Advokaten 9 Farvel til papirsager

Print Print
22-11-2017

 

Minretssag.dk – et farvel til papirsager

Digitalisering fylder mere og mere i vores samfund og nu også i kontakten med domstolene. Fremover skal civile sager nemlig anlægges og behandles digitalt på Minretssag.dk. Advokater, borgere og andre brugere får således fuld digital kommunikation med den lokale ret.

Tekst: Sabine Mosegaard Sørensen

Fra september 2017 er den digitale arbejdsgang i de civile sager gradvis taget i brug ved visse byretter under Vestre Landsret. De øvrige byretter, Østre Landsret, Sø- og Handelsretten og Højesteret står for tur hen over resten af efteråret og vinteren 2017/2018.

Minretssag.dk og Civilsystemet
Det it-system, der muliggør digitalisering af de civile sager, består af selvbetjeningsportalen Minretssag.dk, hvor advokater, borgere og andre brugere – for eksempel en virksomhed – kan anlægge en sag, indlæse processkrifter og bilag samt følge sagens behandling. It-systemet omfatter også et internt sagsbehandlingssystem til domstolene – Civilsystemet – der skal gøre domstolene i stand til at behandle civile sager digitalt fra start til slut.

Pilotafprøvningen har afdækket fejl
Ibrugtagningen kommer efter et grundigt arbejde for Domstolsstyrelsen med at få udfærdiget det rette it-system og efter en pilotafprøvning ved Retten i Horsens og Vestre Landsret, der siden efteråret 2016 har testet systemet ved at behandle adskillige civile sager digitalt. Pilotafprøvningen har været en god investering for Domstolsstyrelsen, da den har afdækket fejl og mangler samt ført til forbedringsforslag, som tilsammen har resulteret i opdatering af Minretssag.dk og Civilsystemet.

Hjælp og informationsmøder
Domstolsstyrelsen har udarbejdet vejledninger og instruktionsfilm om brugen af Minretssag.dk og klargjort et team, der kan yde teknisk support til de advokater, borgere og andre brugere, som har brug for hjælp i forbindelse med den digitale kontakt med domstolene. Derudover afholder Domstolsstyrelsen i samarbejde med lokale retter informationsmøder for advokater, advokatsekretærer med flere om Minretssag.dk.

Læs mere om, hvornår der sker ibrugtagning i din retskreds på Domstol.dk.

Styr adgangen til sager på Minretssag.dk
En virksomhed, herunder en advokatvirksomhed, der er part eller partsrepræsentant i civile retssager, får adgang til sagerne på Minretssag.dk. Alle virksomhedsmedarbejdere, der har medarbejdersignatur, har som udgangspunkt adgang til at se alle virksomhedens sager. Det er dog muligt at begrænse adgangen, sådan at den kun omfatter bestemte medarbejdere.
Virksomheden kan vælge at lade alle medarbejdere have adgang til nye sager, men senere begrænse adgangen til sagerne. Det sker ved, at det på den konkrete sag registreres, at kun udvalgte grupper af medarbejdere skal have adgang til denne sag – for eksempel de medarbejdere, som sagen er fordelt til. Denne model kan vælges, hvor det er hensynet til overskuelighed og således ikke hensynet til fortrolighed, der ligger til grund for ønsket om at begrænse adgangen til sager.
Virksomheden kan også på forhånd indstille opsætningen på Minretssag.dk sådan, at kun udvalgte medarbejdere har adgang til nye sager. Disse medarbejdere har mulighed for at tildele yderligere medarbejdere adgang til en konkret sag. Denne model kan vælges, hvor fortrolighedshensyn begrunder ønsket om begrænsning af adgangen til sager.
Opsætning af rettighederne til virksomhedens sager foregår på Medarbejdersignatur.dk. og skal foretages af virksomhedens Nets-administrator. Det er vigtigt at tage stilling til, hvilken opsætning virksomheden bør have. Det kan nemlig have betydning for overholdelse af reglerne om persondataret.

Læs mere om rettighedsstyring på Domstol.dk.

 Q&A

Fem ofte stillede spørgsmål om Minretssag.dk

Kan advokater fritages for at anvende Minretssag.dk?
Det er obligatorisk at anvende Minretssag.dk. Professionelle partsrepræsentanter kan ikke fritages for at anvende Minretssag.dk.

Ændres domstolenes åbningstider, når Minretssag.dk er taget i brug?
Domstolenes almindelige åbningstider ændres ikke, men Minretssag.dk kan anvendes hele døgnet. Det betyder, at i sager, der behandles på Minretssag.dk, vil frister, der udløber en bestemt dag, kunne opfyldes indtil døgnets udgang. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke er muligt at få hjælp til anvendelsen af Minretssag.dk efter domstolenes almindelige lukketider eller supporttelefonens lukketid.

Kan en part, der er repræsenteret af en advokat, selv skrive til retten på Minretssag.dk?
En part, der har en advokat, kan som udgangspunkt læse alt på en sag, indlæse dokumenter og skrive beskeder. Det vil normalt være bedst, at det er advokaten – og ikke parten – der kommunikerer med retten og modparten. Dette må aftales nærmere mellem advokaten og parten. Retten har mulighed for at ændre i partens rettigheder på Minretssag.dk.

Hvornår kan sagsøgte se sagen på Minretssag.dk?
Sagsøgte kan først se sagen, når retten har godkendt stævningen. Sagsøgte får besked om sagen i sin e-boks eller ved forkyndelse af stævningen. Har sagsøgeren indtastet oplysning om sagsøgtes advokat, vil advokaten blive underrettet på den e-mailadresse, som advokaten er registreret med i Advokatsamfundets medlemskartotek. Det betyder, at retten og modparten, herunder modpartens advokat, ikke får adgang til stævningen samtidig. En advokat, der anlægger en sag på Minretssag.dk, skal for at overholde de advokatetiske regler derfor samtidig sende kopi af stævningen til modparten. Læs mere herom på Advokatsamfundet.dk.

Hvordan udfærdiges processkrifter i sager, der (skal) behandles på Minretssag.dk?
En part eller dennes repræsentant skal indtaste de nødvendige oplysninger til stævning eller svarskrift på Minretssag.dk. På baggrund af indtastningerne vil systemet automatisk oprette stævningen eller svarskriftet. Der kan indlæses bilag og eventuelt et dokument med supplerende oplysninger. Efterfølgende processkrifter skal oprettes af parten eller partsrepræsentanten og derefter indlæses på Minretssag.dk.