse for at få adgang til at praktisere.

Ansøgning om anerkendelse af en udenlandsk eksamen med henblik på at blive dansk advokat rettes til:

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Hvis der foreligger en eksamen på niveau med en dansk juridisk kandidateksamen, vil Civilstyrelsen fastsætte en prøvetid på 1-3 år, hvor du skal være ansat hos en advokat, f.eks. som juridisk konsulent. Denne prøvetid skal sikre, at du får det fornødne kendskab til dansk procesret, og at du kan dansk på et sådant niveau, at du kan gennemføre en hovedforhandling på forsvarlig vis. Efter prøvetiden skal din arbejdsgiver erklære, at du nu er egnet til at give møde i retten, og du vil derefter kunne opnå dansk advokatbeskikkelse.

Bliv dansk advokat på baggrund af erfaring med det danske retssystem eller virksomhed i Danmark

En advokat, der er registeret under sit hjemlands titel (se punkt 1), kan efter artikel 10, stk. 1, i etableringsdirektivet (98/5/EC) fritages fra krav om prøvetid, hvis det godtgøres, at advokaten i mindst 3 år faktisk og regelmæssigt har beskæftiget sig med værtslandets retssystem.

En advokat, der er registreret under sit hjemlands titel, og som godtgør, at han i mindst 3 år faktisk og regelmæssigt har udøvet virksomhed i Danmark, men som kun i kortere tid har beskæftiget sig med det danske retssystem, har efter artikel 10, stk. 3, i etableringsdirektivet også mulighed for at blive fritaget fra kravet om prøvetid, men i denne situation er der ikke en egentlig ret til fritagelse.

Ansøgning om beskikkelse som dansk advokat på baggrund af erfaring med det danske retssystem eller på baggrund af virksomhed i Danmark skal sendes til:

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg