Advokaten 6 Ny praksis vedrørende henvendelser til Statsforvaltningen

Print Print
22-08-2017

 

Advokatnævnet ændrer praksis vedrørende pligt til at orientere modparten om henvendelser til Statsforvaltningen.
Advokatnævnet har ved kendelse af 28. juni 2017 truffet afgørelse om, at en advokat i en familieretlig sag havde tilsidesat god advokatskik. Advokaten havde undladt at fremsende kopi af en henvendelse til Statsforvaltningen til modpartens advokat.
Der er tale om en skærpelse af nævnets hidtidige praksis. Advokatnævnet har således hidtil fundet, at der netop i relation til henvendelser til Statsforvaltningen ikke var pligt til at iagttage pkt. 18.2. i de advokatetiske regler. Nævnet har herved lagt vægt på, at Statsforvaltningen ville varetage kontradiktion i sagen.
Under hensyn til, at der er tale om en skærpelse af praksis, blev indklagede i den aktuelle sag ikke pålagt en sanktion, og nævnet har således ikke haft lejlighed til at tage stilling til sanktionen i disse tilfælde.
Det må forventes, at nævnet i fremtidige sager, hvor der er klaget over manglende orientering af modparten i forbindelse med en henvendelse til Statsforvaltningen, vil træffe afgørelse om, at der er sket tilsidesættelse af god advokatskik.
Det må desuden forventes, at tilsidesættelsen i sager, hvor overtrædelsen er begået 1. september 2017 eller senere vil medføre en sanktion.
Advokatnævnet har ikke taget stilling til, om den skærpede praksis ligeledes gælder i relation til andre tvistløsende organer. Det anbefales derfor, at man ved fremtidige henvendelser til sådanne organer, herunder ved henvendelser til Advokatnævnet, foretager underretning af modparten.

Læs kendelsen i Advokatsamfundets vidensdatabase på Advokatsamfundet.dk.