Advokaten 3 Kort Nyt

Print Print
27-03-2017

 

Valg til kredsbestyrelserne, Advokatråd og Advokatnævn i foråret
Hen over foråret 2017 og op til Advokatmødet 19. maj 2017 afholder alle otte advokatkredse møder og valg med henblik på at udpege repræsentanter til kredsbestyrelserne, Advokatrådet og Advokatnævnet.
Advokatrådet vil gerne medvirke til, at kredsmøderne udover valghandlingerne også bliver en anledning til at mødes lokalt og drøfte emner af generel interesse for advokater.
Advokatrådets formand Peter Fogh og generalsekretær Torben Jensen deltager derfor også i kredsmøderne, hvor de fortæller om arbejdet i Advokatsamfundet og drøfter forhold, der optager advokaterne lokalt.

Se hvornår der er valg i de enkelte kredse på Advokatsamfundet.dk.

Tidligere advokat dømt for overtrædelse af retsplejeloven
En advokat, som i 2014 havde deponeret sin beskikkelse, hverken nedlagde eller ændrede den hjemmeside, hvor han havde omtalt sin personligt drevne advokatvirksomhed. Advokatsamfundet anmeldte forholdet til politiet, og der skete i 2015 domfældelse, hvor den tidligere advokat blev idømt seks dagbøder á 500 kr.
Advokatsamfundet er først for nylig blevet orienteret om dommen og kan konstatere, at hjemmesiden stadig findes. Der vil derfor blive indgivet fornyet politianmeldelse samt klage til Klagenævnet for domænenavne med henblik på at få hjemmesiden endeligt lukket.

Nye vejledende takster fra landsretterne
Nye regler om forhøjelse af omkostningsbeløbet, som en fordringshaver maksimalt kan kræve ved henholdsvis fremmedinkasso og egeninkasso, trådte i kraft 1. juli 2016.
Som følge heraf har landsretterne justeret de vejledende takster for betalingspåkrav med en værdi op til 100.000 kroner. Landsretterne har samtidig justeret de vejledende takster for fastsættelse af et passende beløb til dækning af udgifter til advokatbistand i inkassosager. De nye vejledende takster gælder pr. 1. marts 2017.
På grund af justeringerne er landsretternes notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager blevet opdateret. Taksterne og notatet findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

CCBE Årsrapport 2016 er netop udgivet
CCBE har netop udsendt årsrapport for 2016. Rapporten indeholder en gennemgang af CCBEs aktiviteter og fokusområder det forgangne år, herunder blandt andet projektet med europæisk advokatbistand til flygtninge på Lesbos samt udgivelser i form af ‘CCBE Recommendations on the protection of client confidentiality within the context of surveillance activities’ og ‘CCBE Guidance on improving the IT security of lawyers against unlawful surveillance’. 2016 har også budt på en større konference omkring fremtiden for den juridiske profession.  

Læs rapporten på CCBE.eu.

Nye kendelser i vidensdatabasen
Husk, at vidensdatabasen løbende bliver opdateret med nye kendelser og faglige artikler.