Advokaten 5 Tre kendelser om advokatretlige forhold

Print Print
20-06-2017

 

Advokatnævnet har behandlet tre sager om advokatretlige forhold, som ikke tidligere har været forelagt for nævnet.

Af Lise Ravnkilde, advokat, Advokatsamfundet

Sædvanlig formueanbringelse – Advokatnævnets kendelse af 23. december 2016, 2016-1751
Det fremgår af retsplejeloven § 124, stk. 2, at et advokat(drifts)selskab alene må have til formål ‘at drive advokatvirksomhed’, og at advokatholdingselskaber som eneste formål og aktivitet må ‘eje aktier eller anparter i et andet advokatselskab’. Denne bestemmelse suppleres af advokatselskabsbekendtgørelsens § 4, stk. 2, hvoraf det fremgår, at både driftsselskaber og holdingselskaber må ‘foretage sædvanlig formueanbringelse’. Der står uddybende, at selskabet ikke må placere en ‘bestemmende eller i øvrigt væsentlig kapital i andre erhvervsvirksomheder end advokatvirksomheder’.
Advokatrådet blev via årsregnskaber bekendt med, at et advokatanpartsselskab havde kapitalandele i syv forskellige selskaber, som ikke var advokatvirksomheder. Kapitalandelene var i fem af disse selskaber – direkte eller indirekte – større end en tredjedel af selskabskapitalen, mens der for de øvrige to selskaber var tale om kapitalandele under 15 procent. Endvidere var advokatselskabets formål ‘at drive advokatvirksomhed og anden hermed forbundet virksomhed’.
Advokatselskabet var ejet 100 procent af en advokat, som også var direktør og tegningsberettiget. Denne advokat var ligeledes medlem af bestyrelsen i flere af de selskaber, som advokatselskabet havde investeret i. Advokatrådet indbragte advokaten for Advokatnævnet for tilsidesættelse af god advokatskik jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Advokaten tog bekræftende til genmæle for så vidt angår spørgsmålet om tilsidesættelse af reglerne for advokatselskaber, og at dette udgjorde en overtrædelse af god skik.
Advokatnævnet udtalte, at “Advokatanpartsselskabet X ApS har til formål at drive advokatvirksomhed og anden hermed forbundet virksomhed, hvilket i sig selv er i strid med retsplejelovens § 124, stk. 2.
Advokatnævnet finder endvidere, at Advokatanpartsselskabet X ApS har foretaget kapitalanbringelse i en størrelsesorden, der ikke kan betegnes som ‘sædvanlig formueanbringelse’, i selskaber, der ikke har til formål at drive advokatvirksomhed, hvilket ligeledes strider imod retsplejelovens § 124, stk. 2.
Advokatnævnet finder herefter, at [advokaten] har handlet i strid med god advokatskik ved som eneindehaver og tegningsberettiget i Advokatanpartsselskabet X ApS at være ansvarlig for, at selskabet har haft et andet formål end at drive advokatvirksomhed, og ved at være ansvarlig for selskabets ulovlige kapitalanbringelse.”
Advokaten blev pålagt en bøde på 10.000 kroner.


Manglende medvirken under tilsynsbesøg – Advokatnævnets kendelse af 27. januar 2017, 2016-1887
Sagen vedrørte gennemførelsen af et af Advokatrådets sædvanlige tilsynsbesøg i en advokatvirksomhed, hvor der rutinemæssigt føres et stikprøvevis tilsyn med afgivelse af skriftlig opdrags- og prisoplysning i forbrugersager. Tilsynet fandt sted hos en enkeltmandsvirksomhed med en advokat og en sekretær.
I den konkrete sag nægtede advokaten at fremvise den relevante korrespondance med klienterne. Advokaten anførte, at han ikke anerkendte, at der skulle gælde en regel om skriftlig prisoplysning til forbrugerklienter og henviste til, at Advokatrådet ikke har beføjelse til at opstille regler, men alene til at føre tilsyn. Endvidere gjorde advokaten gældende, at den påståede regel om skriftlig prisoplysning strider mod grundlæggende aftaleret og obligationsret, og udgør et indgreb i advokatens handlefrihed og adgang til at indgå mundtlige aftaler med klienterne. Endelig gjorde advokaten gældende, at tilsynet ville kompromittere fortrolighedsforholdet mellem advokat og klient.
Advokatnævnet slog i kendelsen fast, at manglende afgivelse af skriftlig opdrags- og prisoplysning i forbrugersager udgør en tilsidesættelse af god advokatskik jf. retsplejelovens § 126, st. 1. Herefter udtalte Advokatnævnet
“Det følger af retsplejelovens § 143, stk. 2, at Advokatrådet fører tilsyn med advokaterne med henblik på at sikre, at advokaterne handler i overensstemmelse med de pligter, stillingen medfører. En af Advokatrådets metoder til at føre det pligtmæssige tilsyn med de danske advokater og advokatvirksomheder er bl.a. at gennemføre et tilsynsbesøg.
Advokatnævnet finder, at advokat X ved at nægte Advokatrådets sekretariat adgang til pris- og opdragsoplysninger har undladt på behørig vis at medvirke til gennemførelsen af det udmeldte tilsynsbesøg, og at advokat X herved har handlet groft i strid med god advokatskik.”
Advokaten blev pålagt en bøde på 20.000 kroner, men sagen er indbragt for retten.


Tilmelding til partnerprøven – Advokatnævnets kendelse af 23. december 2016, 2015-4349
En ansat, A, i et advokatselskab erhvervede i november 2014 fire procent af kapitalen i selskabet, hvilket skete i overensstemmelse med retsplejelovens § 124 c, hvorefter personer, som er ansat i et advokatselskab må eje tilsammen mindre end 10 procent af selskabskapitalen. Det følger af retsplejelovens § 124 d, at erhververen skal bestå en prøve i advokatreguleringen (partnerprøven), og af bekendtgørelsen om partnerprøven fremgår det, at man er forpligtet til at tilmelde sig førstkommende prøve efter erhvervelsen.
Advokatsamfundet tilbyder partnerprøven mindst en gang hvert år. I 2015 blev partnerprøven afholdt 26. marts, hvilket blev annonceret via hjemmeside og nyhedsbrev. Det fremgik af den fremlagte korrespondance, at A havde fået nyhedsbrevet med datoen for prøven tilsendt. A tilmeldte sig af personlige årsager ikke til prøven i marts, men gav i maj 2015 besked til Advokatsamfundet om, at han ønskede at tilmelde sig førstkommende prøve.
Ansatte, der er medejere af et advokatselskab, kan i henhold til retsplejelovens § 124 d, stk. 2, jf. § 147 b, stk. 1, indbringes for Advokatnævnet for ikke at leve op til de pligter, der følger af retsplejeloven eller forskrifter fastsat i medfør heraf. A blev af Advokatrådet indbragt for nævnet, og nævnet fandt, at den manglende tilmelding til prøven 26. marts 2015 udgjorde en tilsidesættelse af partnerpligterne.
Partneren blev ikke pålagt nogen sanktion under henvisning til, at der var tale om en hidtil uprøvet overtrædelse.