Retssagsprøven

Print Print


For at opnå advokatbeskikkelsen skal man ifølge retsplejelovens § 119 stk. 2 nr. 5 have bestået en praktisk prøve i retssagsbehandling.  Reglerne for prøven er beskrevet nedenfor. Du kan læse nærmere om reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1473 af 12. december 2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat og i Retningslinjerne for retssagsprøven.

Hvor og hvornår
Retssagsprøven kan aflægges ved byretten, landsretten og Sø-og Handelsretten og kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt i fuldmægtigtiden. Der er ikke krav om, at fuldmægtigen forinden har tilmeldt sig eller gennemført advokatuddannelsen eller bestået den teoretiske advokateksamen.

Godkendelse af sagen
Det er retten, der skal tage stilling til, om en given sag er egnet til retssagsprøven. Ikke alle sagstyper kan anvendes; forældremyndighedssager og ægteskabssager (med undtagelse af bodelingssager), samt sager, der behandles efter reglerne om småsager og retsmægling, er udelukket jf. retningslinjerne. Inden anmeldelse af retssagsprøven til Advokatsamfundet skal fuldmægtigen derfor ansøge retten om godkendelse af sagen. Retten vil foretage en konkret vurdering af, om sagen er egnet som bedømmelsesgrundlag. For at blive godkendt skal sagen skal som udgangspunkt indeholde

  • bevismæssige og juridiske problemstillinger,
  • forelæggelse,
  • afhøringer, og
  • procedure.

Anmeldelse til Advokatsamfundet
Når sagen er godkendt som retssagsprøve, skal fuldmægtigen anmelde sagen til Advokatsamfundet, primært for at Advokatsamfundet kan udpege en censor. Alle sager skal anmeldes, og anmeldelsen skal ske tidligst muligt og senest fire uger inden hovedforhandlingen.

Dispensation fra anmeldelsesfristen
Advokatsamfundet kan dispensere fra fristen på fire uger i sager, der ikke kræver udpegning af en censor, eller hvis det er praktisk muligt at udpege en censor inden for den kortere frist. Der skal ikke medvirke en censor hvis der er tre juridiske dommere i sagen. Anmeldes retssagsprøven senere end fire uger før hovedforhandlingen, og er det ikke muligt at finde en censor, forbeholder Advokatsamfundet sig ret til at sige, fuldmægtigen ikke kan aflægge retssagsprøven i den pågældende sag.

Ændringer
Hvis hovedforhandlingen aflyses f.eks. på grund af forlig i sagen, skal både Advokatsamfundet og censor have besked. Hvis aflysningen sker i god tid, så censor ikke er taget af sted til retten, vil fuldmægtigen ikke blive opkrævet gebyr for prøven.

Bekræftelse
Advokatsamfundet bekræfter snarest muligt over for fuldmægtigen, at anmeldelsen er modtaget. Så snart Advokatsamfundet har udpeget en censor, giver Advokatsamfundet besked til fuldmægtigen om censors navn. Herefter kan fuldmægtigen tage stilling til, om censor efter fuldmægtigens opfattelse er inhabil.

Hovedforhandlingen
Hovedforhandlingen gennemføres som i en normal retssag. Senest en uge inden hovedforhandlingen skal fuldmægtigen sende kopi af processkrifter og bilag i sagen til censor.

Bedømmelsen
Dommer og censor voterer som udgangspunkt umiddelbart efter hovedforhandlingen, dog har dommerens forpligtelser i forhold til selve retssagen naturligvis første prioritet. Dommer og censor tager stilling til, om prøven er bestået eller ikke bestået. Hvis prøven ikke er bestået, giver dommer og censor en kortfattet begrundelse. Bedømmelsen indsendes også til Advokatsamfundet, der registrerer, om prøven er bestået.

Eksamensbevis
Hvis fuldmægtigen består retssagsprøven underskrives og udleveres eksamensbeviset som udgangspunkt på dagen. Eksamensbeviset skal fremlægges for Justitsministeriet, når fuldmægtigen vil søge om beskikkelse som advokat. 

Kopi af eksamensbevis
Hvis du har mistet dit eksamensbevis fra enten den skriftlige eksamen eller retssagsprøven, kan Advokatsamfundet hjælpe med en bekræftet kopi. Gebyret for kopien er 250 kr. inkl. moms. Du skal sende en mail til Henriette Fagerberg Erichsen hfe@advokatsamfundet.dk, hvor du skriver dit navn, hvilken prøve det drejer sig om, og hvilken dato du var oppe. Du skal også oplyse, hvor kopien og fakturaen skal sendes hen.

Gebyr
Advokatsamfundet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for deltagelse i retssagsprøven. Faktura udstedes til fuldmægtigens arbejdsgiver efter prøven er afholdt.

Antal forsøg
Fuldmægtigen har i alt tre forsøg. Det er muligt at ansøge Justitsministeriets Kursusudvalg om dispensation til et fjerde forsøg.