Advokaten 4 Leder

Print Print
27-04-2017

 

En moderne vedtægt
I august 2015 nedsatte Advokatrådet et vedtægtsudvalg, som har haft til opgave at gennemgå Advokatsamfundets vedtægt og komme med forslag til ændringer. Resultatet af arbejdet er et forslag til en række ændringer i vedtægten, som netop er blevet godkendt af Advokatrådet, og som vil blive fremlagt på Advokatmødet 19. maj. Forslaget kan i øvrigt ses på side 39 her i magasinet.
Vedtægten er hele grundstenen for Advokatsamfundet og dermed også for alle advokater i Danmark. Derfor har det været af afgørende betydning for Advokatrådet, at Vedtægtsudvalget har repræsenteret alle dele af advokatstanden. Udover medlemmer af Advokatrådet har udvalget derfor også bestået af repræsentanter for Danske Virksomhedsjurister, DJØF Advokater, Danske Advokater og advokatkredsene.
Udvalget har haft en grundig drøftelse af en række centrale emner vedrørende Advokatsamfundets organisation og funktion. Det gælder for eksempel valg til Advokatsamfundets organer, decorumkrav, kredsinddeling og digital kommunikation, og det har ført til en række forslag til moderniseringer af vedtægten, som blandt andet betyder, at der nu skabes mulighed for at afholde elektroniske afstemninger og for øget brug af digital kommunikation. Denne del af forslagene vil blive fremlagt på Advokatmødet 2017 med henblik på vedtagelse.
Vedtægtsudvalget har også foretaget analyser af den nuværende ordning vedrørende advokaternes lovpligtige ansvarsforsikring og garantistillelse samt Advokatsamfundets Erstatningsfond med henblik på at skabe en løsning, hvor der ikke risikerer at være manglende forsikringsdækning. På baggrund af analyserne foreslår udvalget, at der – i lighed med ordningen i Sverige – bliver etableret en obligatorisk kollektiv forsikringsløsning for alle advokater, som skal erstatte den nuværende ordning, og som blandt andet betyder, at Erstatningsfonden på sigt vil kunne nedlægges.
Fra Advokatrådets side er vi grundlæggende positivt indstillet over for ideen om en kollektiv forsikringsordning. Vi vil dog ikke fremsætte forslag om ændring af vedtægten på dette punkt, medmindre vi får sikkerhed for, at en kollektiv ordning bliver bedre og billigere end den nuværende individuelle ordning – både for de klienter, som risikerer at blive udsat for tab, og for advokaterne. I øjeblikket er vi i fuld gang med at undersøge, om denne forudsætning vil kunne opfyldes. Når processen er afsluttet – hvilket ikke bliver på denne side af Advokatmødet 2017 – vil Advokatrådet tage stilling til, om der på et ekstraordinært Advokatmøde skal fremsættes forslag om ændring af vedtægten på dette punkt.
Du kan læse Vedtægtsudvalgets rapport og forslag på Advokatsamfundets hjemmeside. Mød op på Advokatmødet 2017, hvis du vil deltage i debatten og afstemningen om nye vedtægter. Det er her, at du kan gøre din indflydelse gældende!