Advokaten 4 Kort nyt

Print Print
27-04-2017

 

Fuld gang i kredsmøderne
I løbet af marts og april blev der afholdt kredsmøder i Advokatsamfundets otte kredse, hvor der blev valgt repræsentanter til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelserne. Kredsmøderne, som har været velbesøgte, havde i de fleste tilfælde også et undervisningstilbud, idet advokat Claus Guldager, der er medlem af Advokatrådet, underviste i den nye persondataforordning, som træder i kraft i maj 2018.
De gennemførte valg til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelserne har virkning fra Advokatmødet 19. maj 2017.

Folketingets høring om justitsområdet i Grønland
“I Grønland er det ikke muligt at bemande kredsretterne i yderdistrikterne med juridisk uddannet personale. De eksisterende rammer omkring systemet betyder, at der i dag er en ubalance mellem anklager og forsvarer. I kredsretterne er situationen almindeligvis den, at der på den ene side står en borger, der er repræsenteret af en forsvarer med et kort kursus, der mangler forudsætninger for at få tilstrækkelig indsigt i lovgivningen og retspraksis. På den anden side står en anklager, der er væsentlig bedre uddannet.”
Det var en af de bemærkninger, der kom fra politisk side, da Folketingets Retsudvalg og Folketingets Grønlandsudvalg 22. marts holdt en åben høring om justitsområdet i Grønland, blandt andet som opfølgning på Advokatrådets rapport om Retssikkerhed i Grønland. På mødet var Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familier, Ligestilling og Justitsvæsen Sara Olsvig (IA) og justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) blandt oplægsholderne. Også medlem af Advokatrådet Iben Winsløw og advokat Peter Schriver, Nuuk, holdt oplæg. De to sidstnævnte har begge været medlem af Advokatrådets arbejdsgruppe om retssikkerhed i Grønland.
Anbefalingerne i Advokatrådets rapport blev drøftet indgående, og Sara Olsvig sagde under høringen, at rådets rapport havde været en øjenåbner for de politikere i Danmark, som har ansvaret for det grønlandske justitsvæsen.

Grønland får sin første landsforsvarer
Justitsministeriet har udpeget advokat Finn Meinel til hvervet som landsforsvarer for Grønland. Finn Meinel bliver dermed den første landsforsvarer i Grønlands historie.
Den ny landsforsvarer i Grønland skal uddanne, rådgive og føre tilsyn med forsvarerne ved at besøge kredsretterne i Grønland og fungere som bindeled mellem domstolene og forsvarerforeningen. Derudover skal han udarbejde en vejledning om god forsvarsetik.

Vestre Fængsel åbner igen for klientbesøg på fredage
Kriminalforsorgen har i et brev af 16. marts 2017 til blandt andet Advokatsamfundet meddelt, at åbningstiderne for besøg af klienter i Vestre Fængsel pr. 1. maj 2017 udvides til også at gælde fredage fra kl. 09.30 til kl. 15.30. 

Traineeophold for unge advokater i Paris udvides med engelsk hold
Også i år gennemfører Paris Bar traineeophold for unge fransktalende advokater i oktober og november. Men som noget nyt afholdes programmet ‘Stage International’ nu også på engelsk. Det foregår fra 9. maj og ti uger frem.

Læs mere om, hvordan du søger om at blive en del af programmet på Advokatsamfundet.dk.