Advokaten 6 Kort nyt

Print Print
22-08-2017

 

Udvalg skal se på handel med brugte genstande
Advokat Birgitte Mørck er af Justitsministeriet beskikket som medlem af udvalget om revision af auktionslederloven og loven om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed. Birgitte Mørch er indstillet af Advokatrådet. Formand for udvalget er landsdommer Joachim Kromann. Udvalget er nedsat af regeringen for at foretage en samlet gennemgang af auktionslederloven og loven om handel med brugte genstande og skal i relevant omfang udarbejde forslag til en moderniseret lovgivning på området. Udvalget skal overveje behovet for at ændre de gældende regler for at tilpasse dem den samfundsmæssige og elektroniske udvikling. Herunder skal udvalget overveje, hvordan bl.a. hensynet til effektiv kontrol af handelen med brugte genstande, hensynet til de erhvervsdrivende og hensynet til forbrugerne samlet set bedst varetages.

Ny vejledning til hvidvaskloven
Hvidvaskloven trådte i kraft 26. juni 2017. Loven indeholder ændringer og nye tiltag, hvoraf nogle er særligt relevante for advokater. Advokatsamfundet har udarbejdet en vejledning til advokater, som kan findes på advokatsamfundet.dk.

Sikkerhedsgennemgang af retsbygninger
Domstolsstyrelsen foretager i 2017 sikkerhedsgennemgang af retterne i Danmark. I forbindelsen med sikkerhedsgennemgangen, vil der blive foretaget et fokusgruppeinterview med en række af rettens brugere, herunder blandt andet advokater. Brugerne bliver inviteret til at komme med input vedrørende brugernes oplevelse af sikkerheden i retsbygningerne. En del af retterne har taget kontakt til nogle af retskredsens advokater for deltagelse i gennemgangen.

Etablering af kontaktudvalg ved Retten på Frederiksberg
Retten på Frederiksberg og Advokatsamfundet har besluttet at etablere et kontaktudvalg, hvor advokater og repræsentanter for Retten på Frederiksberg kan mødes jævnligt under uformelle rammer for at drøfte forskellige forhold af betydning for afviklingen af civile sager og straffesager ved retten på Frederiksberg. Kontaktudvalget vil således i vidt omfang svare til det tilsvarende kontaktudvalg ved Københavns Byret, som dog kun omhandler civile sager.