Regler

Print Print

Siden 1. januar 2008 er advokater og advokatfuldmægtige forpligtet til at deltage i mindst 54 lektioners løbende efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet inden for perioder på tre år, jf. retsplejelovens § 126, stk. 5.

Hvem er omfattet af reglen?
Reglen om løbende obligatorisk efteruddannelse gælder for alle autoriserede advokatfuldmægtige, enhver med dansk advokatbeskikkelse (også de som praktiserer under dansk titel i udlandet) og advokater fra et medlemsland af EU eller EØS eller fra Schweiz (EU-advokat), der varigt udøver advokatvirksomhed i Danmark under sit hjemlands titel.

Indberetning
Efter udløbet af hver treårige efteruddannelsesperiode skal der ske elektronisk indberetning af kravets opfyldelse. Du kan læse mere i guiden til indberetning af efteruddannelse.

Tilsyn
Advokatrådet fører tilsyn med, at reglerne om obligatorisk efteruddannelse overholdes. I den forbindelse vil Advokatrådet kunne anmode om dokumentation for deltagelse i løbende obligatorisk efteruddannelse, herunder sikre at uddannelsen opfylder kravene i bekendtgørelsens

§ 2 (definitionen på efteruddannelse af betydning for udøvelse af advokaterhvervet),
§ 3 (de indholdsmæssige og formmæssige krav) og
§ 4 (det tidsmæssige omfang).

Rådet vil gennemføre regelmæssige stikprøver, hvor et antal advokater udtages til kontrol.

Dokumentationspligt
Den enkelte advokat har pligt til at opbevare dokumentation for deltagelse i efteruddannelse. Det kan f.eks. være attesterede kursusbeviser, kursusbeskrivelse eller dokumentation for forfatter- og/eller undervisningsvirksomhed.  

Advokaten har også pligt til at opbevare dokumentation til brug for evt. overførelse af overskydende efteruddannelse, suspension eller reduktion af efteruddannelseskravet.

Reglerne gælder også for fuldmægtige.

Tilsidesættelse af reglerne
Tilsidesættelse af reglerne anses som overtrædelse af god advokatskik. Det samme gælder, hvis en advokat ikke i rimeligt omfang sikrer, at en under advokaten autoriseret fuldmægtig opfylder kravene til deltagelse i løbende obligatorisk efteruddannelse.

Læs mere i Advokaten
Læs mere om obligatorisk efteruddannelse i Advokaten 1/2008.

Reglerne om dispensation fra reglerne er beskrevet i Advokaten 8/2008.

Ændringen af bekendtgørelsen om obligatorisk efteruddannelse er beskrevet i Advokaten 6/2010.

Læs mere om efteruddannelse i Advokaten 7/2014.

Grønland og Færøerne
Reglerne om obligatorisk efteruddannelse blev sat i kraft for Grønland og Færøerne pr. 01.01.2010. Grønlandske og færøske advokater og advokatfuldmægtige har derfor tidligst periodeudløb pr. 31.12.2012. Reglerne er identiske med det ovenfor beskrevne.

Grønlandske advokater og advokatfuldmægtige vil i forbindelse med første periodeudløb have valgfrihed mellem at indberette via det elektroniske system og skriftlig indberetning på en af Advokatsamfundet udsendt blanket.

Færøske advokater og advokatfuldmægtige vil i forbindelse med første periodeudløb kun kunne foretage skriftlig indberetning på en af Advokatsamfundet udsendt blanket, idet elektronisk indberetning forudsætter digital signatur eller NemID.

 

Regler og vedtægter for Advokatsamfundet

Læs gældende regler her