Advokateksamen

Print Print

Kort om den skriftlige eksamen
Den skriftlige advokateksamen er den afsluttende del af den teoretiske advokatuddannelse og er baseret på undervisningen på advokatuddannelsens kurser.

Eksamen varer tre timer, og afholdes for tiden fire gange årligt, sædvanligvis i slutningen af januar, marts, juni og oktober.

Eksamensopgaven består af nogle multiple choice spørgsmål og to-fire case-opgaver. Alle hjælpemidler undtagen online adgang til kommunikation med omverdenen er tilladt.

Læs de generelle retningslinjer eller retningslinjerne for eksamens gennemførelse - se link i højre side.

Næste eksamen

Advokateksamen afholdes næste gang

Vi åbner for tilmelding

Sidste frist for tilmelding

 
28. januar 2021 kl. 15-18 2. november 2020 10. december 2020 kl. 16.00
29. marts 2021 kl. 13-16 18. januar 2021 15. februar 2021 kl. 16.00

 

Den skriftlige eksamen afholdes på Københavns Universitet, Eksamenshuset, Peter Bangs Vej 36, 2000 Frederiksberg. 

Tilmelding
Tilmeldingen skal være skriftlig (brev eller e-mail) og være ledsaget af

  • Kopi af juridisk kandidateksamen (ikke karakterudskrift)
  • Kontaktadresse og eventuelt alternativ e-mailadresse (se nærmere nedenfor)
  • Kundenr. hos Advokatsamfundet (fremgår af fakturaerne)
  • Evt. dokumentation for navneskift efter du blev cand.jur. (kopi af vielsesattest, navneændring eller pas)

Tilmelding til marts-eksamen skal sendes til Lisbeth Lygum Willaume-Jantzen på postkasse@advokatsamfundet.dk eller pr. brev til Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Hvis du ønsker mailen med eksamensresultatet sendt til en anden mailadresse, end den Advokatsamfundet kender og normalt anvender, skal du oplyse denne alternative mailadresse ved tilmeldingen. Vær opmærksom på, at alle mails vedrørende eksamen da vil blive sendt til den alternative adresse.

Hvis du ønsker at brevet med eksamensresultatet sendes til din private adresse, skal du også give besked herom ved tilmeldingen, herunder naturligvis oplyse privatadressen. Læs mere nedenfor under "Eksamensresultat".

For at kunne deltage i eksamen skal du have været tilmeldt og betalt for samtlige af advokatuddannelsens otte kurser. De kurser, du er tilmeldt, skal være afviklet før eksamensdagen, dvs. at du tidligst kan gå til eksamen dagen efter sidste planlagte kursusdag. De fleste går op til den skriftlige eksamen, der ligger umiddelbart efter deres sidste kursus, men du kan også vælge at gå til eksamen senere.

 

Dispensation og ansøgning om forlænget tid
Ansøgning om dispensation fra gældende eksamensregler, herunder ansøgning om forlænget tid eller særlig hensyntagen som følge af handicap, skal indgives skriftligt til Justitsministeriets Kursusudvalg, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller pr. mail til postkasse@sikker.advokatsamfundet.dk.  

Ansøgningen skal være begrundet og oplyse om ansøgerens konkrete behov, samt være ledsaget af relevant lægelig dokumentation.

Eksamen afvikles digitalt
Eksamen foregår i Københavns Universitets Eksamenshus. Opgavens multiple choice-spørgsmål stilles og besvares på skærmen i et særligt MC-modul. Se vejledningen i boksen til højre. Resten af opgaven udleveres på papir og besvares i et word-dokument. Afleveringen sker samlet via funktionen "Submit". Eksaminanden og Advokatsamfundet modtager en samlet pdf-fil med både besvarelsen af caseopgaven og MC-spørgsmålene.

Læs mere om afviklingen i de Tekniske retningslinjer i boksen til højre.

Afmelding
Afmelding skal ske skriftligt (brev eller e-mail) til Advokatsamfundet senest fem uger før eksamensdagen. Afmeldinger modtaget efter afmeldingsfristen betragtes som et ikke bestået forsøg.

Sygemelding
Er du syg på eksamensdagen, skal du orientere Advokatsamfundet senest på eksamensdagen. Inden to uger skal Advokatsamfundet have modtaget en lægeerklæring til dokumentation for, at dit fravær skyldes sygdom. Det anbefales at anvende erklæringsformularen, der er udarbejdet i samarbejde mellem domstolene og lægeforeningen Blanket, eller at lægen udfærdiger en erklæring med tilsvarende indhold. Dokumentationskravene følger således retternes praksis, og sygefraværet skal dokumenteres ved lægekonsultation senest på eksamensdagen.

Eksamensemner
Op til hver eksamen udtages en række eksamensemner svarende til 4-6 undervisningsdage. Eksamen vil altid omfatte emner inden for god advokatskik.

Eksaminanderne vil senest fire uger inden eksamen få oplysninger pr. mail om hvilke emner, der er udtrukket til eksamen. Emnerne offentliggøres samtidig på hjemmesiden.

Forberedelse
Eksamensopgaven er afgrænset af de udtagne emner og emnernes faglige mål. De faglige mål er beskrevet i lærerplanerne for det enkelte kursus og undervisningsmaterialet afspejler de krav, som stilles i de faglige mål. Opbygningen af lærerplanerne gennemgås på kurset om Kommunikation. Du kan læse om betydningen af de faglige mål i undervisningsmappen Kommunikation under eksamen.

Der er ikke noget lærebogspensum for eksamen eller generelle retningslinjer for den nødvendige og tilstrækkelige forberedelse til eksamen. Det er op til den enkelte eksaminand, om der er behov for at supplere kursusmapper og deltagelse i kurserne med yderligere forberedelse for at kunne opfylde de faglige mål.

Bedømmelse og rettevejledning
Bedømmelsen er bestået eller ikke bestået. Opgavebedømmelsen foregår anonymt af advokater.

Censorerne foretager en samlet bedømmelse af opgavebesvarelsen med udgangspunkt i rettevejledningen.

”Minimumsbesvarelsen” er udtryk for opgavestillerens forventninger til en besvarelse, der opfylder fagets mål.  

”Den gode besvarelse” omhandler emner, overvejelser eller konklusioner, som den gode besvarelse kan komme ind på. ”Den gode besvarelse” har bl.a. til formål at give censorerne grundlag for at bedømme de forskellige diskussioner mv., som eksaminanderne kan tænkes at inddrage i besvarelsen.

Rettevejledningen kan undtagelsesvist indeholde en omtale af ”Væsentlige fejl”, hvis opgaven indeholder spørgsmål, hvor en forkert besvarelse i sig selv udelukker, at eksaminanden kan bestå. Et eksempel på en sådan væsentlig fejl kan være, at eksaminanden mener, at det er i overensstemmelse med god advokatskik, hvis en advokat opfordrer et vidne til at lyve i retten.

Beståelseskrav
Det generelle beståelseskrav er, at den samlede opgavebesvarelse overvejende – under hensyn til den indbyrdes vægtning af opgaverne – opfylder fagets mål. En god besvarelse i en opgave kan veje op for en mangelfuld besvarelse i en anden. Det er dermed ikke et krav, at hver enkelt opgave er bestået hver for sig, og det er heller ikke et krav, at besvarelsen efter en samlet bedømmelse fuldt ud svarer til en opfyldelse af fagets mål. I grove træk og under hensyn til, at censorerne foretager en samlet bedømmelse af opgavebesvarelsen, skal besvarelsen samlet set opfylde 75 % af fagets mål.

Der fastsættes ikke en minimumsbesvarelse for multiple choice spørgsmålene, og antallet af rigtigt besvarede spørgsmål indgår i den samlede bedømmelse i overensstemmelse med vægtningen af opgaven.

Rettevejledningen indeholder af hensyn til censorerne citater af relevante bestemmelser og afgørelser. Opgavebesvarelserne forventes ikke at citere fra retsgrundlaget, og det er heller ikke i sig selv afgørende, om der henvises til relevante bestemmelser, hvis eksaminanden har forstået reglerne og anvender dem korrekt.

 I opgaveformuleringen vil det fremgå, om svarene skal begrundes. Hvis svaret ikke skal begrundes, vil ”Minimumsbesvarelsen” ikke kræve en begrundelse, men begrundelsen vil være omfattet af ”Den gode besvarelse”. Et eksempel på et spørgsmål, der ikke krævede begrundelse, er spørgsmålet om indhentelse af identitetsoplysninger efter hvidvaskloven (oktobereksamen 2009). Her var det tilstrækkeligt at nævne, hvilke identitetsoplysninger advokaten skulle indhente uden at redegøre for anvendelsen af transaktionsbegrebet og begrebet reel ejer.

Advokatsamfundet har et fast korps på ti censorer, og der medvirker typisk fire eller fem censorer ved hver eksamen. Opgavebesvarelserne sendes til censorerne umiddelbart efter eksamens afholdelse. Når opgaverne er rettet mødes censorerne for at sikre, at der er enighed om f.eks. vægtningen af forskellige fejl eller mangler i besvarelserne. Et eksempel herpå er vægtningen af manglende frifindelsespåstand i en opgave, hvor eksaminanden skulle formulere påstand til svarskriftet (junieksamen 2009). På censormødet drøftes både generelle spørgsmål og konkrete besvarelser. Som hovedregel gennemlæses alle ikke-beståede besvarelser af to censorer, inden den endelige beslutning træffes.

Bestilling af opdateret eksamensmateriale
Kursusmaterialet på advokatuddannelsen bliver opdateret to gange årligt. Materialet kan derfor være opdateret og ændret siden du var på kursus. Sammenhold evt. læreplanen i dit materiale med de lærerplaner, der er lagt ud i forbindelse med de udtagne eksamensemner.

Et opdateret sæt eksamensmateriale består af det undervisningsmateriale, der eksamineres i. Eksamensmaterialet foreligger digitalt som pdf'er og koster 100 kr. for det første emne og 50 kr. for de efterfølgende, når der bestilles flere på samme tid. Et komplet sæt undervisningsmateriale (alle 10 emner) koster 550 kr.

Bestillingen skal sendes skriftligt (brev eller e-mail) til Lise Ravnkilde, lra@advokatsamfundet.dk .

Eksamensresultat
Eksamensresultatet meddeles pr. mail senest seks uger efter eksamen. Der sendes også brev med eksamensresultatet (herunder eksamensbevis), og dette sendes som almindeligt brev. Advokatsamfundet oplyser samtidig på hjemmesiden hvilken dato resultatet er meddelt. Eksamensopgaven med rettevejledning offentliggøres samme sted.

Klage
Er du utilfreds med eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet og/eller bedømmelsen kan du klage.

Klagen skal indgives skriftligt til Justitsministeriets Kursusudvalg /co. Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Klagen kan også indsendes pr. e-mail til postkasse@sikker.advokatsamfundet.dk.  

Vi anbefaler

  • at klagen begrundes, dvs. at den indeholder de konkrete klagepunkter, du har været utilfreds med, og
  • at du argumenterer for, om dit løsningsforslag opfylder de krav, som er stillet i fagets målsætning.

Vi anbefaler ikke, at du argumenterer med bedømmelsen af andres eksamensbesvarelser eller din forberedelse til eksamen. Justitsministeriets Kursusudvalg lægger som udgangspunkt ikke vægt på disse forhold.

Kopi af eksamensbevis
Hvis du har mistet dit eksamensbevis fra enten den skriftlige eksamen eller retssagsprøven, kan Advokatsamfundet hjælpe med en bekræftet kopi. Gebyret for kopien er 250 kr. inkl. moms. Du skal sende en mail til Lisbeth Lygum Willaume-Jantzen, llp@advokatsamfundet.dk 
hvor du skriver dit navn, hvilken prøve det drejer sig om, og hvilken dato du var oppe. Du skal også oplyse, hvor kopien og fakturaen skal sendes hen (fysisk adresse).

Statistik
Statistikken bliver opdateret efter hver eksamen.

Statistik juni 2009 - oktober 2020

Har du spørgsmål?

Lise Ravnkilde
Lise Ravnkilde
Advokat
Telefon: 33969769

Eksamensemner

Eksamen torsdag den 28. januar 2021.

Tidligere eksamener

Emner og opgaver fra tidligere eksamener