Advokaten 2 Advokater er meget velkomne til at kontakte os

Print Print
26-02-2017

 

Man er, udover de konkrete klagesager, meget velkommen til at komme med input til os, herunder for eksempel påpege om særlige sagstyper giver problemer.

Chefen for Ombudsmandens nyåbnede Skattekontor vil gerne i dialog med aktører på skatteområdet og vil meget gerne også anvende en del af kontorets ressourcer på at tage sager op af egen drift – herunder sagstyper, som advokater har peget på som særlig problematiske.
- Vi er klar over, at vi naturligvis ikke kan løse alle problemer, der måtte være på skatteområdet, men vi er et af mange initiativer, der skal styrke borgernes retssikkerhed, og vi håber at kunne yde et vigtigt bidrag til det samlede projekt.
Sådan lyder det fra chefen for Ombudsmandens nyoprettede skattekontor, Louise Vadheim Guldberg, der er tidligere juridisk rådgiver hos Folketingets Ombudsmand og kontorchef i Justitsministeriet. Hun leder kontoret med de 11 jurister, som i skattekontoret har fået flere ressourcer til at behandle sager om skattespørgsmål, men i øvrigt er et kontor på linje med Ombudsmandens øvrige kontorer og arbejder under samme juridiske ramme.
Oprettelsen af skattekontoret er et resultat af en beslutning i Folketinget i foråret 2016 og er oprettet i forlængelse af Retssikkerhedspakke II. Og selvom det ikke er nyt, at Ombudsmanden kan undersøge skattemyndighederne, har skatteområdet hidtil været underlagt institutionens samlede opgaveprioritering. Derfor er Skattekontoret en markant styrkelse af kapaciteten på området.

Alle klagemuligheder skal være udtømt
Kontoret kan behandle klagesager og af egen drift tage sager op, og Louise Vadheim Guldberg gør opmærksom på, at borgere, herunder advokater, der ønsker at klage til ombudsmanden, skal være opmærksomme på de rammer, der følger af ombudsmandsloven – nemlig blandt andet at alle administrative klagemuligheder skal være udtømt. Og at man heller ikke behandler sager, der er pådømt af eller er indbragt for domstolene, eller klager over indholdet af de love, Folketinget har vedtaget.
I forhold til advokaternes kontakt med Skattekontoret peger Louise Vadheim Guldberg på de generelle rammer for at behandle en sag, samt klagefristen på ét år, men Skattekontoret vil, som hun pointerer, meget gerne i dialog med Advokatsamfundet.
- Man er, udover de konkrete klagesager, meget velkommen til at komme med input til os, herunder for eksempel påpege om særlige sagstyper giver problemer. Det giver os bedre muligheder for af egen drift at tage sager op. Vi kommer til at arbejde på mange fronter, men jeg er meget opmærksom på, at en god anvendelse af vores ressourcer også handler om at tage sager op af egen drift. Så man skal bestemt ikke holde sig tilbage med at kontakte os.

Skattekontoret hos Ombudsmanden

  • Skattekontoret og de 11 jurister er et af ombudsmandsinstitutionens seks juridiske kontorer.
  • Skattekontoret har til opgave at holde øje med, at SKAT og de øvrige skattemyndigheder respekterer lovgivningen og god forvaltningsskik.
  • Som de øvrige juridiske kontorer hos Ombudsmanden behandler Skattekontoret klager, tager sager op på eget initiativ og har mulighed for at lave større undersøgelser af mere generelle problemstillinger.
  • Man kan klage via et klageskema på ombudsmandens hjemmeside, pr. brev eller mail. Og man kan også ringe ind og få vejledning. Sagsbehandlingen foregår på skriftligt grundlag.
  • Det er en central opgave for Skattekontoret løbende at afrapportere sit arbejde – til læring for skattemyndighederne og andre interessenter.

Med Ombudsmandens Skattekontor bliver der tale om styrkelse på fire områder:

Konkrete klagesager
Bedre kapacitet til at behandle klager fra enkeltpersoner eller virksomheder, der føler sig ulovligt eller på anden måde forkert behandlet af skattemyndighederne.

Konkrete sager på eget initiativ
Ombudsmandsinstitutionen kan tage sager op på eget initiativ. For eksempel fordi man via medierne bliver opmærksom på mulige problemer, der bør undersøges. Det vil der være flere ressourcer til.

Generelle undersøgelser på eget initiativ
Nogle gange kan der være grund til ikke kun at undersøge enkeltsager, men også myndighedernes generelle praksis. For eksempel om skattemyndighedernes sagsbehandling følger skatteforvaltningsloven og god forvaltningsskik. Der kan også være mistanke om systemfejl i selve udfaldet af de enkelte skattesager.

Undervisnings og seminaraktiviteter
Det vil være en central opgave for skattekontoret løbende at afrapportere sit arbejde – til læring for skattemyndighederne, andre interessenter og kontoret selv. Også den del af virksomheden vil der blive bedre rammer for.

 

Louise Vadheim Guldberg
Cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2000. I 2003 Ph.d.jur. fra Aarhus Universitet.
Tidligere kontorchef i Justitsministeriet før hun i 2016 blev chefkonsulent hos Folketingets Ombudsmand
Nu chef for Ombudsmandens skattekontor.