Advokaten 5 Nye medlemmer af Advokatrådet

Print Print
20-06-2017

 

Der er fokus på de retssikkerhedsmæssige garantier, advokatens uafhængighed og integritet som grundværdier hos Advokatrådets nye medlemmer. De fem nye medlemmer tiltrådte i forbindelse med Advokatmødet 19. maj i Odense, og er valgt for fire år.

Tekst: Hanne Hauerslev
Foto: Morten Holtum

BIRGITTE FOBIAN ROLIGHED: Retssikkerheden er under pres

Hvad vil du sætte fokus på i dit rådsarbejde?
Disruption kommer stille og roligt snigende, og på sigt kan det få en stor retssikkerhedsmæssig slagside. Der er mange brancher, der mener, at de nemt kan overtage de ydelser, som vi advokater traditionelt set har stået for. I sidste ende kan det være, at du som forbruger kan trække et testamente i supermarkedet – du skal bare lige taste dine basale oplysninger ind, for at sagen kan ekspederes. Problemet er bare, at forbrugeren mister sin retssikkerhed. Desværre forstår mange ikke betydningen af de retssikkerhedsmæssige garantier, som de mister, når det er en computer, der genererer testamentet.
Det er et af de områder, som det er vigtigt at tage fat på.

Hvad ser du som de største udfordringer for standen lige nu?
Advokatetikken, herunder kravene til advokatens uafhængighed, er det helt centrale for tilliden til advokaten. Men jeg tror desværre, at de værdier, der ligger heri, ikke er kendt i bred forstand. I dag forbinder de fleste advokater med dyr rådgivning. Det er ærgerligt, for vores værdier er helt afgørende for vores integritet. Hvis samfundet ikke kan se, at advokater med kravene til uafhængighed giver samfundet en ganske væsentlig værdi, så har vi virkelig et problem, når klienterne skal vælge rådgiver – til eller fra.  

Birgitte Fobian Rolighed
Advokat (H), Lou Advokatfirma i Randers er specialiseret i fast ejendom og beskæftiger sig med retssager om mangler og rettigheder ved fast ejendom, køb og salg af bolig og erhverv, foreningsforhold, lejeret samt tvangsauktion over fast ejendom.
Birgitte bor i Viborg. Fritidsinteresserne tæller samfundsengagement både som bestyrelsesmedlem i Viborg Konservative Vælgerforening og på hands-on niveau som chauffør, når ældre medborgere hentes til søndagskaffe hos frivillige værter. Af tre døtre følger én i mors fodspor på jura, én i fars på medicin, mens den yngste læser økonomi og spiller collegegolf i USA.    

 

KAROLINE NORMANN: Vi skal formidle retssamfundets mange facetter

Hvad vil du sætte fokus på i dit rådsarbejde?
Med en baggrund i Justitsministeriets departement interesserer jeg mig naturligt for lovkvalitet og hele den beslutningsproces, der ligger bag det lovforberedende arbejde. Derfor har jeg også med interesse fulgt udviklingen med de korte høringsfrister, som Advokatrådet har haft stort fokus på de senere år, og det ser jeg som en vedvarende vigtig opgave. I takt med at der i øvrigt sker en digitalisering i forvaltningen – også når det gælder det lovforberedende arbejde – går tingene virkelig hurtigt. Det giver desværre større risiko for at overse fejl og mangler, fordi der ikke er den samme tid til fordybelse og refleksion. Og når det er sagt, er den elektroniske sagsbehandling og betydningen af digitalisering i almindelighed derfor også et uundgåeligt fokusområde.
Derudover ser jeg et stort behov for at formidle retsvæsenets mange facetter, for deraf flyder en stor del af forståelsen for, hvorfor systemet arbejder, som det gør. Jeg bliver rigtig ærgerlig, når selv veluddannede borgere tilsyneladende ikke har kendskab til helt fundamentale principper i strafferetsplejen, for tingene hænger jo sammen. Hvis man ikke kender og forstår de mange forskellige principper, der er på spil, så forstår man måske heller ikke, hvorfor løsninger på umiddelbart simple problemer alligevel kan være meget komplicerede.

Hvad ser du som de største udfordringer for standen lige nu?
Den mediebevågenhed, der er på advokatetik for øjeblikket, afspejler en interesse for og udvikling i advokatstanden, navnlig for forsvarsadvokater, der er sket på forholdsvis kort tid. Der er både klienter og advokater, der synes at udfordre grænserne, og det er helt sikkert et nødvendigt og vigtigt emne.

Karoline Normann
Advokat (L), partner hos Stagetorn Advokater. Uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Konstitueret landsdommer, Østre Landsret, 2014. Ledende ministersekretær, Justitsministeriet, 2009-2012. Mastergrad i Kriminologi fra University of Cambridge, England, 2001. Ekstern lektor i Retspsykologi, Københavns Universitet, 2008-2012. Privat bor hun i Hellerup med sin mand og deres fire børn.


CHARLOTTE KRARUP: Jeg vil sætte fokus på de værdier, der samler os

Hvad vil du sætte fokus på i dit rådsarbejde?
At have fælles identitet er utrolig vigtigt for samfundets holdning til standen, og derfor vil jeg blandt andet bruge min rådsperiode til at sætte fokus på de værdier, der samler os.

Hvad ser du som de største udfordringer for standen lige nu?
Helt overordnet synes jeg, at der ligger en udfordring i, at advokatstanden er så enormt fragmenteret. Før i tiden var arbejdet som advokat grundlæggende det samme i standen – uanset om du var fra et større kontor i København eller fra et mindre her i midten af Jylland, og derfor var det lettere at finde et fællesskab at arbejde ud fra. I dag arbejder mange specialiseret og har deres egen lille niche. Derfor må vi finde fælles identifikation andre steder. 
Uden det stærke fællesskab kan vi ikke flytte på de samfundsmæssige skævheder, som vi blandt andet er sat i verden for. Et fællesskab er også vigtigt for, at vi kan tiltrække de advokater, der vil gøre en forskel. Hvis du ikke kan se det fælles fodslag, er det simpelthen svært at se en grund til at være med.

Charlotte Krarup
Advokat Midtadvokaterne, hvor hun bl.a. har familieret og strafferet som speciale og er beneficeret ved Retten i Herning og desuden bobestyrer ved samme ret. Derudover er hun medlem af Flygtningenævnet.
Har gennem en årrække været med i bestyrelsen for Herning Advokatforening, herunder som formand. For øjeblikket er hun medlem af Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg.
Privat bor Charlotte sammen med sin mand Mads Krarup, der også er advokat. Familien bor i Aarhus, hvor parret netop har valgt at flytte fra hus til en lejlighed inde i byen.

 

KAREN WUNG-SUNG: Trusler mod advokater er stadig en vigtig sag

Hvad vil du sætte fokus på i dit rådsarbejde?
Det er vigtigt, at der er nogle i samfundet, som holder retssikkerheden i hævd. Jeg er selv familieretsadvokat og følger derfor diskussionen om etableringen af et nyt enstrenget familieretligt system nøje. Om det skal være en domstolsmodel eller en administrativ løsning er endnu uafklaret. Det er en udvikling, som jeg vil følge tæt, fordi borgerens retssikkerhed virkelig kan være på spil, da den administrative model umiddelbart ikke har domstolenes retssikkerhedsgarantier.
Jeg har også en særlig interesse i det arbejde, som Advokatrådets undersøgelse fra 2016 om trusler og chikane er mundet ud i. Som familieretsadvokat tænker man, at modparten må vide, at jeg bare gør mit arbejde. Men den identifikation med klienten, der ofte opstår, betyder, at du som advokat bliver særligt udsat. Når forældrene bliver magtesløse over for systemet og derfor bliver desperate, så kommer det i nogle tilfælde til at gå ud over advokaten. Og det er noget, som vi i Advokatrådet må forholde os til.

Hvad ser du som de største udfordringer for standen lige nu?
Måske havde vi ikke helt set det komme, men disruption er her i alt fald nu – og helt sikkert kommet for at blive. Vi ved jo selv, at advokatrådgivning ikke på nogen måde kan erstattes af en computer, som genererer et testamente eller en kontrakt. Men mange tænker, det er da fint! Det er både billigt og tilgængeligt 24 timer i døgnet. Derfor er det noget, vi må forholde os til, ellers bliver vi rendt over ende – men jeg tænker ikke, det er noget, vi skal frygte.

Karen Wung-Sung
Advokat og partner, Advodan, Holbæk, hvor hun beskæftiger sig med familieret, herunder skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, bopæl og samvær samt arv og testamente. Hun har tidligere arbejdet fire år i Grønland for rigsombudsmanden.
Privat bor Karen i Holbæk med sin mand og to børn.


PHILIP THORSEN: Vi skal spille en central rolle i europæisk sammenhæng

Hvad vil du sætte fokus på i dit rådsarbejde?
Advokatrådet skal fortsætte med at spille en central rolle i europæisk sammenhæng. Fremover vil vi nemlig i højere grad opleve, at regulering og vilkår kommer ude fra, og derfor er det vigtigt at holde fast i de internationale forbindelser.
Et område, som jeg også vil have fokus på, er vigtigheden af at have et velfungerende Advokatnævn. Nævnet er inde i en god gænge efter nogle år, hvor der er lagt mange kræfter i at højne kvaliteten af afgørelserne og i at nedsætte sagsbehandlingstiden. Jeg ved, at det har været et langt sejt træk, og vi skal have for øje at holde et professionelt niveau, som vi kan forsvare.
Også kollegialiteten i branchen ligger mig på sinde. Vi er under pres fra andre brancher, og derfor er det særlig vigtigt, at vi fastholder et tæt og godt samarbejde med Danske Advokater, sådan at vi trækker i samme retning.

Hvad ser du som de største udfordringer for standen lige nu?
Der er stor konkurrence fra andre brancher samtidig med, at der er en teknologisk udvikling, der betyder, at nogle af advokaternes opgaver bliver overtaget af kunstig intelligens. Udviklingen udfordrer principper om uafhængighed og retssikkerhed. Det er en udvikling, vi hverken kan eller skal forhindre – men vi skal forholde os til den, fordi den kommer til at få stor betydning.

Philip Thorsen
Advokat (H) og partner i advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø Jensen, hvor han bl.a. rådgiver danske og internationale klienter inden for erhvervs- og selskabsret. Han har været involveret i det kollegiale arbejde igennem hele sin karriere – senest som formand for Københavns Advokatforening igennem fem år.
Privat er han gift med advokat Marlene Winther Plas. Parret har fem sammenbragte børn i alderen 11 til 23 år. Hvis tiden tillader det, går fritiden med sejlads, skiløb, bjergbestigning, jagt og fægtning.