Advokaten 5 Fast track til de principielle skattesager

Print Print
20-06-2017

 

Forudsigelighed og klarhed på skatteområdet må ikke gå i glemmebogen, når skatteministeren nu skal tegne de store linjer for det nye skattevæsen. Advokatrådets Skatteudvalg står derfor klar med et inspirationskatalog til en kommende retssikkerhedspakke. Et af forslagene er hurtig behandling af principielle sager i Skatteankestyrelsen.
Både lovgivning og praksis er kompleks, når det gælder skat.  Derfor kan både borgere og virksomheder have behov for afklaring om, hvad der er op og ned på skatteretten.
Det er en af grundene til, at skatteydere kan afkræve SKAT et bindende svar på særlige problemstillinger. Det er et svar, som kan påklages i det administrative system og siden ved domstolene. Men de lange sagsbehandlingstider betyder, at der kan gå flere år, før det er endeligt afklaret, hvordan reglerne skal forstås.
Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, mener formand for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen.  
- Samtidig ved vi, at afklaring på spørgsmål for en borger eller virksomhed også har betydning for andre, der står i samme situation. Derfor mener vi, at der skal indføres et fast track, når det gælder de såkaldt bindende svar, som har en større samfundsmæssig interesse, siger Kim Pedersen.
En af fordelene ved et såkaldt fast track system for principielle sager i skattesystemet er samtidig, at det sparer skattesystemet for en række tilsvarende sager, mener han.
- Når de sager, der rykkes frem i systemet, har almen interesse, vil et fast track medvirke til at nedbringe antallet af klager, fordi det skaber afklaring hurtigere end ellers. Borgerne ved pludselig, hvor de står, fordi der kommer en højere grad af forudsigelighed, siger Kim Pedersen, og understreger, at forslaget dermed vil give øget retssikkerhed for borgerne.
- Derfor har vi forslaget med i et inspirationskatalog til skatteministeren, der har lovet flere positive tiltag for at trække retssikkerheden på skatteområdet i den rigtige retning, siger han.

Serviceeftersyn på frister i skattelovgivningen
Et andet forslag fra Skatteudvalgets inspirationskatalog er, at skatteministeren skal se kritisk på fristerne i skatteforvaltningsloven.
- Når det gælder frister, oplever vi, at der er stor ulighed mellem borger og SKAT.  Det er en ulighed, som er helt skæv, siger Kim Pedersen, der foreslår, at skatteministeren som led i en kommende retssikkerhedspakke nedsætter et udvalg, der ser på fristerne i loven.
- Det er der god grund til, da reglerne er blevet fortolket så indskrænkende i retspraksis, at de i meget vidt omfang ikke længere er brugbare for skatteyderne. Som eksempel kan nævnes, at fristerne i skatteforvaltningsloven jævnligt er til hinder for en skatteyders anmodning om genoptagelse af en selvangivelse, hvorimod den samme regel så godt som aldrig forhindrer SKAT i at rejse sager for gamle indkomstår.
- Et andet eksempel er fortolkningen af ‘grov uagtsomhed’ i skatteforvaltningsloven, som i praksis stort set altid anses for opfyldt, blot SKAT ønsker at genoptage et indkomstår ud over de ordinære frister. Der findes næppe en offentliggjort dom, der ikke har imødekommet SKATs påstand om grov uagtsomhed. Det står jo også i skarp kontrast til, at borgeren i praksis har meget vanskeligt ved at få genoptaget sin selvangivelse i gamle indkomstår.
Ved at nedsætte et udvalg, der gennemgår fristerne, håber Kim Pedersen at kunne få skabt klarhed over, hvor der bør justeres på lovgivningen for at få skabt en fair balance mellem myndighed og borger – en balance der samtidig vil øge borgerens retssikkerhed.
- I udvalget vurderer vi, at der ved små justeringer kan skabes en væsentlig forbedring af borgernes retssikkerhed på dette område, sådan at almindelige mennesker forstår det som ret og rimeligt.

Fem forslag til større retssikkerhed

Advokatrådets Skatteudvalg har udarbejdet fem forslag som inspiration til skatteministerens kommende retssikkerhedspakke.

Fast track for principielle sager
Principielle sager kommer foran i køen hos skattemyndighederne og bliver behandlet hurtigt. Det giver mulighed for, at andre borgere kender deres retsstilling. Det vil dermed nedsætte mængden af sager hos blandt andet Landsskatteretten.

Nyt fristudvalg
Reglerne for frister i skatteforvaltningsloven er blevet fortolket så indskrænkende, at de i vidt omfang slet ikke længere er brugbare for skatteyderne. Mens der stort set ikke er hindringer for, at SKAT kan rejse sager for gamle indkomstår, er det svært for borgeren at få ændret tidligere skatteopgørelser.

Drop forskelsbehandling under retssager
Under en domstolsbehandling kan SKAT inddrage et nyt spørgsmål i sagen. Men borgeren har ikke den samme mulighed. Der synes ikke at være nogen rimelig grund til denne forskelsbehandling, og parterne bør sidestilles.

Genoptagelse inden for ti år
En skattesag kan tage mange år – og hvis den skal forbi EU-retten, er den typisk mere end ti år undervejs. Hvis sådan en sag har betydning for andre tilsvarende sager, skal der klages til skattemyndighederne – ellers forældes sagerne. Men det betyder, at systemet får mange klager fra borgere, der i første omgang blot vil sikre sig, at deres sag ikke forældes. Det belaster skattesystemet, og derfor er der behov for, at reglerne kommer til serviceeftersyn.

Modernisering af bindende svar
Af retssikkerhedsmæssige grunde blev der for næsten 35 år siden givet Ligningsrådet kompetence til at afgive bindende svar til den borger eller virksomhed, som er i tvivl om, hvordan loven skal forstås. Et bindende svar har samme gyldighed som en dom. Men det er ikke alt, borgeren eller virksomheden kan få svar på. Reglerne giver nemlig kun mulighed for at stille visse spørgsmål inden for skatteområdet, og der er behov for at få opdateret listen.