Advokaten 8 Hvidvask opdages da ikke i Danmark!

Print Print
24-10-2017

 

Det kunne nemt være den opfattelse, man fik efter at have læst rapporten fra Financial Action Task Force (FATF) om danske myndigheders indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. Danske myndigheder og Advokatsamfundet har dog en noget anden opfattelse af den fælles indsats med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Af Christian Bruselius Beck, Advokatsamfundet

I november 2016 ankom fem assessorer fra FATF til Danmark, som i løbet af ti dage skulle interviewe blandt andre Advokatsamfundet og advokater på baggrund af FATF’s anbefalinger til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
Efter afslutningen af onsite og frem til juni 2017 blev der sendt i alt tre udkast til den endelige rapport (Mutual Evaluation Report, MER) fra FATF, og i juni blev rapporten endeligt vedtaget ved et peer review bestående af de andre medlemslande af FATF.
FATF udgøres af 37 primært vestlige medlemslande sammen med blandt andre Kina, Rusland, Korea og Brasilien samt et sekretariat. Det er formålet, at medlemslandene skal vurderes ud fra en række anbefalinger udarbejdet af FATF. Advokatsamfundet har sammen med blandt andre Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, spillemyndighederne og SØIK, PET og Hvidvasksekretariatet (tilsynsmyndighederne) udarbejdet og sendt skriftlige bidrag i løbet af 2016 som forberedelse til FATF’s onsite tilsyn med Danmarks bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Formålet er at give FATF et grundlag for at vurdere de relevante danske regler og effektivitet i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Advokatsamfundet har på den baggrund blandt andet leveret oplysninger om kompetencer efter hvidvaskloven, det årlige antal tilsyn og statistik over konsekvenserne ved advokaters manglende overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Kritikken af Danmark
FATF har nemlig ikke været tilbageholdende med kritikken af danske myndigheder.
Den går blandt andet på, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer og på, at der ikke bliver gennemført tilstrækkeligt tilsyn med områder, hvor risikoen er øget. FATF havde i sin rapport endvidere fokus på den politiske opmærksomhed omkring bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i Danmark samt kritik af den nationale risikovurdering vedrørende hvidvask.
FATF fremhævede særligt over for Advokatsamfundet, at der var få underretninger til Statsadvokaten for Særlig og International Kriminalitet (SØIK), manglende kendskab og compliance blandt advokater med finansielle sanktioner, samt at Advokatsamfundet burde implementere risikobaseret tilsyn af advokater.

Hvad gør Advokatsamfundet
Advokatsamfundet er sammen med tilsynsmyndighederne medlem af Hvidvaskforum, hvor der blandt andet udveksles erfaringer og trends, som skal bidrage til at sikre, at der er fokus på områder med øget risiko for hvidvask og terrorfinansiering. Derudover har Advokatsamfundet 1. januar 2016 introduceret risikobaseret tilsyn inden for forsikring og garanti samt klientkonti. I dag er hvidvask og terrorfinansiering ligeledes omfattet.
Den nye hvidvasklov fra juni 2017 har indført en række nye forpligtelser for advokaterne herunder whistleblowerordning for kontorer med flere end fem ansatte, skriftlige risikovurderinger, politikker, procedurer samt interne kontroller og regler om oplysningspligt over for fysiske personer.
Advokatsamfundet vil i den forbindelse udvikle tilsynet, så det svarer til kravene i den nye hvidvasklov og FATF’s anbefalinger, således at tilsynene i højere grad fokuseres på områder, hvor der er øget risiko for hvidvask og terrorfinansiering.

Efter FATF
FATF’s tilsyn er overstået for denne gang, men Danmark skal over de kommende år levere opfølgende rapporter, som gerne skal vise, at vi har taget anbefalingerne til os og blandt andet har udviklet tilsyn med brancherne, samarbejde på tværs af myndighederne og konsekvensen for ikke at følge hvidvaskreglerne.
Advokatsamfundet gennemfører årligt et effektivt tilsyn med ti procent af advokatvirksomhederne, og har en konstruktiv dialog med endnu flere advokater via telefoniske henvendelser. Det medvirker til at give indblik i branchens risikoområder for hvidvask og terrorfinansiering, hvilket er et godt udgangspunkt for at forbedre og udvikle det risikobaserede tilsyn.

 

Christian Bruselius Beck
Advokat, Advokatsamfundets tilsynsafdeling.